Aug
24/17
Nco Ntsoov Txog Txiv Plig Neej Vaj.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Thursday, 24 August 2017 07:43

NCO NTSOOV TXOG TXIV PLIG NEEJ VAJ

Cov kwv tij phooj ywTP NeejVaj7g hmov thiab tshua, nyob hauv lub zos POOS  MEES ( uas  nyob, hauv Fab Kis teb ) mas, peb tau hnov tias hnub tim 20 lub 6 hlis Txiv Plig Neej Vaj, uas nws twb muaj hnub nyoog 93 xyoo rau xyoo no, nws tau tas sim neej lawm. Peb tsoom  ntseeg tu siab kawg, uas ib tug Txiv Plig Fab Kis uas muaj lub npe hu Txiv Plig Les Nes, los yog Txiv Plig Neej Vaj, uas nws tau xa Tswv Ntuj lub Moo Zoo tuaj rau peb tsoom Hmoob thiab hlub peb Haiv Hmoob kawg, nws tau tso peb tseg lawm. Ua li txog lub caij peb ua cov kab ke pam tuag, mas thawj pab neeg uas nrog peb koom siab koom ntsws sib sau ua cov kab ke xa plig kuj yog Txiv Plig Neej Vaj cov kwv tij txheeb ze thiab nws cov swm neeg. Lawv muaj tag nrho yog 7 leej. Thaj tsam lawv nyob kuj deb ntawm POOS  MEES uas yog qhov chaw peb nyob kwv yees  300 Kis los mev.

 

Hos pab 2 : thiaj yog tas nrho cov kwv tij phooj ywg Hmoob, uas lawm tuaj koom peb nyob rau lub zos Poos Mees hauv Fab Kis teb. Kwv yees muaj txog 200 tawm leej. Txhais tias sawv daws kuj tseem nco ntsoov txog Txiv Plig Neej Vaj tej txiaj ntsha txiaj ntsim heev kawg nkaus. Qhov kawg ces hnub 26 lub 6 hli ntuj, peb thiaj tau muab Txiv Plig Neej Vaj lub cev coj mus zais ua ke.

Cov kwv tij Hmoob coob, uas tuaj sib koom siab teev Ntuj rau Txiv Plig Neej Vaj lub ntees ntawd, mas feem coob lawv kuj yog peb cov kwv tij Hmoob nyob Fab Kis teb thiab teb chaws Nkws Yas, uas nyob rau Mas Mes Lis Kas Naj.

Cov kwv tij Hmoob uas tuaj ntawm Nkws Yas tuaj thiaj muaj 2 tug Leej Tsob Hwb, uas yog Nkaj Mas thiab Nyiaj Teeb nkawd. Hos  kuj tseem muaj peb ib co kwv tij, uas tau kub siab nthuav piav ntau lo lus qhuas txog Txiv Plig Neej Vaj ntau yam hauj lwm tshaj lub Moo Zoo rau peb cov kwv tij Hmoob, uas lub caij nws nyob hauv teb chaws Los Tsuas, teb chaws Fab Kis thiab teb chaws Nkws Yas.

Txiv Plig Neej Vaj tau siv zog ua Ntuj tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus  rau peb tsoom kwv tij Hmoob tau muaj kwv yees 62 xyoo los no. Hnub no peb tsis muaj sij hawm txaus rov hais tas cov kwv tij Hmoob ntawd lawv tej lus qhuas txog Txiv Plig Neej Vaj .

Yog yuav piav kom ntxaws mas ntshai yuav siv sij hawm li ib teev ob teev, los ntshe twb hais tsis tas lawv tej lus. Peb sawv daws tso siab lug tias : hnub tim 20 lub 6 lis ntawd, mas Huab Tais Yes Xus kuj tau zoo siab txais Txiv Plig Neej Vaj nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm. Tsis yog Huab Tais Yes Xus tib leeg xwb, uas nws tau zoo siab txais Txiv Plig los mus pib coj lub neej ntshiab, lub neej nyob kaj lug kaj nrig, nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rov mus txog txhiab niaj tim puas xyoo. Peb ntseeg thiab tso siab lug tias ; nyob rau hnub tim  20 ntawd mas nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yuav muaj ntau txhiab tus kwv tij uas lawv xub ua peb ntej lawm, lawv yuav zoo siab npuaj teg tos txais Txiv Plig los nrog lawv nyob mus li thiab.

Hais 2-3 lo lus txog Txiv Plig Neej Vaj lub neej : nws tau txais lub Cim Tiag Tes, tsa nws ua Leej Choj rau xyoo 1950 ntawd, nws ua Tswv Ntuj ib tug tub tes hauv lub Koom Haum (Tub tshaj Ntuj Lus Os Nplas ntawm Mab Liab, uas tsis tau lo neeg lub keeb txhaum). Hos 10 xyoo ua ntej, mas qhov uas raug nws siab tshaj plaws thiaj yog qhov tias ; nws xav mus tshaj Ntuj Lus nyob pej kum teb. Ua li, xyoo 1952, nws thiaj tau caij nkoj tuaj txog tim teb chaws Los Tsuas. Nws xub kawm xeem lus Nplog. Ces tus Tswv Qhia hauv lub tuam ceeb Vees Cas thiaj mam xa Txiv Plig mus pem roob, mus nrog Hmoob nyob pem lub zos Phav Toos, uas tsis deb ntawm lub nroog Moos Loos. Ces txij ntawm xyoo 1962 mus, nws kuj nrog Txiv Plig Nyiaj Pov, Txiv Plig Npus Sas, thiab Txiv Plig Txhiaj Foom, nyob Xim Moos, kuj nyob hauv lub tsev qhia Ntuj kev cai thiab kev tshaj Ntuj Lus rau cov tub hluas, uas npaj siab ua Xib Hwb. Xyoo 1976, lub teb chaws nplog tsis tiaj tus, Txiv Plig Neej Vaj thiaj li rov qab los rau teb chaws Fab Kis lawm. Tom qab ntawdm, nws kuj tau mus xyuas nws cov kwv tij hauv ntau lub zos, ntau lub nroog. Ces xyoo 1977, nws pom zoo sawv kev mus pab 100 tawm yim Hmoob, uas lawv npaj siab coj lub neej tshiab tuaj nyob rau tim teb chaws Nkws Yas. Nyob rau As Mes Lis Kas Naj. Tseem hwv Fab Kis kuj qhuas txog nws tej hauj lwm ntawd kawg nkaus, vim nws tau pab txhawb nqa cov kwv tij Hmoob hauv teb chaws Nkws Yas. Ces xyoo 1978 Txiv Plig tau thiaj txais ib qho paj tshab, uas muaj nqe heev, yog tseem hwv Fab Kis tau pub rau nws. Tom qab ntawd Txiv Plig Neej Vaj kuj tseem khwv pab saib peb cov kwv tij Hmoob nyob thoob Fab Kis teb. Txij ntawm Fab Kis qaum teb mus txog rau nram qab teb. Nws khwv los mus xyuas ntau pab Hmoob kawg. Xyov li lauj, nyob rau lub caij ntawd, tsis paub tias nws khwv tsav tsheb mus xyuas cov ntseeg Hmoob nyob rau ntau lub zos pes tsawg txhiab Kis Los Mev, thiab tsis tas li ntawd, nws kuj tseem pab qhia Ntuj kev cai rau cov kwv tij Hmoob sawv daws, thiab ua lub Cim Ntxuav rau ntau pab, pub lawv txais lub Cim Daws Txhaum, thiab nws niaj hnub ua Thaj Txi Ntuj tsis tu ncua.

Kwv tij pooj ywg, tsis paub tias tas Txiv Plig Neej Vaj sim nej mas Txiv Plig tau siv zog khwv los pab pes tsawg txhiab tus Hmoob. Ua li nws tau ua siab loj siab tawv qhawv los ua ib tug Tub Tshaj Ntuj Lus zoo, tsis tu ncua.

Yog vim qhov ntawd ces Txiv Plig Neej Vaj cov kwv tij uas nyob hauv teb chaws Fab Kis thiab cov Hmoob coob leej thiaj tau qhuas txog nws kawg, thiab nco txog nws tej txiaj ntsha txiaj ntsim uas nws tau pab sawv daws.

Thaum peb tuaj sib sau ua ke coob thiab peb teev Ntuj nyob rau hnub tim 24 thiab 25 ntawd, mas peb kuj tau zoo siab los mloog ib zag nkauj Fab Kis. Uas tus sau zaj nkauj ntawd yog Txiv Plig Neej Vaj tus phauj. Nws lub npe hu ua Mos Nis Kas. Lub ntsiab lus  ntawm zaj nkauj kuj hais txog Txiv Plig Neej Vaj lub neej ua Tub Tshaj Ntuj Lus. Ntshe hnub no peb yuav tsis muaj sij hawm txhais tas zaj nkauj ntawd ua lus Hmoob rau nej mloog ; Thov kom nej mloog ob peb nqe lus uas yog tej nqe lus tseem ceeb no.

« Txiv Plig Les Nes hmov thiab tshua : Tim Los Tsuas teb mus ces nyob teb chaws Nkws Yas, thiab Fab Kis, koj tau siv tas koj txoj sia tas zaj tas zog, los txhawb nqa thiab hlub tshua txog cov kwv tij Hmoob. Koj tau ua lawv luag nyob hauv txoj kev paub Tswv Ntuj, hauv txoj kev nyiam Huab Tais Yes Xus thiab kev vam txog Huab Tais Yes Xus, uas yog tus Huab Tais cawm neeg. 

Ib zaj lus uas koj hais qhia rau peb ntau zaus kuj yog tias : nyob puag tim Los Tsuas teb, koj siv sij hawm ntev loos los mus xyuas cov kwv tij Hmoob uas nyob pem roob hauv lawv tej zos. Thaum twg muaj kev lom zem, koj ib txhij nrog Hmoob taug kev lom zem. Thaum tej tug neeg raug kev nyuaj siab ntxhov plawv, koj nrog lawv koom ua ib lub siab. Tsis tas li ntawd, koj tseem txhim tsa ib lub tsev teev Ntuj thiab txhim tsa ib lub tsev kho mob nyob rau hauv lawv lub zos, los pab kho cov neeg raug mob nkees.

Thaum teb chaws Los Tsuas tawg los ua teb chaws Koom Tshaj.  Koj thiaj li yuav tsum rov qab los hauv teb chaws Fab Kis. Tab sis koj tsis tso cov kwv tij Hmoob tseg. Saib ; nyob teb chaws Nkws Yas, koj tau khwv los pab saib ib cov kwv tij Hmoob, uas yog neeg thoj nam khiav tsov khiav rog. Nyob hauv lub zos Khas Khaus ntawd, ces koj rov ua li yav dhau los lawm : koj pab Hmoob cog zaub, txhim tsa tej vaj tse thiab tsev kawm ntawv. Txhais tias : koj yeej tsis tau muaj caij so li, tiam sis koj yeej ua mus ua mus tas zog.

Lub ntsiab lus ntawm koj lub neej kuj yog tias : koj tau hlub tshua cov kwv tij Hmoob tas siab tas ntsws, koj saib lawv zoo li lawv yog  koj tsev neeg, Hmoob saib koj los ua tam lawv niam lawv txiv. Koj saib lawv los ua tam koj cov me tub me nyuam.

Ua li, hmo no, koj cov kwv tij Fab Kis thiab cov phooj ywg Hmoob, peb sib koom siab koom ntsws thiaj nco txog koj tej txiaj ntsim, tsis tsis tseg hais tias : « UA  KOJ  TSAUG  NTAU »  

(Mos  Nis Kas)

Cov kwv tij phooj ywg, nyob rau hnub no, ob zaj lus tseem ceeb, uas peb yuav xaus tsab ntawv no, kuj yuav hais txog qhov no tias :

1 :  Tsim nyog ua Ntuj tsaug, yog vim tej pab Hmoob tau tig los ntseeg Ntuj. Txij ntawm hnub 24 rov mus ntxog hnub 26, lub 6 hlis dhau los lawm, mas nej coob leej tau siv nyiaj txiag thiab tau siv sij hawm los sib koom siab koom ntsws ua cov kab ke xa plig rau Txiv Plig Neej Vaj, nyob hauv lub zos POOS MEES, kuj yog vim nej nco ntsoov txog Txiv Plig Neej Vaj tej txiaj ntsim. Nyob hauv kev nco ntsoov ntawd, nej thiaj lees tias : nej zoo siab ua neeg ntseeg. Mas tsim nyog ua Tswv Ntuj tsaug. Saib : nej twb ua ib siab tso nej tej qub kev cai pov tseg, nej txiav txim siab los ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj. Nej teev Ntuj tsis tu ncua, twb tau muaj 35 xyoo los no lawm,  kuj yog vim Leej Ntuj Plig Ntshiab tau nqes los tshoj nej tej siab ntsws. Ces tas peb sawv daws thiaj tso siab lug tias txij ntawm no mus lawm yav tom ntej, nej thiaj haj yam yuav coj lub neej nyob ntawm Tswv Ntuj tog ntxiv mus. ( Hes Nplaws 6 ; 9 ) Ces Tswv Ntuj kev thaj yeeb  nyab xeeb yuav tau nyob txawm hauv nej siab tsis tu ncua, yam li yuav tau nyob ruaj nreb mus ib txhiab ib txhis »

Cov kwv tij, peb yuav sib koom siab koom ntsws ua Tswv Ntuj tsaug, vim Nws tau rub nej los ntseeg Ntuj thiab tso siab lug rau Tswv Ntuj tib leeg xwb.

Qhov 2  : Nrog cov tub hluas tham :  peb yuav nrog lawv tham txog dab tsi thiab dab tsi ? Thov kom nej ua niam ua txiv nrhiav zoo sij hawm nrog nej cov tub hluas tham txog lub neej ua Leej Choj (los ua Txiv Plig)…vim tias nyob hauv tej pawg ntseeg Kav Tos Liv, nyob thoob ntiaj teb, mas cov Leej Choj kuj muab siab rau pab coj cov ntseeg kev, yam kev ntseeg thiaj rov ua nrhau cag ruaj zuj zus  nyob hauv lawv tej siab ntsws.

Cov niam txiv, thov kom nej ua niam ua txiv rov kub siab hu txog Ntuj pab, ces thov Ntuj tas zog, kom xwv hauv teb chaws Fab Kis, teb chaws Mes Kas, nyob Nkws Yas, nyob Los Tsuas teb ,nyob Thaib teb, nyob Nyab Laj teb thiab nyob Suav teb, thiaj yuav tau muaj cov Txiv Plig Hmoob coob tuaj. Thov kom nej kub siab rau thov Tswv Ntuj kom Nws xaiv ib co tub hluas Hmoob coob los mus kawm txuj ci thiab npaj siab ua Leej Choj. Thaum nej thov Tswv Ntuj zoo li ntawd mas phim yuav nco ntsoov txog lo lus Huab Tais Yes Xus cog tseg tias : « Nej thov, ces nej yuav tau txais, nej nrhiav ces nej yuav ntsib. »

( MT 7 : 7, MK11 : 24 + LK11 : 9)

 

T.P Txhiaj Foom OMI
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.