Sep
09/16
TSO SIAB LUG
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 9 September 2016 02:48

tsosiablug Cov kwv tij Hmoob hmov thiab tshua, hnub no  Huab Tais Tswv  Ntuj hu peb los txais  Ntuj Lus, kom xwv peb thiaj rov tig los  yuav  ib lub siab tshiab. Tom qab  ntawd ces peb nrog cov kwv  tij Hmoob ntseeg Kav Tos Liv  muab peb tej siab ntsws thiab tas  peb tej hauj lwm los cev rau Tswv Ntuj thiab peb cav txog Huab  Tais Ntuj lub koob meej. Huab Tais Yes Xus yeej muab  peb lub neej thiab peb txoj sia los khi rawv rau nws tus Ntoo Cuam, ces peb nrog Huab Tais Yes Xus  koom siab hawm peb Txiv nyob saum ntuj.

 

Cov kwv tij hmov thiab tshua, peb zoo siab ua Huab Tais Yes Xus cov thwj tim nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

Vim li cas peb muaj peev xwm hais lo lus ntawd ?

Kuj yog vim tias Thaj Txi Ntuj yog qhov uas peb saib loj tshaj plaws. Yeej yog qhov muaj nqis tshaj plaws nyob tas qhov txhia chaws nyob thoob ntiaj teb. Yeej yog qhov chaw uas Tswv Ntuj cawm peb dim ntawm ntau yam tsis huv.

Cov kwv tij, peb yuav sib koom qhib peb lub siab los txais Nkauj Paj Nruag 25, uas lub ntsiab hais tias : “TSO SIAB  RAU NTUJ”

Peb xub thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los tshoj peb tej siab ntsws puv npo

            Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tso siab rau koj. Koj txhob cia kuv poob ntsej muag. Xav kom  kuv cov yeeb ncuab txhob yeej kuv. Cov neeg tos koj, tsis muaj ib tug poob ntsej muag li. Hos cov neeg ntxeev siab poob ntsej muag, lawv nyob tes dawb tes npliag.

Huab Tais, koj qhia koj txoj xub ke rau kuv paub. Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb, vim koj yog tus Tswv cawm kuv. Kuv niaj hnub tos koj. Huab Tais, koj xav txog koj lub siab hlub mos nyoos thiab, koj lub siab nyiam ruaj uas koj ib txwm muaj Huab Tais, ib txwm los, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv. Koj xav txog kuv vim koj siab zoo. Huab Tais, thov koj zam kuv cov txhaum uas loj tas nrho, vim koj lub npe nto koob meej. Thov koj tig los ntsia kuv. Thov koj khuv leej kuv, vim kuv ib leeg twm zeej, kuv tu siab. Thov koj so kuv cov txhaum tas tib si. Koj txuag kuv txoj sia !

 Koj npo kuv mog ! Kuv muab koj los ua kuv lub chaw nkaum ! Thov kom kev ncaj ncees thiab kev siab dawb txuag kuv, vim kuv tos koj. Thov koj npo peb dim ntawm

 peb tej kev txhawj xeeb mas !”

Cov kwv tij, vim li cas peb thiaj hu txog peb txiv nyob saum ntuj tas npaud ?

Kuj yog vim tias peb TSO SIAB  LUG txog Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub uas nws muaj lub siab zoo tas nrho. Peb paub tseeb tias muaj Ntuj tej lo lus txhib peb tej kev ntseeg txog zaj lus no tias : Kuv niaj hnub tos koj. Huab Tais, koj xav txog koj lub siab hlub mos nyoos thiab koj lub siab nyiam ruaj uas koj ib txwm muaj, Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv. Koj xav txog kuv vim koj siab zoo.

Cov kwv tij, peb niaj hnub zoo siab ntseeg tias : Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tsim ntuj tsim teb. Nws lub hwj chim lub hwj huam loj tas nrho. Tab sis Ntuj Lo Lus uas haj yam nplij peb siab kom zoo thiaj yog tej lus uas peb nyuam qhuav mloog  hauv Nkauj Paj Nruag 25. Hos muaj ntau phab ntawv hauv Ntawv Ntshiab uas qhia peb txog zaj tib yam ntawd. Zoo li hauv Zam Tsab Ntawv 1, peb zoo siab twm 3-4 qib lus meej pem zoo li no tias : “Tswv Ntuj nyob txawm hauv nej. Nws loj dua tus nyob hauv lub qab ntuj neeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam.  ces peb ntseeg ruaj tias Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Tus twg nyob hauv txoj kev nyiam, mas nws kuj nyob txawm hauvTswv Ntuj thiab Tswv Ntuj nyob txawm hauv nws.” (1 Z 4 : 4 + 8 + 16)

Cov kwv tij, tsim nyog kawm 2 qib lus no hauv nruab siab tias :

 Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam  thiab  Tswv Ntuj nyob txawm hauv nej..

Cov kwv tij, yog vim 2 qib lus no, mas tsim nyog peb ntseeg txog Tswv Ntuj tib leeg thiab tsim nyog peb TSO SIAB LUG txog 2 yam tseem ceeb no. Yam li :

NQE 1 : Niaj hnub no Tswv Ntuj cawm peb  dim ntawm qhov txhaum.

Ntau zaus peb xav tswv yim yuam kev tias : Peb tsuas txais Ntuj tej txiaj ntsha txiaj ntsim cawm peb dim ntawm qhov txhaum ib nyuag zaug xwb, uas yog hnub peb tau txais lub Cim Daws Txhaum.

Tab sis, qhov tseeb tiag, txhua txhia hnub hauv peb lub neej, mas ntau ntau zaus peb yuav tsa muag TSO  SIAB  LUG thiab peb hu txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj

los yaug peb tej txhaum pov tseg mus li. Yog thaum peb sib sau ua ke hauv peb tsev neeg, thiab yog txhua txhia Hnub Chiv uas peb ua Thaj Txi Ntuj. Tsis tas li ntawd  xwb, peb ntseeg tias, nyob hauv peb lub Koom Txoos Kav Tiv, peb zoo siab txais ib

lub Cim tseem ceeb, uas lub npe hu ua lub Cim Daws Txhaum. Yam li hauv lub Cim Daws Txhaum ntawd, mas Huab Tais Yes Xus yeej muab nws tej kev hlub uas muaj zog tas nrho los cawm peb ntawm neeg qhov txhaum, raws li Huab Tais lub Moo Zoo qhia peb tias: “Txawm tias yog muaj ib tug tau ua txhaum lawm, los peb muaj ib tug cev lus rau Leej Txiv : tus ntawd yog Yes Xus Pleev, tus siab ncaj. Yes Xus yeem tuag, vim nws muab nws los ua nqi txhiv peb cov txhaum. Tsis yog txhiv peb xwb. Nws txhiv tas lub lub qab ntuj dim ntawm lawv cov txhaum huv tib si.” (1 Z 2 :1-2)

Li ntawd, hauv ib lub xyoo, mas ib zaug los 2 zaug tej, peb thiaj li zoo siab mus txais LUB CIM DAWS TXHAUM.

NQE 2 : Peb yuav txais lub cuab tam pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Cov kwv tij, tab txawm peb xav txog kev mob kev nkees thiab kev ploj kev tuag, los peb tsis ntaus siab yau. Peb ua siab loj, ua siab tawv qhawv, vim peb TOS NRHW thiab TSO SIAB  LUG txog hnub zoo tshaj plaws uas yog hnub peb yuav tau nrog Tswv Ntuj nyob, rov mus txog txhiab niag tim puas xyoo, nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mus ib txhiab ib txhis.

Cov kwv tij, caw nej los mloog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug lo lus, uas yog Lo Lus tseeb tias : “Nej yuav zoo siab ua peb Txiv nyob saum ntuj tsaug. Saib : peb Txiv tau hu nej los nrog nws cov ntshiab koom txais ib txog hmoov nyob hauv qhov pom kev. Huab Tais Leej Txiv tau rho peb dim ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub Yes Xus lub Ceeb Tsheej. Nyob hauv Leej Tub, peb tau txoj kev cawm.” (KLX 1:12-14)

Cov kwv tij, peb yuav nco ntsoov tias yog vim peb tau lawb dab thiab peb tau txais lub Cim Ntxuav thiab lub Cim Txhab Zog, mas “Huab Tais Leej Txiv tau rho peb dim

 ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub  Yes Xus lub Ceeb Tsheej.

Cov kwv tij, Ntuj Lo Lus no yog tej lus tob kawg tias : peb tseem tsev tsis yog nyob ntiaj teb no. Tab sis peb tus ntsuj tus plig twb nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Zoo li nyem no, mas tseem tsis tau txog hnub uas peb lub cev nqaij chaws los hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Tab sis, peb tso siab lug tias yuav tau muaj ib hnub lom zem tshaj plaws uas peb yuav tau txais lub cuab muaj hwj chim raws li Tswv Ntuj lo lus hais. Thov kom nej mloog tus Hauv Paus Xa Lus Pob Zeb lo lus hais txog lub hauv ntsis ntawm peb lub neej tias : peb yuav tau nrog Tswv Ntuj nyob ntag : Leej Ntshiab Pob Zeb tshaj tej lo lus no tias : “Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas thiab tsis txawj nphob rau peb.Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum ntuj. Yog vim nej ntseeg, mas Tswv Ntuj muab nws lub hwj huam los txuag nej, kom nej yuav tau txais txoj kev cawm neeg uas yuav tawm tuaj hnub kawg.” (1 PZ 1:4)

Cov kwv tij, peb lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas thiab tsis txawj nphob” thiaj yog txoj sia muaj hwj chim, raws li qhov uas Huab Tais Yes Xus tau txais ntawm Huab Tais Leej Txiv los.

Cov kwv tij, Tswv Ntuj Lo Lus ( li Leej Ntshiab Pob Zeb tau tshaj tawm) thiaj yog  zaj lus mus raws qhov tseeb tias : “Tswv Ntuj yuav pub peb “txais txoj kev cawm neeg uas yuav tawm tuaj hnub kawg.”

Cov kwv tij, 2 zaj lus (uas muaj tuaj hauv NTAWV NTSHIAB) raws li ob tug Hauv Paus Xa Lus, uas yog Paj Lug thiab Pob Zeb tshaj tawm mas xam tias : tsim nyog yuav rov pub rau nej mloog ib zaug ntxiv, thiaj yog. Thov kom nej rov mloog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug zaj lustias :

Nej yuav zoo siab ua peb Txiv nyob saum ntuj tsaug. Saib : peb Txiv tau hu nej los nrog  nws cov ntshiab koom txais ib txog hmoov nyob hauv qhov pom kev. Huab Tais Leej Txiv tau rho peb dim ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub Yes Xus lub Ceeb Tsheej. Nyob hauv Leej Tub,peb tau txoj kev cawm.”

Tsis tas li  ntawd, thov kom nej rov mloog tus Hauv Paus Xa

Lus Pob Zeb zaj lus uas txhib peb siab kom xwv peb TSO SIAB LUG mus raws qhov tseeb tias : “Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas thiab tsis txawj nphob rau peb. Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum ntuj. Yog vim nej ntseeg, mas Tswv lub hwj huam thiaj txuag nej, kom nej yuav tau txais txoj kev cawm neeg uas yuav tawm tuaj hnub kawg.”

Cov kwv tij zoo nyiam, nej twb paub tias hauv peb tej pawg ntseeg Kav Tos Liv, peb twb muaj 6 tus Txiv Plig thiab 6 tus Leej Phauj Hmoob. Hos nyob rau Nyab Laj teb twb muaj peb 2 tug phooj ywg uas tab tom kawm txuj ci thiab npaj siab los ua Txiv Plig. Tab sis yeej tsis txaus. Yog vim li ntawd, thov kom nej sawv daws kub siab thov Ntuj tas zog, kom Tswv Ntuj pab xaiv peb ib cov tub ntxhais hluas Hmoob los mus kawm txuj ci, npaj siab ua Leej Choj thiab ua Leej Phauj. Thaum nej thov Ntuj pov hwm peb tsoom Hmoob Kav Tos Liv, uas yog hais txog qhov tseem ceeb no, mas yuav nco txog qib lus uas Huab Tais Yes Xus tau cog tseg tias : “NEJ THOV, CES  NEJ YUAV TAU TXAIS.” (MT 7 : 7)

 

LUB NTSIAB LUS hauv zaj lus hnub no, peb zoo siab tshaj rau nej mloog. Vam tias yuav pab txhawb tau nej lub dag zog thiab txhawb kom nej coj tau lub neej nyob thaj yeeb nyab xeeb thiab lub neej nyob tiaj tus, tsis tu ncua.

Thaum chiv thawj, peb tau zoo siab txais Ntuj Lo Lus uas nplij peb siab. Tej lo lus ntawd txhawv ntawm Nkauj Paj Nruag  25 tias : Huab Tais, koj xav txog koj lub siab hlub mos nyoos thiab koj lub siab  nyiam ruaj uas koj ib txwm muaj. Huab Tais, ib txwm los, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv. Koj xav txog kuv vim koj siab zoo.”

Ces tom qab ntawd, peb yuav tau ntaus tswv yim txog Thawj NQE LUS tias :

Niaj hnub no Tswv Ntuj cawm peb  dim ntawm qhov txhaum.

Thov koj so kuv cov txhaum tas tib si. Koj txuag kuv txoj sia ! Koj npo kuv mog !

Kuv muab koj los ua kuv lub chaw nkaum ! Thov kom kev ncaj ncees thiab kev siab  dawb txuag kuv, vim kuv tos koj. Thov koj npo peb dim ntawm peb tej kev txhawj xeeb mas !”

Thiab peb yuav tau ntaus tswv yim txog NQE  LUS 2 tias:

Peb yuav txais lub cuab tam pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Cov kwv tij, ob nqe lus ntawd kuj txhawb zog rau peb lub neej ntseeg. Yog vim

qhov ntawd ces Huab Tais Yes Xus yuav tau pub peb TSO  SIAB  LUG, yoog raws li Huab Tais Yes Xus thiab nyob txawm hauv Huab Tais, tsis tu ncua.
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.