Jun
07/16
Hwm Lub Cim Yug
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 7 June 2016 02:50

Cov kwv tij txhuaY5493150-6 txhia Hnub Chiv yog zoo hnub, uas peb tsoom ntseeg Kav Tos Liv zoo siab nrog pab pawg ntseeg sib koom siab    koom ntsws los mus teev  Ntuj  thiab  txais lub Cim Yug. Yeej yog lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws uas peb yuav tsum muab  siab rau. Tsim nyog peb yuav nco ntsoov txog lub  Moo Zoo uas  hais tias  : “Huab Tais Yes Xus tau ua hwj huam kom mov ntsu tuaj  txaus faib rau 5,000 leej txiv neej noj, tsis xam poj niam me nyuam.  Ntawv Moo Zoo tseem sau  hais tias:  “Sawv daws noj tsau  tas.”

Nyob rau hauv Zam Ntawv Moo Zoo, peb kuj hnov zaj lus tseem ceeb. Yam li tias Huab Tais Yes Xus ua yaj saub los qhia nws cov  Thwj Tim tias, yuav muaj  ib hnub Yes Xus yuav txhim tsa Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug. Huab Tais tshaj Ntuj Lo Lus zoo li no  tias :

“Tswv Ntuj cov mov yog cov mov nqes saum ntuj los, yog cov mov pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg”. Cov Thwj Tim hais rau Yes   Xus tias :  “Huab Tais, thov koj pub cov mov ntawd rau peb noj mus li”. Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj   sia. Tus tuaj cuag kuv, nws yuav tsis tshaib. Tus ntseeg txog kuv, nws yuav tsis nqhis ib zaug li.”

Huab Tais tseem ua yaj saub tshaj tej lo lus tseem ceeb zoo li no tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav pub rau lub qab ntuj neeg noj, kom xwv lawv thiaj muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij”. Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : “Yes Xus yuav ua li cas muab tau nws lub cev nqaij rau peb noj ?” Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub Cev nqaij thiab tsis haus nws cov Ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej. Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los, vim kuv lub cev nqaij yog ib cov tseem txhiam xws noj thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus. Tus noj kuv Cev nqaij thiab haus kuv cov Ntshav, nws nyob txawm hauv kuv thiab kuv nyob txawm  hauv nws. Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim  Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia vim kuv. Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov mov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li.”  (Zam 6 : 33-35 +  51-59)

Kwv tij phooj ywg, txhua txhia hnub, Huab Tais Yes Xus pab txhawb nqa peb lub neej, peb txoj sia zoo li cas rau li cas  ?

Peb thov hais qhia nej tias, nws txhawb nqa peb lub neej zoo yam li zaj nkauj teev Ntuj uas peb niaj hnub hais tias : “Tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws saib kuv. Kuv tsis paub txoj kev tshaib, txoj kev nqhis, txoj kev txhawj.

Cov kwv tij, nej xav tias nyob rau hauv peb sawv daws sab ntsuj plig, niaj hnub peb tshaib nqhis txog dab tsi tshaj plaws ?

Peb tshaib nqhis txog ntau ntau yam, txog txoj kev noj qab nyob zoo, txog kev sib haum xeeb hauv yus tsev neeg, tshaib nqhis txog nyiaj txiag, peb thiaj nyob taus.

Tsis tas li  ntawd xwb : peb tsoom ntseeg puas tshaib nqhis txog lwm yam ?

Thov teb rau nej tias : Peb tsoom ntseeg tseem tshaib nqhis txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim, uas yog ib lub siab dawb huv, ib lub siab ntshiab. Peb yeej xav coj rawv Tswv Ntuj Lo Lus, ces peb thiaj yuav tau “nyob ntawm Tswv Ntuj tog, uas peb txais kev cawm” (HN 6:9 ) Peb yeej xav nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.

Nyob rau hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, mas txij ntawm xyoo 33 los mus, mas Tswv Ntuj tej txiaj ntsha txiaj ntsim uas peb saib loj tshaj plaws thiaj yog dab tsi ?

Hais rau nej tias yeej yog Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug ntag.

Yes Xus tau tshaj Lo Lus tseem ceeb tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj sia. Tus tuaj cuag kuv nws yuav tsis tshaib. Tus ntseeg txog kuv, nws yuav tsis nqhis ib zaug li. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li”

(Z 6:35 – 59)

Muaj lus nug tias :  Hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv kwv huam, mas txij ntawm lub hauv paus los mus mas tsoom ntseeg Kav Tos Liv puas tau ntseeg khov kho tias  HUAB  TAIS  YES  XUS  NYOB  TXAWM HAUV LUB CIM YUG  ?

Ces peb yuav teb rau nej tias : Peb yeej tau ntseeg khov kho txog nqi lus ntawd.

Huab Tais Yes Xus hlub tshua peb tag npaud, nws thiaj pub nws lub Cev Ntshiab dawb huv rau peb noj ntag.”  (St. Chrysostome )

Txhua txhia zaus peb sib sau los ua Thaj Txi Ntuj, mas Huab Tais nqes los hauv peb lub siab. Yog vim Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug, mas Huab Tais muab nws tej kev hlub uas muaj zog tas nrho los yaug peb tej txhaum pov tseg.

Peb yuav lees tias peb yog neeg txhaum, vim peb niaj zaus ua txhaum tsis tseg. Li ntawd, peb yuav tsum txais peb tus Huab Tais Yes Xus los nyob hauv peb nruab siab tag mus li. Lub Cim Yug yeej yog ib hom tshuaj uas muaj peev xwm txhim kho peb lub siab kom zoo.”

Huab Tais yeej xav kom peb yuav tau mus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Huab Tais yeej xav kom peb yuav tau nrog nws nyob nraim rov mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Yog vim li ntawd Huab Tais pub peb ntim su ( uas yog lub Cim Yug ) ces peb thiaj muaj zog los mus coj lub neej ntshiab dawb huv zuj zus ntag. Lwm hnub tuaj, peb thiaj yuav tau nrog Huab Tais nyob nraim.” ( St. Augustin )

Tsim nyog peb yuav khaws 4 qib lus tseem ceeb no tias  :

1 : Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li.” Cov kwv tij, hauv peb nruab siab, peb niaj hnub nco ntsoov tias : peb tseem txoj sia thiaj yog Tswv Ntuj txoj sia, yog txoj sia ua Tswv Ntuj cov me nyuam zoo nyiam.  Peb mam li kub siab txais lub Cim Yug, kom xwv peb thiaj yuav tau nyiam Huab Tais Tswv Ntuj zuj zus. Ua li peb muaj peev xwm hais tau tias : Peb muaj txoj sia nyob mus li. Ces peb kuj zoo siab rov hais tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug Lo Lus dua  tias : “Tsis yog kuv muaj txoj sia ntxiv : yog Huab Tais Yes Xus Pleev txoj sia ciaj  nyob hauv kuv.”  (NLT2 : 20)

2 : “Huab Tais Yes Xus hlub tshua peb tag npaud, vim tias nws tau txhim tsa Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug rau peb. Yog vim li ntawd, ces peb niaj hnub yuav ua Huab Tais Yes Xus tsaug, rau qhov Huab Tais khuv leej peb, “ntau tshaj qhov peb thov thiab ntau tshaj qhov peb  xav tau.” (EFX3 : 20)

3 : Yog vim peb los mus txais lub Cim Yug, mas Huab Tais niaj hnub nqes los hauv peb siab, ces nws thiaj yaug peb tej txhaum pov tseg. Li ntawd, txhua txhia Hnub Chiv, peb yuav tsis nruam Thaj Txi Ntuj ib zaug, vim tias lub Cim Yug yog ib hom tshuaj muaj zog tas nrho, peb thiaj coj tau ib lub neej ntshiab dawb huv zuj zus.

4 : Huab Tais pub peb ntim su ( uas yog lub Cim Yug ) Lub hauv ntsis ntawm peb lub neej thiaj yog  qhov tias, peb yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Li ntawd, nyob ntawm kev mus nrog Tswv Ntuj nyob nraim, peb zoo siab txais lub Cim Yug  uas yog peb lub dag lub zog.

Rov hais dua lub ntsiab ib zaug, thov kom nej nco ntsoov tias :

1 : Yog vim peb txais lub Cim Yug ces peb muaj txoj sia nyob mus li.

2: Huab Tais niaj hnub hlub tshua peb “ntau tshaj qhov peb thov thiab ntau            tshaj qhov peb xav tau.”  

3: Huab Tais nqes los hauv peb siab thiab nws yaug peb tej txhaum pov tseg

4 : Huab Tais pub peb ntim su. (uas yog lub Cim Yug.)

 

Cov kwv tij, peb tsoom ntseeg nyias hais tau nyias lo lus hauv nyias nruab siab tias : KUV TSIS PAUB TXOJ KEV TSHAIB, TXOJ KEV NQHIS, TXOJ KEV TXHAWJ.

 
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.