Oct
28/14
COV ME NYUAM, NEJ HLUB NEJ NIAM MOG.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 28 October 2014 12:49

IMG_3266Cov me nyuam saws daws. Nej txiv ua neej nyob, mas nej txiv tsuas paub hnub nyob xwb, nej txiv yeej tsis paub hnub uas yuav ncaim nej sawv daws mus yam tsis muaj hnub rov sib ntsib ntxiv.

Ua li mas txhais tias : “Nej txiv yeej tsis paub hnub uas txoj sia tu.”

Li ntawd, nej txiv thiaj xav qhia rau nej sawv daws tias : “Nej ua neej nyob, muaj niam muaj txiv thiaj muaj yus. Tab sis tus uas nej yuav tsum hlub tshaj plaws, mas yog nej niam.”

Tim li cas thiaj hais tias kom nej hlub nej niam ?

Cov me nyuam, peb ua tib neeg nyob, tus uas hlub nej heev tshaj plaws, mob siab nej tshaj plaws, xav kom nej lub neej zoo tshaj plaws thiab kuj txhawj nej tas mus li, mas kawg yog yus niam thiab yus txiv xwb. Vim tias nej sawv daws yog nkawd txoj sia thiab yog nkawd lub neej tiag tiag.

Ua li mas nej ua neej nyob, nej yuav tau hlub hlub nej niam thiab nej txiv. Tus tshwj xeeb thiab tus tseem ceeb tshaj uas nej yuav tsum hlub tshaj plaws, mas yog nej niam kiag. Vim tias nej niam twb pib pov hwm nej thiab txhawj nej txij puag thaum nej nyuam qhuav pib xeeb nyob rau hauv nej niam lub plab los lawm.

Li ntawd, kom nej to taub tias chiv thawj, mas nej tsuas yog nej niam thiab nej txiv ib cov ntshav me me heev xwb, nej tseem tsis tau muaj tes muaj taw, tsis tau muaj plab hnyuv, tsis tau muaj siab ntsws, tsis tau muaj qhov muag thiab tseem tsis tau muaj pob ntseg. Hos nej lub hlwb, los kuj tseem yog ntshav, nej thiaj tsis paub xav thiab tsis to taub tias : “Nej niam txuag nej thiab pov hwm nej zoo npaum li cas. Vim txij thaum nej pib xeeb nyob rau hauv nej niam lub plab, uas nws pus nej ntev txog ntawm 9 lub hlis, ces nws mam li yug nej los ua neeg pom lub ntiaj teb.”

Thaum nej tseem nyob hauv nej niam plab, nej tau haus nws cov ntshav los yug nej txoj sia, kom nej loj hlob zuj zus tuaj. Tab sis ua rau nej niam tsaug tsaug ib ce, nej niam tsis muaj zog, nej niam pus nej khwv khwv li ntawd tau 9 lub hlis nkaus, mas muaj ntau zaus ua rau nej niam daj ntseg tag, los nej niam yeej tseem muaj lub siab kub lug yuav pov hwm nej txuas ntxiv mus thiab txaus siab rau nej heev. Vim tias nej yog nej niam ib tug me nyuam uas nej niam hlub hlub nyob hauv nws lub plab.

Hnub uas nej yuav yug los ua neeg, mas ua ntej ntawd nej niam mob plab heev tshaj, ua rau nej niam ib ce tshee na thiab lub ntsej muag daj tag nrho. Nej niam tig saib qhov twg los ua cas thooj li txoj sia yuav tu, vuag qhov twg los tsis tsheej, tig qhov twg los mob, vim tias nej pib yuav tawm hauv nej niam lub plab los ua neeg lawm.

Thaum nej niam ntsub ntsub nej txog ob peb teev, ua rau nws zog ntaug tag, nws txoj sia tshuav tu, ces thaum kawg nej mam li pib tawm lub taub hau zuj zus los.

Lub caij ntawd, yog ib lub sij hawm uas txaus ntshai thiab txaus txhawj nej niam tshaj plaws. Vim tias nej lub taub hau luaj lub ntsig diam thiab nej hnyav 3 – 4 kg, mas ua rau nej niam siav tshuav yaj, ces thaum kawg mam yug tau nej tawm  los. Thaum nej tawm los txog, nej niam paub tias nej yog me tub, los yog me ntxhais xwb, ces nws twb tos tsis taus txog thaum txiav nej txoj hlab ntaws tag, nej niam cia li tsaus muag kiag thiab hnov qab hlias lawm. Ua rau nej niam lub cev hlauv pis hlo rau hauv nej txiv lub xub ntiag, mas nej txiv txhawj txog qib uas ib ce hws tas, ib ce hws tuaj.

Thaum pab tau nej txoj sia thiab pab tau nej niam zoo rov los lawm, mas thiaj mam xam thiab thooj li nej niam tawm kiag hauv lub qhov tuag los, mas ua rau nej niam khwv khwv thiab sab sab kawg li nawb cov me nyuam.

Txij hnub uas nej yug los pom lub ntiaj teb, mas nej niam tu nej zoo heev. Vim nws puag rawv nej rau hauv xub ntiag, tsis pub ib tug yoov los ib tug ntsaum tom nej. Nej lub taub hau thiab lub cev ntaj ntsug, mas tsis pub poob thiab tsis pub mus tsoo qhov twg kiag li, tsam ces nej lub hlwb ho ntas, ces nej ruam kawm tsis tau ntawv thiab tsis zoo li luag tej.

Yog vim li ntawd, mas nej niam thiab nej txiv thiaj ua tib zoo los sib pab tu nej kom loj hlob. Nkawd ob leeg khwv ciaj khwv tuag los tu nej sawv daws, kom nej loj hlob zuj zus thiab pub txoj kev kawm rau nej. Thaum nej hnub nyoog muaj 3 xyoos lawm, ces nkawd pib xa nej mus kawm ntawv. Ntau ntau zaus nej tsis xav mus, nej quaj quaj, los nkawd ua tib zoo ntxias nej thiab muab nyiaj rau nej, kom nej mus kawm ntawv, tsam lwm hnub tsis muaj nkawd lawm ces nej lub neej txom nyem, los nej tseem tsis paub.

Tsis tas li ntawd muaj ntau zaus, nej tawv tawv tsaig tsis kam kawm ntawv kiag, nkawd thiaj xuas pas nplawm nej pob tw, kom nej yuav tsum mus kawm ntawv, los nej tsis to taub thiab, ces muaj qee zaus nej tseem npau taws rau nej niam thiab nej txiv, nej xav kom nkawd tuag kiag mus, nej thiaj tau zoo nyob tsev ua si ywj siab nrog nej cov phooj ywg uas ntswg ntsuab hlauv ntev li ib yag tes los twb tsis paub, tseem muab hlw rov qab. Nej cov phooj ywg ntawd, tsuas xav kom nej nrog lawv ua si li tej tsiaj txhu, kom nej loj hlob xws li tej qaib thiab tej npua xwb, lawv tsis paub xav kom nej loj hlob tuaj xws li ib tug kws txuj uas kawm ntawv tiav qib siab thiab muaj meej mom.

Cov me nyuam, yog nej niam thiab nej txiv tsis hlub nej, mas nkawd yeej tsis tiv kev txom nyem kom tau nyiaj xa nej mus nrog luag nyob kawm ntawv ib zaug. Yog nkawd hlub hlub nej thiab ntshai ntshai tsam nej lub neej txom nyem, ces nkawd thiaj ua ib siab tso nej mus nrog luag nyob kawm ntawv thaum tseem me me, kom nej loj hlob tuaj, nej yog neeg paub txuj thiab txawj xav tom ntej tom qab, nej thiaj yuav paub khwv noj khwv haus nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Vim tias lub ntiaj teb neeg, mas feem ntau luag tsuas muaj sib tw ua neej xwb thiab ntses loj noj ntses me, ces tsam nej raug luag muab yuam ua qhev khwv khwv nkag nkawg mus txog hnub tuag los nej tej tub ki tseem txom nyem quj qees txuas ntxiv.

Li ntawd, nej niam thiab nej txiv paub zoo txog tej yam li no, nkawd ob leeg thiaj sib pab khwv tas zaj tas zog kom tau nyiaj los pab txhawb nqa nej txoj kev kawm txuj, kom lwm hnub nkawd laus laus lawm, los nkawd nrog luag muaj ib cov me nyuam uas tsim txiaj thiab kawm txuj tiav qib siab li luag thiab. Tab sis muaj ntau zaus nej tsis nkag siab thiab tsis to taub, ces nej tseem mus taug txoj kev ua neeg liam, xws li ua neeg quav cawv thiab quav yeeb quav tshuaj.

Tsis tas li ntawd, yog niam thiab txiv hais nej heev heev kom txhob mus ua tej yam phem ntawd, kom nej rau rau siab kawm ntawv thiab txhob ua ua si, los nej tseem tsis xav nrog nkawd ua txiv tub thiab niam tub ntxiv lawm thiab. Tiam sis nkawd tsis xav li cas, nkawd paub zoo tias yog tsis hais tiag tiag, mas ntshe nej lub neej yuav txom nyem, nkawd thiaj hais tag los hais dua, thiab yws tag los yws ntxiv, ua rau muaj ntau ntau zaus nej xav tias : “Txiv thiab niam mas ntxim ntxub tshaj !”

Cov me nyuam, txawm li cas los xij, nej niam thiab nej txiv txoj kev hlub nej thiab pab nej, mas yeej yuav nyob mus txog hnub uas nkawd txoj sia tu. Vim tias nej yog nkawd txoj sia thiab yog nkawd lub neej tiag tiag. Ua li mas nej txhob lam ua txoj mus kawm ntawv thiab ua si ywj siab nawb mog.

Thaum kawg no, txiv xav thov 2 yam ntawm nej cov uas yog me nyuam sawv daws tias : “Thov kom nej hlub hlub nej niam thiab rau rau siab kawm ntawv, lwm hnub nej lub neej yav laus thiaj tsis txom nyem li nej niam thiab nej txiv os mog !”
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.