Sep
15/13
COV TXIJ NKAWM – TUB NTXHAIS HLUAS PHIM NYEEM
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Sunday, 15 September 2013 01:29

butterflyThaum kuv ua hauj lwm rov los txog tsev, mas hmo ntawd pom kuv poj niam tseem tab tom rau rau mov uas yuav noj hmo. Kuv mus tuav nkaus nws txhais tes thiab hais rau nws tias :

“Kuv muaj qee yam xav qhia rau koj paub.”

Kuv poj niam txawm zaum thiab nws noj mov twj ywm yam ntsiag ntsiag. Yog ib zaug ntxiv uas kuv rov pom thooj li nws lub zeem muag mas ntxim tu siab rau kuv heev. Lub caij ntawd, kuv tsis paub xyov yuav hais li cas rau nws zoo. Rau qhov kuv tsuas tab xav tias yuav tsum qhia qhov kuv xav rau nws kom tau xwb xwb, yam li kuv hais rau nws tias : “KUV XAV NRAUJ KOJ”, ces kuv txawm pib ua tib zoo nrog poj niam tham. Kuv ntsia mas thooj li kuv poj niam nws tsis kub tsis ntxhov rau kuv tej lus, tab sis nws kuj ua tib zoo mloog thiab nug kuv 2 los luv luv tias : “Ua cas ?”

Kuv tsis xav teb rau nws tag tag, ces ua rau nws txawm npau taws thiab cem kuv kiag tias : “Niag ntsej muag poj niam !”

Hmo ntawd, wb ob leeg tsis sib hais lus kiag. Tab sis kuv pom nws kua muag ntws ntws. Ua rau kuv xav tias ntshe nws xav paub txog tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv wb lub neej xwb, ces muaj qee yam kuv kuj tsis muaj peev xwm teb tau meej ntxiv rau nws kom nkag siab. Vim tias txoj kev hlub uas ib txwm yog nws tug, mas kuv tau muab coj mus pub rau ib tug hluas nkauj uas hu ua Xis lawm, ces ua rau kuv tsis xav hlub kuv poj niam ntxiv. Tsuas yog kuv xav tsis tshua tag pes tsawg xwb.

Kuv tau pib sau ib daim ntawv sib nrauj yam uas kuv paub tias, cov ntsiab lus mas muaj txhaum loj kawg. Vim hauv daim ntawv sib ncauj, kuv tau sau tias : “Kuv poj niam yog tus tswv ntawm wb lub tsev, ntawm wb lub tsheb thiab 30% hauv kuv lub khw kuj yog nws tug.”

Kuv sau daim ntawv sib nrauj no tag, ces txawm muab cev rau kuv poj niam. Nws saib tib muag dhau plaws xwb, ces nws txawm muab dua rhe ua ob peb daig.

Tam sim ntawd kuv saib zoj, ua cas ib tug poj niam uas 10 tawm xyoo dhau los, nws tau muab nws lub neej thiab txoj sia coj los cog pub rau kuv txawm hloov kiag mus ua dua ib tug neeg tshiab uas txawv txawv lawm. Hos kuv mas tsuas pab nws tu siab kawg nkaus rau nws lub sij hawm uas los nrog kuv nyob ua neej thiab. Tab sis kuv kuj tsis muaj peev xwm thim tau tej lus uas kuv thov nrauj nws, vim kuv nyiam Xis heev dhau lawm. Thaum kawg, kuv poj niam cia li tsa hlo suab quaj nrov nrov raws li kuv tau xav tseg tiag tiag.

Ua ntej no mas hais txog kev uas nws quaj xwb, yeej tsis txob kuv tawv ib zaug. Vim txoj kev uas kuv xav nrauj nws, mas ua rau kuv ntxhov siab los tau ntau lub lis piam lawm, ces zaum no thooj li yog qhov tseeb thiab qhov kuv hais meej kawg rau nws.

Hnub qab, kuv rov tom chaw hauj lwm los kuj lig heev thiab pom nws tab tom zaum sau qee yam ntawm lub rooj. Kuv tsis noj hmo, ces kuv cia li mus pw thiab tsaug zog kiag lawm. Vim tias kuv sab sab thiab nyuaj siab heev rau Xis wb tej teeb meem. Thaum kuv tsaug ib tsig zog tsim los, tseem pom kuv poj niam zaum sau ntawv ntawm rooj. Kuv tsis quav ntsej nws, ces kuv rov ntxeev cev pw tsaug zog txuas ntxiv mus.

Thaum sawv ntxov, kuv poj niam cev ib daig ntawv rau kuv hais txog wb txoj kev uas yuav sib nrauj. Nws hais tias tsis xav tau dab tsi ntawm kuv, tab sis tsuas thov kom kuv qhia lub sij hawm ua ntej ib lub hlis uas wb yuav sib nrauj thiab thov kom lub hlis ntawd wb ob leeg ua lub neej txij nkawm xws li qub xwb.

Kuv poj niam hais tias, qhov nws xav kom kuv qhia rau nws paub li ntawd, mas yeeb vim yog wb tus me nyuam tab tom yuav twv ntawv thiab tsis xav pub kom me nyuam txoj kev twv ntawv muaj teeb meem. Qhov no, yog kev sib cog lus nrog kuv ua ntej ntawm wb yuav sib nrauj, saib kuv xav li cas ?

Thiab nws tseem thov kom kuv nco txog hnub wb sib yuav, kom kuv nco txog lub caij uas kuv puag nws nkag mus rau hauv txaj, uas yog hnub wb ua tshoob sib qaws ua txij nkawm. Ua li mas wb los ua neej ib zaug, nws xav kom kuv pab puag nws tawm hauv wb lub txaj mus rau nraum zoov txhua txhua hnub nyob rau lub hlis kawg uas wb yuav sib nrauj.

Thaum kuv poj niam hais li no, mas kuv xav tias nws vwm lawm, tab sis kuv kuj yeem ua raws li nws tej lus thov.

Kuv paub meej li no, ces kuv kuj hais qhia rau Xis paub txog kuv poj niam wb txoj kev cog lus uas yuav sib nrauj, ces Xis txawm luag kiag nrov nrov thiab hais yam saib tsis taus tias : “Tab koj poj niam txawm yuav siv txuj ci Ntxwj Nyoog ua zaj ua ntxeev npaum li cas, los nws yeej yuav khiav tsis dhau txoj kev sib nrauj.”

Hos ntawm kuv thiab poj niam wb, mas yeej tsis tau sib chwv txij li hnub uas kuv hais meej rau nws txog kev sib nrauj. Li ntawd, thawj hnub uas kuv puag nws hauv lub txaj tawm mus nraum qhov rooj, mas thooj li ob leeg nyias kuj chim nyias nyuj nyov tsis sib hais lus kiag. Tab sis hnub ib ntawd, wb tus me nyuam txawm npuaj npuaj teg tom qab thiab hais tias : “Id, oj tab tom puag niam lod !”

Wb tus me nyuam hais lo lus no, mas ua rau kuv meem txom, ces txoj kev txij li hauv txaj mus rau ntawm kem tsev nyob ua si thiab hla mus rau sab nraum lub qhov rooj, mas kuv puag nws deb li 10 mev rau hauv kuv ob txhais npab. Hos kuv poj niam nws qi qhov muag twj ywm xwb thiab maj mam hais lus rau kuv tias : “Txhob qhia rau me nyuam txog kev wb yuav sib nrauj.”

Kuv ncaws ncaws hau rau nws thiab muam ntsis npau taws, ces kuv txawm muab nws coj mus tso rau sab nraum zoov, nws txawm nce tsheb mus ua hauj lwm lawm. Hos ntawm kuv, ces tsav tsheb ib leeg mus rau tom chaw hauj lwm thiab xwb.

Hnub 2 : Kuv poj niam wb ob leeg ib nyuag tsis tshua xav ntau lawm, ces nws txawm khoov los rau ntawm kuv hauv siab, vim kuv yuav puag nws li qub coj mus pov rau sab nraum qhov rooj dua. Tab sis lub caij uas kuv nyo mus puag nws, ces kuv txawm hnov nws lub tsho tsw tsw qab, vim kuv tsis tau saib tus poj niam no kom tseeb tseeb los tau ntev heev lawm.

Lub caij ntawd, ua rau kuv xav kiag tias : “Nws tsis hluas mos nyoos li qub ntxiv lawm, vim nws lub plhu pom muaj tej kab txoom txoom thiab nws cov plaub hau kuj hloov los ua tsos txho txho. Wb txoj kev sib qaws los ua txij nkawm, cas ua rau nws lub zog ntaug los lawm ntau.” Kuv thiaj rov nug tus kheej tias : “Ua cas kuv ua rau nws zoo li no lawm nid ?”

Hnub 4 : Thaum kuv puag nws sawv ntawm lub txaj, ua rau kuv rov xav txog wb txoj kev sib swm uas thooj li tab tom yuav rov qab los. Vim tias tus poj niam no, yog tus uas 10 tawm xyoo dhau los nws tau muab nws lub neej thiab txoj sia coj los cev rau kuv.

Hnub 5-6 : Kuv saib thooj li poj niam wb txoj kev sib swm no zoo zuj zus tuaj, ces kuv txawm tsis qhia Xis paub. Yim ntev hnub dhau mus, mas kev uas kuv puag poj niam tawm mus rau sab nraum qhov rooj, thooj li yooj yim kawg tuaj lawm. Tej zaum kev uas kuv niaj hnub puag poj niam tawm mus sab nraum zoov, mas ntshe ua rau kuv muaj zog tuaj.

Muaj ib hnub, kuv poj niam nws xaiv cev ris tsho uas nws yuav hnav rau thaum sawv ntxhov. Cas nws sim hnav cev twg los thooj li tsis muaj ib cev uas yuav haum nws siab, ces tom qab ntawd nws txawm nroo ib suab tias : “Cas kuv cov ris tsho no xoob ua luaj lawm ne ?.”

Thaum kuv pom li ntawd, mas ua rau kuv paub tias yog nws lub cev ntaj ntsug yuag dhau lawm xwb, ces thiaj ua rau kuv puag tau nws tawm mus nraum zoov yam yooj yooj yim kawg.

Lub caij ntawd kiag, kuj ua rau kuv to taub tag txhia yam thiab, vim hauv kuv poj niam lub siab lub ntsws ntshe nws khaws tej yam kev ntsim siab thiab kev iab kev daw ntau heev rau hauv nws tus kheej lawm. Ua cas tos kuv nco, kuv txhais tes cia li mus plhws kiag nws lub taub hau yam uas kuv tsis tau xav txog, ces wb tus me tub txawm los cuam tshuam. Tus me nyuam hais rau kuv tias : “Id, txog caij oj puag uv niam lawm laid !”

Kev uas kuv tus me tub pom kuv puag nws niam tawm mus nraum zoov, mas thooj li yog ib txog hauj lwm uas kuv yuav tsum ua txhua txhua hnub lawm. Poj niam thiaj co co tes rau me nyuam, ces tus me tub txawm mus rau ntawm nws niam, nws niam thiaj muab nws khawm kiag ceev ceev rau hauv nruab siab.

Lub caij ntawd kuv kuj fee kiag plu, vim ntshai tsam kuv ho hloov siab tsis nrauj poj niam rau thaum lub sij hawm kawg, ces kuv txawm rov mus puag poj niam sawv. Txij li chav tsev nyob mus rau sab nraum qhov rooj, poj niam muab nws ob txhais tes ua sib sib los khawm rawv kuv lub caj qwb yam mos nyoos. Hos kuv los kuj puag rawv nws yam ruaj ruaj, ua cas thooj li hnub wb ua tshoob sib yuav ne. Tab sis nws sib dhau kev cai lawm, ces txawm ua rau kuv poob siab me ntsis thiab xav tsis tag.

Hnub kawg uas kuv puag nws tag, ces wb yuav sib nrauj. Thaum kuv khoov mus puag nws saum txaj rau hauv kuv ob txhais caj npab, ua cas kuv txawm tsis xav rhais ib kauj ruam kiag li lawm. Lub caij ntawd, wb tus me tub kuj mus kawm ntawv lawm thiab, ces kuv txawm khawm rawv nws ceev ceev rau hauv kuv nruab siab tsis tso thiab hais rau kuv poj niam tias : “Ua cas kuv tsis nco qab pom tias wb lub neej tsis muaj kev sib raug zoo, cas kuv yuav txav mus deb ntawm koj ua luaj li lawm ?”

Kuv ras dheev li no, ces kuv txawm maj zeeg tawm plaws tsav tsheb mus rau tom chaw hauj lwm. Kuv ceev nrooj tawm hauv tsheb los yam uas twb tsis nco qab xauv qhov rooj tsheb kiag li, vim kuv ntshai tsam ces kev uas kuv qeeb siab yuav ua rau kuv rov hloov siab dua. Kuv thiaj nce tsuag tsuag mus rau saum txheej ob, ces Xis yog tus los qhib qhov rooj. Kuv hais rau Xis tias : “Kuv thov txim nawb Xis, vim kuv hloov siab tsis sib nrauj lawm.”

Xis yoob kiag ib me ntsis, ces nws txawm xyab kiag tes los xuas kuv lub hauv pliaj, Xis nug kuv tias : “Koj tsis xis nyob lod ?”

Kuv muab Xis txhais tes tshem, kuv teb tias : “Thov txim nawb Xis, kuv yuav tsis nrauj poj niam. Nyob rau hauv kuv lub neej, tab txawm kuv poj niam wb ib nyuag muaj kev sib dhuav siab me ntsis, los yog vim poj niam wb tsis muab siab rau saib wb lub neej kom zoo zoo xwb. Tsis yog kuv dhuav kuv poj niam, vim wb tsis sib hlub lawm.”

Tam sim no kuv to taub meej lawm tias : “Kuv twb txiav siab puag nws los nyob rau hauv kuv rooj tshoob lawm, mas kuj tsim nyog kuv yuav tsum puag nws mus kom txog hnub txoj kev tuag los muab wb cais mas thiaj tag.”

Lub caij ntawd Xis paub meej kiag, ces Xis txawm tib npuag kuv ntsej muag thiab sib sib zog muab lub qhov rooj kaw ntsawm. Xis dhau plaws qhov rooj, ces nws ib ce txawm hlauv hlo rau hauv pem teb thiab ua kua muag ntws nto. Hos kuv, ces txawm nqes los rau hauv txheej ib thiab tsav kiag tsheb tawm rov los tsev. Thaum kuv los txog ntawm lub khw muag paj, kuv txawm mus yuav tau ib rev paj loj zoo zoo nkauj coj los rau kuv poj niam.

Tus ntxhais uas muag paj ntawm lub khw nug kuv tias : “Yuav kom nws sau li cas rau saum daim ntawv uas rhais ntawm rev paj ?” Kuv luag luag thiab hais kom nws sau tias :

 “KUV YUAV PUAG KOJ TAWM MUS NRAUM ZOOV TXHUA TXHUA TAG KIS,

MUS TXOG HNUB WB OB LEEG TXOJ SIA TU THIAJ MAM TSO TSEG.”

Hmo ntawd thaum kuv rov mus txog ntua tsev, kuv nqa rawv rev paj rau hauv kuv ob txhais tes thiab lub ntsej muag luag ntxhwb ntxhi. Kuv khiav zoj mus nce ntaiv thiab xav ntsoov tias yuav pom kuv poj niam pw saum txaj li qub. Tab sis ua cas mus txog, kuv poj niam txoj sia tu lawm. Vim tias kuv poj niam twb mob nqaij hlav los tau ntev hli, tab sis nws tsis hais qhia kuv paub xwb. Hos kuv los kuj tab nyuaj siab rau Xis wb txoj kev sib hlub heev dhau, ces ua rau kuv tsis paub txog kuv poj niam tus mob, uas nws lub cev ntaj ntsug twb txawv tag, nws thiaj yuag yuag. Yeeb vim poj niam yeej paub zoo lawm tias nws tab tom yuav tso kuv tseg tiag tiag, ces nws thiaj cev ib cov lus rau kuv thiab thov kom kuv ua zoo puag nws tawm mus nraum zoov txhua hnub nyob rau lub hlis kawg.

Tsis tas li ntawd, nws xav pab kom kuv tus me tub txhob xav ntau rau kuv txog kev yuav sib nrauj, kom tus me tub pom tias : “KUV YOG NWS IB LEEG TXIV UAS HLUB HLUB NWS NIAM KAWG.”

Kwv tij phooj ywg, kuv nim ntsib tej xwm txheej li no nyob rau hauv kuv lub neej, ua rau kuv paub tias : “Yam tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv yus lub neej, mas tsis yog tej vaj tsev uas ci ntsa iab, tsis yog tej tsheb kim kim uas zoo zoo thiab kuj tsis yog tej nyiaj txiag uas muaj ntau ntau rau hauv cov tuam txhab. Tej yam ntawd, mas tsuas yog ib yam pab kom yus txhob txom nyem kev nyob kev noj thiab kev haus xwb. Tab sis nws yuav tsis muaj peev xwm pab ua tau kom yus muaj txoj kev sov siab thiab kaj siab tag mus li.”

Yog vim li no, mas thov kom sawv daws nrhiav sij hawm los nrog yus tus txij nkawm thiab cov me nyuam nyob, kom ib leeg muab txoj kev hlub pub rau ib leeg, thiaj yog txoj kev sov siab uas nyob tob tob hauv tus txha tuaj.

Li ntawd, kuv thov kom Tswv Ntuj pab pov hwm koj tus uas twb tau nyeem zaj lus no lawm, muaj txoj kev sov siab thiab kaj siab nyob rau hauv koj lub neej uas muaj ib tsev neeg.

TSHWJ XEEB :  Phooj ywg, yog tias koj tsis muab zaj lus no nthuav tawm mus, los tsis ua cas. Tab sis yog koj pab muab tshaj tawm nthuav mus rau peb ib tsoom Hmoob paub, mas tej zaum koj yuav pab tau ntau ntau nkawm niam txiv thiab coob leej ntau tus uas lawv tws kev nyob rau hauv lawv lub neej txij nkawm, kom lawv rov pom kev tuaj thiaj tsis lig lig li zaj lus no. Vim tias txoj kev sov siab thiab kaj siab, mas nyob tsis deb ntawm yus txhais tes xwb.

Ua tsaug ntau !

Txhais los ntawm tus Xib Hwb qhia cov txij nkawm ua neej.

( Dr. Joseph P Sangkarat  )
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.