Mar
22/13
DAB NEEG LUB ME NYUAM HNUB QUB POB ZEB
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 22 March 2013 04:43

Puag thaum ub…nyob rau saum lub Ntuj ntsuab, hmo ntuj hnub qub ci ntsa iab puv qab Ntuj.

Nyias laim nyias ntsuab pes vog, npaum nkaus li yuav sib tw ci laim saib lub twg yuav ci pom kev thiab zoo nkauj dua cov.

Tab sis tsuas muaj ib lub hnub qub uas tsis muaj cov sab ci li cov. Vim txij thaum nws tshwm sim los, nws tsuas zoo li ib lub me nyuam hnub qub pob zeb nyob xyaw cov hnub qub saum qaum ntuj xwb. Ib txwm nws tsis muaj cov sab ci ntsa li lwm lub hnub qub. Ces thiaj ua rau lwm lub hnub qub luag thiab thuam nws. Nws cov phooj ywg thiaj hu nws ua Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb. Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb ntawd, txaj muag tias : “Ua cas yus twb yug los ua ib lub Hnub Qub nyob rau saum ntub ntsuab thiab, yus twb tsis yog ib lub Pob Zeb nyob rau saum npoo av. vim li cas, yus ho tsis muaj ib qhov sab ci me me zoo li luag.” Nws xav ci li lwm lub hnub qub, txawm tsis ci ntsa iab los thov kom nws ci me me kom luag pom tias, nws yog ib lub Hnub Qub, nws tsis yog lub Pob Zeb, kom luag saib taus nws thiab xwb.

Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb ntawd, thiaj tau txiav txim siab tawm tsam mus nrhiav qhov pom kev, saib puas yuav pab tau nws. Nws tau siv tag nrho nws lub zog hla roob hla hav, hla dej hiav txwv, hla hav suab puam, los nws tsis qaug zog li. Nws rau siab ntso mus, ces nws mus ntsib ib co Huab dawb tab tom ya raws cua tuaj. Thooj Huab Loj txawm nug Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb tias : “Nyob zoo me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb, koj tuaj dab tsi ntawm no, thiab koj yuav mus lawm qhov twg ?”

Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb tsis teb dab tsi, vim nws ntshai nyob tsam lawv paub tias nws tuaj nrhiav qhov pom kev, ces cov Huab Dawb yuav luag nws. Txawm muaj ib Thooj Huab nug nws tias : “Koj puas yog Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb ne ?” Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb txawm poob siab me me tias, uas cas lawv ho paub nws, vim nws tsis tau paub dua lawv. Nws txawm teb tias : “Yog ! Kuv yog Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb tiag.” Ces txawm muaj ib lub suab luag nroo ntws. Thooj Huab Loj txawm nug nws tias : “Koj Xav kom koj muaj cov sab ci li lwm lub hnub qub puas yog ?” Lub Me Nyuam Hnub Qub teb tias : “Yog lawm, koj paub qhov yuav ua kom kuv ci tau li luag puas yog ?” Thooj Huab Loj teb tias : “Yog ! Kuv paub kawg, vim kuv yug ua ntej koj ntau txhiab xyoo. Yog koj xav ci pom kev ces koj mus cuag Lub Hnub uas tawm tuaj puag tim qab ntuj xwb, nws thiaj yuav pab tau koj.”

Ces Lub Me Nyuam Pob Zeb thiaj ua cov Huab dawb tsaug tas, nws thiaj rov ncaim mus lawm. Nws rau siab ntso mus lawm puag tim npoo ntuj, mus nrhiav lub Hnub Loj. Tab sis, nws kuj tsis tau pom dua lub Hnub Loj ntawd ib zaug li. Vim thaum lub Hnub Loj tawm tuaj, ces cov Hnub Qub Me sawv daws tsaug zog tas lawm. Nws rau siab ntso mus tsis so, nws mus tau ntau hnub ntau hmo, ces qhov kawg thiaj mus txog puag tim npoo ntuj lawm tiag. Tab sis nws ntsia tsis pom lub Hnub Loj nyob qhov twg li. Nws thiaj tsa suab hu tias : “Lub Hnub Loj koj nyob qhov twg tawm tuaj ntsib kuv saib !” Tab sis tsis hnov ib lub suab teb nws qhov twg tuaj li. Nws hu ntau zaus los ntsiag to xwb. Ces nws pib me siab tias, ntshai nws yuav tsis tau ntsib lub Hnub loj li. Ces ib me ntsis txawm muaj ib lub suab hnoos qhuj qhem tawm tuaj, ua rau nws ceeb ib plhaw. “Yog koj xwb lod, Lub Hli.” Cas koj yuav ua rau kuv poob siab tas li. lub Me Nyuam Pob Zeb hais li ntawd, tab sis nws kuj zoo siab uas qhov tau ntsib lub Hli. Vim thaum nws tig ntsia lub Hli ntsa paug thiab zoo nkauj heev, ua rau nws muaj kev sov siab tuaj.

Lub Hli thiaj hais tias : “Koj xav ci pom kev heev li lod ? Thiaj ua rau koj muaj peev xwm tuaj deb tas npaum li no !

Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb thiaj teb tias : “Yog kawg, kuv xav ci heev li.” Lub Hli thiaj hais rau nws tias : “Koj mas muaj rab peev xwm kawg nkaus li, uas tuaj tau deb tas npaum no. Kuv tus phooj ywg Hnub tseem tab tom pw tsaug zog lawm, koj tsis txhob txhawj, koj nyob ntawm no tos ib me ntsis nyaj nws yuav tawm tuaj, ces koj yuav ntsib nws.” Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb teb tias : “Awm! Kuv mam li nyob ntawm no tos.” Thaum nws hnov lub Hli hais li ntawd tas, ua rau nws zoo siab thiab siab loj zog tuaj. Vim zoo li nws txoj kev npau suav nyob ze ze nws lawm tiag. Ces lub Hli txawm ncaim mus lawm. Tshuav Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb nyob ib leeg ntsiag to xwb. Lub sij hawm maj mam dhau mus zuj zus, mus txog kaj ntug, huab cua txias zias, me paj ntoo pib tawg zom zaws, cua tshuab tsw qab ntxiag, sab hnub tshwm plaws tuaj puag tim npoo roob, lwg dej ci ntsa dawb pes vog, me kab me noog quaj zom zaws ya rau qab roob qab hav. Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob  Zeb nyob ib leeg ntsiag to tos txog qhov kawg lub Hnub Loj thiaj mam tawm ci ntsa puag tim npoo ntuj tuaj. Thaum Me Nyuam Hnub QubPob Zeb pom dheev nws zoo siab hlo, nws sawv tseem hu tias :

“Lub Hnub koj twb tuaj lawm lod ?” Ces thaum lub Hnub Loj tawm plaws tuaj, ua rau nws poob siab tias, ua cas yuav loj ua luaj. Lub Hnub Loj muaj peev xwm ci tuaj mus thoob plaws ib sab ntuj. Muab tag nrho cov hnub qub saum npoo ntuj twb piv tsis tau ib qhov me me. Ces lub Hnub Loj txawm hais tias : “Koj tuaj nyob ntawm no tos kuv puag thaum tsis tau kaj ntug, muaj tus xwm txheej dab tsi ?”

Lub suab ntawd nrov mus thoob plaws qab ntuj.

Lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb txawm teb tias : “Nyob zoo lub Hnub Loj, kuv lub npe hu ua Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb.”  Lub Hnub txawm luag nrov nrov thiab teb tias : “Kuv twb paub lawm. Vim kuv tus phooj ywg Hli twb qhia kuv lawm.” Ces Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb txawm hais tias : “Yog li koj puas yuav pab tau kuv, kom kuv ci thiab muaj cov sab hnub qub li luag ?”

Lub Hnub Loj txawm teb tias : “Yeej tau xwb, vim tsis muaj ib yam dab tsi kuv ua tsis tau.” Ces lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb thiaj hais tias : “Yog li ces ua kiag soj !” Lub Hnub thiaj luag tias : “ Ha Ha ! Ua siab txias txias me ntsis mas, koj nyob ntawm no tos. Kuv yuav maj mus lawm, ib tsam tsaus ntuj kuv mam rov los. Tab sis kuv muab ib qho khoom me me no rau koj pab saib, yog kuv tsis tau los mas koj tsis txhob qhib nawj !” Hais li ntawd tas ces lub Hnub Loj txawm mus lawm. Ces Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb teb tias : “Awm ua li mas.” Nws txawm nyob ntsia qhov khoom ntawd twj ywm. Nws kuj xav paub tias yog dab tsi tiag. Tab sis nws kuj tsis qhib saib, vim nws tau cog lus rau lub Hnub Loj lawm tias, yuav tsis qhib ua ntej lub Hnub Loj yuav rov los. Ib me ntsis txawm muaj ib tug Noog Dub ya los tsaws ze ze nws, thiab ntxias kom nws qhib qhov khoom ntawd saib. Tus Noog Dub ntawd hais rau nws tias : “Kav tsij qhib kiag saib los mas, kuv paub tias koj yeej xav paub heev li lawm puas yog ? Koj tsis paub tab sis kuv paub.”

Ces lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb teb tias : “Yog koj paub ces koj kuj qhia los mas ! Kuv xav paub, tab sis kuv tsis kam qhib, vim kuv tau cog lus rau lub Hnub Loj  lawm tias kuv yuav tsis qhib.”

Tus Noog Dub txawm hais tias : “Yog kuv qhia koj mas koj tsis txhob qhia leej twg nab”

Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb teb tias : “Awm ! Kuv mam tsis qhia.”

Tus Noog Dub txawm hais tias : “Sab hauv muaj ib qhov sab hnub ci pom kev loj thiab zoo nkauj heev, yog koj qhib saib mas yuav ua rau koj ci lam lug zoo nkauj tuaj. Koj yuav txia ua ib lub hnub qub ci ntsa thiab zoo nkauj tshaj cov, thiab tseem zoo nkauj tshaj lub Hnub Loj no thiab.”

Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb teb tias : “kuv tsis qhib vim lub Hnub tsis pub kuv qhib.”

Tus Noog Dub hais tias : “Cas koj tsis kam qhib, qhov ntawd twb yog koj qhov kev npau suav tsis yog lod ?”

Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb ua xyem xyav tias, yog nws qhib, ces yuav muaj tseeb raws li qhov nws npau suav, yog tsis qhib nyob tsam lub Hnub Loj rov qab los muab qhov khoom mus lawm, ces ntshe nws yuav plag thiab. Nws txiav txim siab tsis tau tias, yuav qhib los tsis qhib zoo.” Ces nws thiaj teb rau tus Noog Dub tias : “kuv yuav tsis qhib, vim kuv twb tau cog lus rau lub Hnub Loj lawm. Txawm koj yuav hais li cas los kuv yeej tsis kam qhib.”

Ces tus Noog Dub npau taws, nws hais tias : “Yog li koj tsis txhob tu siab nawb.” Ces nws txawm ya mus lawm. Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb txawm hais yau yau tias : “Kuv yeej tsis tu siab rau yam uas kuv txiav txim siab lawm.” Txawm muaj ib lub suab nrov tom qab tuaj tias : “Koj ua yog lawm Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb.” Lub suab ntawv lub Hnub Loj. Ces Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb txawm teb tias : “Koj twb los lawm sav Hnub Loj !”

Lub Hnub Loj teb tias : “Yog ! Koj ua tau zoo lawm, qhov uas koj tsis ntseeg tus Noog Dub ntawd, txhais tau tias koj tsis ntxeev lus, thiab koj yog ib tug neeg muaj lub siab tiaj tus tiag. Tam sim no, koj qhib qhov khoom nyob ntawm koj tes tau lawm.” Ces lub Hnub Qub Pob Zeb txawm muab qhib plho, tab sis tsis pom muaj dab tsi li. Nws thiaj hais tias : “Ua cas twb tsis pom muaj dab tsi li ne ?”

Lub Hnub Loj txawm hais tias : “Muaj hos, saib zoo zoo mas.”

Nws thiaj rov qab saib zoo zoo ib zaug ntxiv, cas zoo li txawm pom muaj ib co sab hnub ci ntsa daj vog tuaj rau nws tiag. Nws zoo siab heev, ib me ntsis txawm rov qab ploj tag lawm. Tab sis cov sab hnub ci ntawd ua rau lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb pib ci thiab muaj sab daj vog npaum nkaus li ib lub hnub qub kub ci ntsa tuaj lawm.

Ces lub Hnub Loj txawm hais tias : “Koj puas paub tias, cov sab hnub uas ci ntawm koj tuaj yog dab tsi ?”

Nws teb tias : “Kuv tsis paub.” Ces lub Hnub Loj thiaj hais rau nws tias : “Cov sab hnub uas tawm ntawm koj los, yog cov sab hnub uas lwm lub hnub qub tsis tau muaj dua li. Nws yog cov sab hnub ntawm txoj kev ncaj ncees, yog tias koj muaj lub siab ncaj ncees, ces cov sab hnub ci no yuav nyob nrog koj mus ib txhiab ib txhis. Txij hnub no lawm tod, kuv yuav tis koj lub npe tshiab hu ua lub Hnub Qub kub, koj yuav ci cov sab daj, zoo nkauj li lub Hnub Qub Kub, nyob thoob qab ntuj yuav tsis muaj leej twg zoo nkauj cuag koj lawm..” Ces lub Hnub Loj thiaj ncaim mus lawm.

Txij hnub ntawd los, thiaj tsis pom muaj lub Me Nyuam Hnub Qub Pob Zeb lawm, tsuas muaj lub Hnub Qub Kub uas ci cov sab daj thiab zoo nkauj tshaj plaws nyob rau sab pej fab lawm xwb. Vim nws tau coj txoj kev ncaj ncees tuaj rau ntiaj teb neeg pom. Ces nws yuav nyob mus ib txhiab ib txhis.

 

Leej twg muaj lub siab ncaj ncees, tus ntawm yuav zoo li lub Hnub Qub Kub, ci ntsa mus txhua txia qhov chaw rau lub ntiaj teb tib neeg.2 Comments
 1. Commentsxub lauj   |  Thursday, 27 June 2013 at 1:35 am

  nyob zoo txog rau xov tooj cua kuv muaj kev zoo siab tia kuv tau tuaj pom thiab saib nej cov kaj lus ua rau kuv muaj txoj kev zoo siab kaj siab.kuv xav yog ib tug khoom nej lub koos haum hmoob thiab pab txhawb nqa peb cov hmoob lawm yav tom ntej
  ua tsaug ntau
  xublauj2012@gmail.com

 2. CommentsZoo Tswv Zov Yaj   |  Friday, 30 May 2014 at 3:20 am

  Xub Lauj, thov ua tsaug rau koj lub dej siab, uas koj nyiam raug peb cov zaj lus os, thiab koj tseem xav pab txhawb nqa peb os nawb. Peb Zoo Tswv Zov Yaj zoo siab tos txais nej sawv daws txhua leej txhua tus tuaj tsham peb, yog tias, nej xav txhawb nqa peb lub Koom Haum Hmoob kom loj hlob no, nej sau ntawv tuaj cuag peb, thiab nej sau tej zaj lus hais txog nej lub neej, los sis, tej yam zoo uas tshwm sim nyob rau hauv nej lub neej tuaj piav pub rau peb mloog kuj tau. Peb vam tias, peb cov kwv tij Hmoob tseem yuav muaj kev sib pab txhawb nqa kom zoo lawm yav tom ntej thiab os.


Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.