Mar
22/13
ZAJ DAB NEEG TUS ME NYUAM YAUS THIAB TSHOB TXIV NTOO
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 22 March 2013 03:49

Puag thaum ub…muaj ib tug me nyuam yaus. Nws niaj hnub mus ua si ntawm ib tsob txiv ntoo. Nws nce tsob txiv ntoo thiab de txiv noj.

Thaum tshav ntuj tuaj kub nws, ces nws kuj mus nkaum thiab pw hauv tsob qab ntoo. Nws nyiam thiab ncawg tsob ntoo ntawd heev, tsob ntoo kuj nyiam nws thiab.

Lub sij hawm dhau mus zuj zus, tus me nyuam yaus ntawd kuj loj hlob tiav hluas. Nws tsis niaj hnub mus dhia ua si hauv tsob ntoo ntawd lawm. Tab sis muaj ib hnub tus me nyuam ntawd txawm rov qab tuaj cuag nws tsob txiv ntoo thiab nws ua ntsej muag ntshaus ntshaus. Tsob txiv ntoo txawm nug nws tias : “Puas yog koj rov qab tuaj nrog kuv ua si ?” Tus me nyuam ntawd txawm teb tias : “Kuv tsis yog me nyuam yaus uas yuav niaj hnub tuaj dhia ua si ntawm no zoo li qub lawm, kuv xav tau nyiaj mus yuav yam ub yam no los rau kuv ua si xwb.”Tsob txiv ntoo txawm hais rau tus me nyuam ntawd tias : “Kuv tsis muaj nyiaj rau koj, tab sis yog koj xav tau nyiaj no ces, koj de kuv cov txiv no coj mus muag mas, thiaj tau nyiaj coj los rau koj siv.” Ces tus me nyuam ntawd zoo siab hlo luag ntxhi. Ces nws thiaj de tso txiv ntoo ntawd tag nrho huv tib si coj mus muag lawm. Thaum tus me nyuam tau nyiaj lawm, ces nws tsis rov tuaj cuag tsob txiv ntoo ntxiv. Tsob txiv ntoo thiaj nyob ib leeg ntsiag to thiab kho siab khuav xwb.

Nyob nyob muaj ib hnub tus me nyuam ntawd rov tuaj cuag tsob txiv ntoo.Tab sis zaum no tus me nyuam loj tiav neeg lawm.

Thaum tsob txiv ntoo pom tus me nyuam nws zoo siab heev, nws thiaj nug tias : “Puas yog koj rov qab tuaj nrog kuv ua si dua.”  Tus me nyuam thiaj teb nws tias : “Kuv tsis muaj sij hawm yuav tuaj nrog koj ua si ntxiv lawm. Vim tam sim no kuv twb loj tiav neeg thiab kuv twb muaj kuv ib tsev neeg nyob tom tsev uas kuv yuav saib xyuas lawm. Tam sim no, kuv xav tau ib lub tsev nyob, koj puas yuav pab tau kuv ?”

Tsob ntoo thiaj hais rau nws tias : “ Kuv pab tsis tau koj, tab sis yog koj xav tau ntoo mus ua tsev nyob no ces koj txiav kuv tej ceg no mus ua tsev mas.” Tus me nyuam ntawd zoo siab luag ntxhi, nws thiaj txiav cov ceg ntoo mus tas. Ces tsob ntoo rov qab nyob ntshaus ntsho ib zaug ntxiv.

Rov txog lub caij ntuj sov, tus me nyuam ntawd rov qab tuaj cuag tsob txiv ntoo dua. Tsob txiv ntoo zoo siab heev thaum nws pom tus me nyuam rov tuaj cuag nws.Tsob txiv ntoo rov nug tus me nyuam dua tias : “Puas yog koj yuav tuaj nrog kuv ua si dua ?” Tus me nyuam teb tias : “Tsis yog ! Nyem no kuv laus zuj zus lawm, kuv muaj kev ntxhov siab txog lub neej yav pem suab, kuv thiaj xav tau ib lub nkoj deg, coj los caij taug dej ua si kom kuv tsis txhob nco qab tej kev nyuaj siab xwb. Koj puas yuav pab kuv tau ?” Tsob txiv ntoo thiaj rov qab teb nws tias : “Yog li no, ces koj ntov kuv coj mus txua ua lub ib lub nkoj deg rau koj caij mas !” Ces tus me nyuam thiaj ntov tsob ntoo ntawd coj mus ua ib lub nkoj rau nws caij lawm. Zaum no nws tau lub nkoj caij, ces nws mus ploj qab ntais tsis rov tuaj xyuas tsob ntoo li lawm.

Ntev xyoo dhau mus tus me nyuam thiaj rov qab los. Nws tuaj cuag tsob ntoo. Ces tsob ntoo hais rau nws tias : “Zaum no, kuv tsis muaj dab tsi rau koj lawm, kuv tsis muaj ceg rau koj nce, kuv tsis muaj txiv rau koj noj, kuv tsuas tshuav tib lub hauv paus ntoo no lawm xwb.” Ces tus me nyuam teb nws tias : “Tam sim no, kuv laus heev lawm thiab. Kuv nce tsis taus ntoo, hniav los twb tsis muaj noj txiv lawm thiab. Kuv tuaj no, tsuas yog xav tuaj nyob ze ze koj ua zaum kawg, kuv xav tau ib qho caw so thiab tau kev pheeb xwb.”  Ces tsob txiv ntoo hais tias : “Yog li ces los pheeb ntawm no mas, txawm tias kuv tsis tshuav tsob ntoo rau koj nkaum tshav lawm los, kuv tseem tshuav lub niag hauv paus cag ntoo no rau koj pheeb.” Ces tus me nyuam ntawd thiaj mus zaum pheeb lub niag hauv paus ntoo. NNws khawm lub hauv paus ntoo, nws zoo siab thiab nws quaj quaj.

Kwv tij sawv daws, zaj dab neeg no, yog ib zaj dab neeg qhia peb tias, tsob txiv ntoo ntawd muab los piv zoo li yus niam thiab yus txiv. Thaum yus tseem yau, ces yus niaj hnub nyob ntawm lawv xub ntiag. Thaum yus loj zuj zus, yus mus raws phooj ywg tsis nco qab niam thiab txiv lawm. Yus tsuas los nrhiav lawv lub sij hawm thaum yus xav tau nyiaj thiab muaj kev ntxhov siab xwb. Txawm li cas los xij niam thiab txiv yuav nyob tos ntsoov yus, thiab yuav ua yus niam yus txiv mus txog hnub kawg.

Txawm tias zaj dab neeg no mloog tau ntxim tu siab kawg, tab sis kuj yog zaj dab neeg qhia kom peb ntsia pom qhov tseeb txog lub neej nyiaj hnub nyem no. Yog peb mloog zaj dab neeg no tas, thov kom peb tig rov los ntsia peb tus kheej saib peb puas zoo li ntawd, thiab xav kom peb hlub peb niam peb txiv, hlub tej laus.
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.