Sep
28/17
TXIV PLIG NYIAJ POV LUB NPE CIAJ SIA
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Thursday, 28 September 2017 03:27

TP&Paj

Ua ntej Txiv Plig Nyiaj Pov yuav ncaim peb mus, nws tau tuaj xyuas wb nyob Sheboygan. Nws thov kom wb tsim tsa ib lub Koom Haum los tuav nws cov txuj ci thiab nws txoj kev hlub rau peb haiv Hmoob. Nws tau nrog Hmoob nyob 50 tawm xyoo, nws coj kev ntseeg tuaj rau Hmoob, tab sis nws tsis tau yuam kom Hmoob yuav tsum ntseeg Yes Xus xwb xwb thiaj zoo. Nws cia Hmoob mam li txiav txim siab, Hmoob mam li ntseeg Hmoob, Hmoob thiaj li ntseeg ruaj, ntseeg tseeb thiab Hmoob thiaj li tau txais txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj ua Hmoob tug. Nws tsim tus Ntawv Hmoob Thoob Teb rau Hmoob kawm, rau Hmoob sau khaws Hmoob tej txuj ci tseg. Nws paub zoo hais tias nws yog ib tug Txiv Plig, nws txoj hauj lwm yog tshaj Tswv Ntuj Lus, coj Tswv Ntuj lub Moo Zoo mus kom thoob qab ntuj khwb. Tab sis, nws tsis hem kom Hmoob yuav tsum ntseeg Yes Xus xwb thiaj tag. Nws yeej paub zoo tias, tab txawm Hmoob tsis tau los ntseeg Yes Xus los, muaj ib cov Hmoob coj lub siab zoo, siab ntshiab, thiab ua haum Tswv Ntuj siab nyiam.

Txiv Plig Nyiaj Pov tham rau wb tag, nws rov mus xyuas hauj lwm rau Thaib teb lawm. Lub 8 hli ntuj xiab 1 xyoo 2005, peb tsim tsa tau lub Koom Haum thiab thov tau ntaub ntawv tso cai ntawm tseem fwv nroog Wisconsin tiav tag. Lub Koom Haum lub npe hu ua : TP NYIAJ POV FOUNDATION, Inc.

 Lub hom phiaj ntawm lub Koom Haum yog :

 Koom tes pab txhawb phaum hluas Hmoob nyob qab ntuj khwb no txoj kev kawm ntawv.

 1. Tsim thiab kho cov txuj ci kev qhia rau hauv ntaub ntawv kom kawm yooj yim.
 2. Tsim rooj cob qhia thiab rooj sab laj los txhawb txhim kho kab lis kev cai Hmoob.
 3. Khaws Hmoob tej txuj ci muaj nqis cia rau hauv ntaub ntawv kom txhob pub ploj.
 4. Txhawb nqa kev tshawb fawb nthuav Hmoob txuj ci kom tib neeg tau siv thiab tau kawm.
 5. Pab txhawb nyiaj txiag rau cov kawm Hmoob li txuj theem siab los qhuab qhia neeg.

 Cov thawj coj thawj pab muaj npe li no:

 1. Txiv Plig Nyiaj Pov, yog tus thawj Tswj Koom Haum.
 2. Txhiaj Vwj Yaj, yog tus tuav ntaub ntawv thiab ceev nyiaj.
 3. Fr. Roland Jacques thiab Paj Yaj, yog cov tub koom tswj lub Koom Haum.

Tom qab Txiv Plig Nyiaj Pov tau tso peb tseg lawm, peb rov muaj xaiv tsa dua ib pab los tswj lub Koom Haum kom raws kev cai.

 Cov thawj coj tam sim no yog :

 1. Txhiaj Vwj Yaj, yog tus hawj Tswj Koom Haum.
 2. Phuab V. Yaj, yog tus tuav ntaub ntawv.
 3. Paj Yaj, yog tus ceev nyiaj.
 4. Fr. Roland Jacques thiab Jean-Pierre Caillon, yog cov tub koom tswj lub Koom Haum.

 Tim 27 lub 5 hlis xyoo 2007, Txiv Plig Nyiaj Pov tau tag sim neej nyob Fab Kis teb. Cov thawj coj sawv cev ntawm ib tsoom Hmoob nyob ntau lub teb chaws tau tuaj mus ua nws lub ntees nyob Orléans. Tom qab ntawd, tau coj nws lub cev mus sam sab rau lub toj ntxas nyob pontmain, yog lub zos thaum ub Txiv Plig Nyiaj Pov txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig. Ua ntej Txiv Plig yuav ncaim peb mus lub 8 hli ntuj, tim 15 xyoo 2006, nyob Pontmain, nws sau tias :

1 – Tas tsoom Hmoob huv tib si yog kuv cov tub ki. Cov ntseeg thiab cov tsis tau los ntseeg huv tib si. Thaum twg kuv puv 120 xyoo, kuv vam tias sawv daws yuav nta kuv lub ntees zoo li Hmoob ua rau ib leeg txiv los ib tug laus. Kuv vam tias nej sawv daws yuav thov Ntuj tsis tseg rau kuv.

 2 – Kuv kuj tau hais ob peb lo lus rau sawv daws, muab tso rau tim As Mes Lis Kas teb. Txog caij txog nyoog mas lawv yuav muab qhib rau sawv daws hnov.

 Tom qab Txiv Plig tuag tag, peb thiaj li nrhiav tau nyiaj los tso rau hauv lub Koom Haum kom tau pab cov tub ntxhais kawm ntawv theem siab tau tshawb fawb txuj ci los pab kev vam meej rau Hmoob.  Txij thaum xyoo 2007 los txog rau hnub no, lub Koom Haum T.P NYIAJ POV tau pab nyiaj rau 3 tug kawm ntawv theem siab nyob rau teb chaws As Mes Lis Kas. Lawv yuav sau ntawv piav txog lawv cov txuj thiab lawv lub hom phiaj rau sawv daws paub li nram qab no.

 Tseem Yaj Hawj

 1. Violet Lee
 2. Tony Haney

 

Yog muaj lus nug txog cov kev pab nyiaj kawm Hmoob li txuj ci no, ces sau ntawv rau :

 

Mr. Vue  X. Yang

1744 Greenfield Avenue

Sheboygan, WI 53081    USA
Tel.    (920) 457-7066

(920)457-0779
Cel.    (920) 946-0467

Fax.:  (920) 457-4188

E-mail: xiavue@hmongunionmarket.com
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.