Sep
19/17
Xib Hwb Thoj Xyooj Lub Neej ua tub tshaj Ntuj lus Xyoo 1941 – 1960
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 19 September 2017 06:53

PaulThojXyooj_catechist

Vas Tis Kas tsa Xib hwb thoj xyooj

ua tim khawv.

Xib Hwb Thoj Xyooj

Lub Neej ua tub tshaj Ntuj lus

Xyoo 1941 – 1960

(Thoj Xyooj 1941-1960)

2 tug neeg txhais Thoj Xyooj lub neej yog :

 Paj V. Yaj, thiab Txhiaj Vwj Yaj, nyob USA teb.

 

Xib Hwb Thoj Xyooj yug los nyob lub zos Roob Nyuj Qus (Kiukatiam), hauv lub xeev Louang Phabang, Los Tsuas teb. Lub zos Roob Nyuj Qus nyob tsis deb ntawm txoj kev mus rau Xeev Khuam (Xiengkhouang). Thawj tus neeg mus tshaj Ntuj Lus nyob lub zos ntawd, yog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob hauv lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus O.M.I. Txiv Plig Nyiaj Pov tau nyob Roob Nyuj Qus txij xyoo 1949 mus txog xyoo 1958.

 

Thoj Xyooj yav yau thiab yav hluas :

Thoj Xyooj tau nrog cov neeg hauv nws lub zos txais kev ntseeg, thiab txais lub Cim Ntxuav ntawm Txiv Plig Nyiaj Pov txhais tes. Txiv Plig Nyiaj Pov yog ib tug tub tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub Koom Haum OMI (……..), ces Xib Hwb Thoj Xyooj kuj yog ib tug Xib Hwb nyob hauv lub Koom Haum OMI thiab.

Thaum Xyooj muaj 14 xyoos, nws txiv tau tag sim neej lawm. Xyooj yog ib tug hluas uas to taub txoj kev ntseeg zoo, nws ntse thiab yog ib tug neeg nquag cus plaws. Txiv Plig Nyiaj Pov xav npaj ib co Xib Hwb, ces nws xav xa Xyooj mus kawm ntawv deb deb, tab sis Xyooj niam tsis xav hnov hais txog qhov ntawd li. Vim tshuav nkawd 2 niam tub nrog tus tij laug nyob xwb. Xyooj tus tij laug thiaj tso lus rau Xyooj mus kawm ntawv.

Lub 9 hlis xyoo 1955, tus tub hluas Xyooj tso nws lub zos thiab nws lub teb chaws toj roob hauv pes tseg, nws sawv kev mus kawm ntawv rau puag nram qab dej Naj Khoom, hauv lub nroog Paj Xas (Paksane). Cov Txiv Plig nyuam qhuav qhib ib chav tsev cia qhia cov tub kawm ua Xib Hwb thiab qhia kev ntseeg. Muaj ib tug kwv luag yog haiv neeg Khab Mub (Khmu’) nrog Xyooj kawm ua ke thiab, nws hu ua Louis-Marie Ling Mangkhanekhoune. Thaum nkawd kawm ua ke, Louis-Marie Ling muaj 11 xyoos, nws tseem nco ntsoov tus npawg hlob uas hais ib hom lus txawv txawv, tsis zoo li nws cov lus Khmu’. Tam sim no Xyooj tus kwv luag Louis-Marie Ling ua Tswv Qhia saib lub Cheeb Koom Txoos Paj Xes (Pakse). Nyob hauv tsev kawm ntawv, cov Los Tsuas tis lub npe “Khamse” rau Xyooj. Sawv daws nco ntsoov tias Xyooj yog ib tug hluas cus plaws, muaj peev xwm thiab nrog sawv daws sib raug zoo. Tab sis nws muaj ib qho mob : yog ib lub qhov txhab qawj ua paug nyob ntawm nws sab ceg. Lub qhov txhab ntawd pheej tsis zoo li, ces nws nrog luag dhia ua si tsis taus. Yuav soj ntsuam saib yog tus mob dab tsi mas ceeb laj paub meej, vim mob tau ntev niaj ntau xyoo lawm. Cov neeg ua tim khawv txog Xyooj, ib txhia hais tias yog ib hom mob pob khaus, ze tus mob lig rwj uas nyob saum tawv nqaij. Tswv Qhia Louis-Marie Ling hais tias :

“Thaum peb kawm ntawv, los thaum peb xyaum txua ub txua no, Xyooj nrog peb ua tas huv tib si, tab sis thaum twg peb mus dhia ua si, mas Xyooj tsuas zaum ntsia peb xwb. Ib tug tub hluas niaj hnub nrog tsis tau luag dhia, mas yeej nyuaj nws siab.” Tom qab no, Xyooj niam kuj nrhiav tshuaj ntsuab kho tau Xyooj tus mob zoo lawm.

 

Xyooj kawm ntawv tau 2 xyoos, nws kawm tiav, ces nws rov mus pem nws lub zos Roob Nyuj Qus. Cov Txiv Plig ua kom nws tau kev muab nws txoj kev kawm los siv, thiab kom nws pib nqes tes ua hauj lwm. Xyooj thiaj li pib qhia ntawv Hmoob thiab ntawv Los Tsuas rau cov me nyuam nyob hauv nws lub zos. Nws kuj yog ib tug Xib Hwb qhia kev ntseeg uas sawv daws nyiam kawg. Cov neeg ua pov thawj txog Xyooj, puav leej hais tias Xyooj yog ib tug neeg zoo tas nrho, nws luag ntxhi thiab zoo siab nrog sawv daws tham, nws zoo siab pab luag tej tas li thiab nws hlub cov neeg raug kev nyuaj ntxhov. Ib tug me nyuam kawm ntawv ntawm Xyooj hais li no :

“Nws nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam ua hauj lwm rau Tswv Ntuj. Nws tsis muab hlob, nws nyiam ua neeg me.”

Muaj ib tug tub xeeb ntxwv hais tias : “Kuv txiv hais rau kuv tias : txij hnub uas Txiv Plig tuaj nyob hauv peb zos, kuv txiv ntxawm Xyooj cia li nyiam nyiam lub Moo Zoo. Nws nyiam Ntuj kev cai kawg, nws thiaj nrog Txiv Plig mus rau ub rau no, mus qhia Ntuj kev cai ib lub zos dhau ib lub zos.”

Xyooj mus tshaj Ntuj Lus Xyoo 1957, cov Txiv Plig tswj lub Cheeb Koom Txoos Kav Tos Liv hauv Louang Prabang xav kom kev tshaj Ntuj Lus mus txog xeev Louang Nam Tha, uas nyob ze rau Phab Mab (Myan Mar) thiab Suav ciam teb. Cov Hmoob nyob lub zos Naj Vas hnov luag tham txog ib co Hmoob lawb dab. Cov Hmoob Naj Vas xav paub txog cov “Yes Xus” uas pheej muab tshuaj thiab kho mob. Lub zos Hmoob Naj Vas ntawd zwm rau toj xeem Vieng Poukha thiab Ban Takeo, deb ntawm Louang Nam Tha ib hnub thiab ib tav su kev mus ko taw. Cov Txiv Plig paub hais lus Los Tsuas xwb, hos Hmoob tsis paub lus Los Tsuas li. Cov Txiv Plig ntawd thiaj thov ib tug Xib Hwb tim Roob Nyuj Qus kom mus pab lawv. Thaum ntawd Xyooj los kuj xyeej siab thiab, nws zoo siab mus. Ces Txiv Plig Nyiaj Pov xa Xyooj mus qhia Ntuj kev cai. Thaum Xyooj thiab Txiv Plig Vaj Pov nkawd mus txog lub zos Naj Vas, mas sawv daws zoo siab tos txais nkawd. Yog lub caij luaj teb xyoo 1958, sawv daws mus teb rov los. Xyooj hnav ris tsho Hmoob, ntoo ib lub kaus mom dub, ib tauv xov pum cib liab saum hau kaus mom. Coj peb lub xauv nyiaj loj loj uas nws txiv muab rau nws. Tom qab no, Xyooj kheev rov hais qhia sawv daws txog lub sij hawm ntawd. Xyooj piav li no : cov Hmoob nyob Louang Nam Tha hais rau kuv hais tias : “Hmoob tus Vaj tuaj txog lawm, nws coj ib lub xauv loj luaj caj npab”. Lawv hu tus Txiv Plig ua “Yes Xus”. Kuv teb lawv tias : “Kuv tsis yog Hmoob tus Vaj, kuv yog ib tug tub hluas Hmoob nrog Txiv Plig tuaj xwb. Kuv tsis yog tus coj, kuv tsuas tuaj ua txoj hauj lwm tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo xwb”.

Sawv daws nug Xyooj zom zaws, nws hais rau lawv hais tias Yes Xus mas yeej dab phem tib si. Yog thawj zaug uas Hmoob hnov hais tias muaj ib tug neeg Yes Xus tsis ntshai dab, tseem ntiab tau dab thiab. Lawv hais zom zaws tias : “Zaum no mas ntshai yog tus Vaj Hmoob los tiag tiag”.

Lawv tseem xav paub ntxiv hais tias ua li thaum ua tshoob kos, muaj ploj tuag, kev cai dab qhuas, lawv puas noj tau nqaij. Vim cov Xib Hwb Plos Tes Taas tau xub tuaj xyuas lawv, hais rau lawv hais tias kom txhob noj nqaij npuas, txhob haus cawv.

Xyooj hais rau lawv tias : peb tsis caiv dab tsi li. Sawv daws zoo siab, ces sawv daws thiaj caw Txiv Plig nkawd nrog lawv nyob hauv lawv zos.

Lub Moo Zoo poob rau hauv ib daim av zoo : hnub tom qab, muaj neeg tuaj xyuas tuaj mloog nkawd coob coob. Lawv tso lawv tej teb tseg ob peb hnub. Lawv ib leeg caw nkawd ib zaug mus noj mov tom lawv tsev raws li Hmoob txoj kev neej kev tsav. Xyooj mob siab qhia kev ntseeg rau lawv tam sim ntawd. Thawj ob peb hnub ua ntej, qhia nraum zoov, tom qab me ntsis ces taws teeb roj av qhia hauv tus tswv zos lub tsev. Xyooj yog neeg me thiab qis, ces nws yuav tsum sawv ntsug saum ib lub rooj ua neeb kom sawv daws pom nws. Nws muab cov me tuaj pem toj, cov loj tuaj nram qab. Cov pov thawj hais tias : “Cov pog laus tuaj tsa tsa nws cov phiaj ntawm lub xauv nyiaj, xuas nws lub kaus mom, kov nws cov ntiv tes mos nyoos; lawv xav luj nws lub xauv saib hnyav li cas. Nws luag luag rau lawv, lawv luag zom zaws.” Thaum nws luag, mas pom nws cov hniav dawb paug. Sawv daws tswm seeb thiab mloog Xyooj, Xyooj mam pib hais lus. Nws hais tias nws tuaj qhia ntawv rau sawv daws. Nws tuaj qhia cov hluas hu nkauj. Nws yuav qhia Ntuj kev cai. Nws tuaj qhia kom sawv daws txhob teev dab. Sawv daws tuaj mloog Xyooj 3 hnub 3 hmos siv law ntxaws. Thaum Xyooj qhia sawv daws teev Ntuj, sawv daws tsis to taub, vim yog tej yam tshiab rau lawv. Xyooj ntse thiab muaj lub tswv yim thoob tsib, nws muab ib daim nplooj ua lev quav ua tej yas coj los ua piv txwv qhia txog txoj kev teev Ntuj, thiab qhia hais tias txhua yam puav leej muaj ib lo lus. Nws hais lus meej thiab tseeb ; nws lub siab ntev cob qhia neeg. Sawv daws kawm hais zaj “Peb Txiv” thiab zaj “Koj nyob zoo Mab Liab” tau sai kawg. Nws tseem qhia ntau zaj teev Ntuj ntxiv, thiab qhia sawv daws kawm zaj “Kuv ntseeg txog Huab Tais Ntuj”. Sawv daws pom tias Xyooj tsis zoo li lwm cov tub hluas. Nws muaj kev hlub neeg dua. Nws hais lus haum neeg siab. Nws yog ib tug neeg lom zem thiab qhib siab tsis zais dab tsi li. Sawv daws nyiam nws, cov laus, cov hluas, cov me nyuam yaus xav mloog nws qhia kev ntseeg Ntuj, mloog lub Moo Zoo hais txog Yes Xus tuag thiab sawv rov los, yeej kev phem thiab dab phem. Xyooj qhia kev teev Ntuj thiab qhia nkauj teev Ntuj. Nws lub suab hu nkauj rub neeg nyiam nws. Nws nrog cov laus thiab cov hluas hu nkauj, ua rau sawv daws sov siab txhua txhia tus. Muaj ib tug neeg hais tias : “Thaum nws qhia sawv daws hu nkauj, nws tsis xuas qhov ncauj hu xwb, nws txhais tes yoj siab yoj qis thiab. Ces sawv daws thiaj li thooj txhij hu nkauj ua ke. Kuv pom tseeb li ntawd tiag.” Li ntawd, tus Xib Hwb hluas no siv ntau txoj kev los tseb Yes Xus cov lus, sawv daws zoo siab kawg.

 

Mus tshaj Ntuj Lus zaum kawg, tsis tas yuav piav txog tias vim li cas Txiv Plig Txiaj Tshaj thiaj yuav tsum tawm rooj mus tshaj Ntuj Lus. Twb muaj nyob hauv cov liv xwm sau txog nws lub neej lawm. Qhov nws zoo siab coj Xyooj nrog nws mus, los nws yeej piav meej tib si lawm. Qhov tseem ceeb ua rau Xyooj txiav siab nrog Txiv Plig mus, mas yog vim cov neeg hauv lub zos Phuaj Xuab tau tuaj thov kom nkawd mus ntiab dab rau lawv, thiab lawv txaus siab yuav los txais kev ntseeg. Cov muaj mob los yuav tau txais kev pab ntawm Txiv Plig txhais tes. Raws li Hmoob kev cai, mas yog leej twg tau thov koj 2-3 zaug lawm, koj yuav tsum tso ib puas tsav yam tseg thiab mus pab lawv. Tim 25 lub 4 hlis, Txiv Plig Txiaj Tshaj, Xyooj thiab cov neeg tuaj hu nkawd sawv kev mus rau lub zos Phuaj Xuab. Yog zaum kawg uas Txiv Plig thiab Xyooj nkawd mus, ces nkawd tsis rov los lawm. Hnub ntawd, Xyooj hnav nws cev ris tsho Hmoob thiab coj nws phiaj xauv 3 tshooj. Nws nqa 2 ce ris tsho hloov thiab nws rab riam Hmoob npub npub tau luaj nroj taug kev. Thaum mus txog lub zos Phuaj Xuab lawm, nkawd pw 2 hmos. Zej zog tuaj xyuas nkawd coob coob, sawv daws tuaj nrog Txiv Plig tham. Lawv tham txog txoj kev ntseeg Yes Xus.

Tej zaum yuav tsis muaj ceem npaum li thawj zaug uas Xyooj mus txog zos Naj Vas, tab sis yeej txhim tau ib co taw ntsa ruaj rau yav tom ntej. Muaj coob leej hais tias xav kawm thiab xav npaj tig los ntseeg. Txiv Plig sau lawv cov npe cia thiab hais rau lawv tias : mam li tso neeg tuaj qhia kev ntseeg rau lawv. Xyooj nyob ntsiag to, cia Txiv Plig hais ntau xwb. Hnub 3, nkawd rov los mus tsev. Nkawd taug dua ib txog kev tshiab. Muaj 2 tug hluas nyob hauv lub zos xa nkawd rov mus tsev. Lawv xaiv dua ib txog kev tshiab los mus tsev, vim Txiv Plig Txiaj Tshaj mob mob ko taw. Nkawd twb tau mus ko taw 3 hnub thiaj mus txog lub zos Phuaj Xuab. Thaum rov, nkawd thiaj xaiv txoj kev txiav uas yuav mus tshwm txoj kev tsheb loj mus rau nroog Muang Kasi, saib puas muaj tsheb hla los mus tsev. Lawv taug thawj ntu kev mus txog nroog Muang Met, yog ib lub zos nyob ntawm 2 sab ntav toj, ntawm 1 lub kwj ha me me. Muaj neeg nyob sib xyaws, sab tsawg yog haiv neeg Pub Thawj nyob, hos sab coob yog Nplog nyob. Hmoob tsis nrog lub zos ntawd sib fim. Txoj kev uas lawv taug, xub mus tshwm lub zos Pub Thawj. Cov Pub Thawj xav paub thiab xav mloog saib Txiv Plig lawv tuaj qhia dab tsi. Ces cov Pub Thawj caw lawv pw 1 hmos kom tau nrog sawv daws tham. Txiv Plig hais rau lawv tias cia mam li rov tuaj xyuas lawv dua. Cov Pub Thawj hais rau kom Txiv Plig lawv cia li rov qub qab xwb, vim lawv paub tias twb muaj tub rog tuaj txog sab ntav toj tid lawm. Tim lub zos loj uas cov Nplog nyob. Xyooj paub kiag hais tias yuav muaj xwm xwb xwb. Nws hais tias : “Txiv Plig, tsuag tsuag rov qab xwb, yuav muaj teeb meem loj tshwm sim.” Txiv Plig teb tias : “Tsis txhob ntshai, kuv tsis yog neeg As Mes Lis Kas.”

Ces lawv cia li taug kev los mus ntxiv. Lawv los so rau hauv tus tswv zos Nplog lub tsev. Tus tswv zos hais rau lawv tias : “Ntu kev nej yuav mus no, mas tsis muaj teeb meem dab tsi. Nej taug mus txog tus dej Nam Lik, ces nej mus hla cov hav liaj puag nram kwj ha. Nej mam li mus tshwm rau Muang Kasi. Hnub tom qab, Xyooj kom 2 tug tub hluas Hmoob uas xa nkawd, rov qab mus rau Phuaj Xuab lawm. Tshuav Xyooj thiab Txiv Plig nkawd 2 leeg mus ntxiv. Xyooj ris ib pob su uas tus tswv zos Nplog ntim rau nkawd.

 

Lub caij kawg thaum nkawd tawm hauv lub zos mus ib me ntsis lawm, nkawd ntsib ib pab tub rog. Puas yog lawv nyas tos nkawd kev, los yog muaj neeg ntxeev siab ua phem rau nkawd ? Tsis muaj leej twg yuav teb tau lo lus nug ntawd los txog niaj hnub no li. Peb yuav nrhiav lus teb, vim sawv daws hais txog Xyooj thiab cov tub Hmoob coj kev cov npe ntau kawg txij hnub nkawd ploj rau ntu kev ntawd.

Ua ntej no, peb yuav taug qab ib ruam zuj zus raws li ib cov neeg tau hnov, thiab cov tub rog sab laug tau hais tawm. Vim tej xwm txheej no ua rau cov neeg uas tau pom ntawm qhov muag lawv ntshai los tau 10 tawm xyoo. Hos tus tswv zos Nplog thiab nws cov tub txib, mas lawv hais tias lawv tsis hnov dab tsi txij thaum Txiv Plig thiab Xyooj nkawd ncaim ntawm lawv lub zos mus lawm. Cov tub rog hais tias : “Yog vim li cas cov niag As Mes Lis Kas thiab cov niag tawv dawb pheej tuaj nyob hauv peb lub teb chaws ? Peb yuav tsum lawv tua pov tseg xwb.”

Cov tub rog hais rau Xyooj tias : “Koj yog neeg nyob peb teb chaws, koj khiav mus ! Koj rov qab mus koj tsev, peb tsis tua koj.” Xyooj teb heev tsawv tias :

“Txhob tua Txiv Plig, nws tsis yog neeg As Mes Lis Kas, nws yog neeg Is Tas Lias. Nws yog ib tug Txiv Plig zoo thiab ua zoo rau sawv daws xwb.”

Tab sis tsis muaj leej twg mloog nws li. Xyooj rov hais ntxiv tias : “Kuv tsis mus, kuv nrog nws nyob. Yog nej tua nws, mas nej tua kuv thiab. Yog nej tso kuv, mas nej tso nws thiab. Nws tuag, ces kuv nrog nws tuag, nws ciaj ces kuv nrog nws ciaj.” Cov tub rog cem Xyooj tias : “Koj tawv tiag lod, koj xav tuag thiab lod ?”

Xyooj teb tias : “Tuag los tuag tiag!”

Thaum ntawd, lawv muab Txiv Plig Txiaj Tshaj khi ntxeev tis qaib thiab cem thuam tag zog. Txiv Plig tsis hais lus li. Xyooj nrog lawv sib ceg, thiab tiv thaiv tas zog kom txhob khi txhob tua Txiv Plig. Lawv npau taws ceev, lawv xuas keeb tawb phom siv siv zog ntaus Xyooj, raug nws ib sab pob ntseg tu poob nthav pem teb.

Lawv hais rau Xyooj tias : “Koj tsis kam khiav, koj tawv tiag, koj cam peb tiag, peb muab koj tua kiag nrog niag tawv dawb ntawd nawb.”

Lawv hle tus me nyuam vaj Hmoob phiaj xauv nyiaj, lawv coj mus muag yuav nyiaj. Tom qab no, muaj neeg mus nrhiav yuav tau rov los lawm. Lawv cab nkawd mus taug txoj kev saum lub roob Phou Mun, mus nkag rau hauv hav zoov. Thaum lawv mus txog ntawm ntu kev muaj ib tug kwj kev. Lawv niaj zaus ua li ntawd : yuav tsis txhob pub leej twg pom. Lawv yuam Xyooj thiab Txiv Plig nkawd khawb tus kwj kev kom tob dua qub. Thaum phom nrov, Txiv Plig qw tias :

“Ua cas nej thiaj tua kuv, kuv yog Txiv Plig ?”

Hos Xyooj tuag kiag tam sim ntawd. Lawv muab nkawd thawb rau hauv tus kwj kev, ces lawv txhub av vov nkawd 2 lub cev. Xyooj yog tus Hauv Paus Xa Lus rau Hmoob, nws txoj kev tuag ntxuav txhua yam uas tau rhuav kom nws qaug zog, nws siv nws txoj sia mus pab lwm tus txog qhov tuag.

Zaj hais txog Xib Hwb Thoj Xyooj lub neej ua tub tshaj Ntuj Lus thiab tuag ua tim khawv no, nws yog ib zag ntev thiab muaj ntau phab ntawv. Peb tsuas muab tej ntu coj los tham xwb. Yav tom ntej peb npaj siab yuav muab Xib Hwb Thoj Xyooj lub neej ua tub tshaj Ntuj Lus coj los luam ua ib phau ntawv. Thov caw nej sawv daws soj ntsuam ntxiv mus yav tom ntej !
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.