Sep
06/17
Kev Nyob Kaj Lug Kaj Nrig Txhawv Ntawm Kev Sib Hlub.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Wednesday, 6 September 2017 06:32

ครอบครัว “Kev nyob kaj luag kaj nrig txhawv ntawm kev sib nyiam sib hlub tuaj.” Lo lus no, yog lub ntsiab lus  tseem ceeb, hauv Vaj Qhia Fas Ntshis Kus zaj lus uas tau tshaj tawm xyoo 2015.

Li ntawd, tsim nyog peb yuav tshaj Vaj Qhia tej zaj lus qhuab qhia rau peb tsoom kwv tij Hmoob ua raws li Vaj Qhia tej lus.

Hnub no, peb yuav los nthuav txog 8 nqe lus nyob rau hauv Vaj Qhia zaj lus tseem ceeb ntawd.

Thawj nqe : yog nqe lus tias : “Ib tse neeg uas muaj kev sib nyiam sib hlub, mas nyob hauv lub Koom Txoos, peb saib qhov ntawd loj kawg. Vim lub Koom Txoos kuj qhia txog kev sib nyiam sib hlub raws li Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo los txhab zog rau cov txij nkawm, uas taug txoj kev sib nyiam sib hlub, kom lawv txoj kev hlub nyob ruaj nreb khov kho mus ib txhiab ib txhis. Saib, nkawm niam txiv twg, uas muaj lub siab pheej xeeb, ib leeg coj ncaj rau ib leeg, ib leeg hwm ib leeg, mas nyob rau hauv lub Koom Txoos kuj saib tsev neeg ntawd muaj nqes thiab qhuas txog lawv tus yam ntxwv. Lub Koom Txoos saib qhov ntawd yog ib qho tseem ceeb loj kawg.

Ua li, lub Koom Txoos lub hom phiaj tseem ceeb yog dab tsi ?

Nws kuj yog tias : yuav tsum ua ntau yam hauj lwm tseem ceeb los txhawb kom xwv txoj kev nyob kaj lug kaj nrig tawg paj txi txiv hauv tsoom ntseeg sawv daws lub cuab yim neej, kom lawv coj tau lub neej muaj nqes.

Nqe lus ob : Vaj Qhia kuj hais txog lub Cim Cog Lus tias : “Lub Koom Txoos yuav tsum rov ntuas cov niam txiv tias : nej yuav nco tias : nyob tas txhua qhov txhia chaw thoob ntiaj teb neeg sawv daws, coob leej ntau tus neeg kuj ntshaw txog kev ua neej sib nyiam sib hlub, uas txhawv ntawm lub Cim Cog Lus. Mas nej lub neej muaj cuab muaj yig, kuj yog mus raws qhov yog, tiam sis, qhov tias nej yuav coj tau lub neej nyob kaj lug kaj nrig ntawd, ib qho kuj yog los ntawm lub Cim Cog Lus, uas lub Koom Txoos pub kom cov ntseeg sawv daws, uas muaj txij nkawm txhua tus yuav tsum tau txais. Vim tias, yog lub Cim tseem ceeb, uas yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, uas yuav pub kom ob niam txiv uas tau txais lub Cim Cog Lus lawd, nkawd txawj ua lub neej sib hlub, ib tug txawj ua siab ncaj rau ib tug, raws li nkawd txoj kev cog lus. Ib tug yuav tsum hwm ib tug, ib tug yuav ua siab loj siab ntev rau ib tug mus kom kawg, kom nkawd txawj sib hlub sib zam mus txog hnub laus puv ib puas nees nkaus xyoo.

Yog vim nkawd tau txais lub Cim Cog Lus lawm, mas nkawd yuav ua neeg nplua nuj zuj zus hauv txoj kev sib hlub, thiab sib ntseeg siab, sib npuab siab, ces txij hnub ntawd, mas nkawd yuav yog ob niam txiv uas koom tib lub siab xwb, vim nkawd zoo siab los koom ib lub neej, los koom ib cuab ib yig neeg txij hnub ntawd los.

Nqe lus 3 : yog hais txog cov kab ke pab txhawb tsoom txij nkawm. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kuj hais txog nqe lus, uas nyob hauv Ntawv Ntshiab tias :  “Thaum chiv lub keeb, tus Tsim neeg, nws tsim kom muaj txiv neej thiab poj niam, thiab Tswv Ntuj hais tias: “Vim qhov ntawd, mas txiv neej yuav tso nws  niam nws txiv tseg mus npuab nws poj niam. Ob tug ntawd yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Qhov uas Tswv Ntuj sau los ua ke, mas  neeg tsis txhob muab cais.” (MT19, 4 – 6, HP 2: 24.)

         Vaj Qhia thiaj li tau hais tseg tias : yog vim txiv neej thiab poj niam sib koom siab koom ntsws, ces nkawd cog lus tseg tias, nkawd yuav tau coj ib lub neej sib hlub nyob ruaj nreb khov kho, thiab xeeb me tub me nyuam. Yog vim qhov ntawd, ces tsuas muaj ib txoj cai kav tsoom ntseeg sawv daws nyob hauv Kav Tos Liv xwb. Yam li ; yuav tsum cia ib tug txiv neej los xaiv ib tug poj niam los ua nws txij nws nkawm, thiab yuav tsis txhob muab nkawd cais. Vim li ntawd, yuav tsis cia ib tug txiv neej los mus yuav ib tug txiv neej, thiab yuav tsis txhob cia ib tug poj niam los mus yuav ib tug poj niam. Qhov ntawd yeej yuam kev lawm. Vim tias 2 tug txiv neej rov sib yuav ua txij ua nkawm, los yog 2 tug poj niam rov sib yuav ua txij nkawm. Mas qhov ntawd tsis yog lawm, vim tsis mus raws tseem txoj cai hauv ntiaj teb neeg, thiab tsis haum txoj cai ua txij nkawm, uas ib txwm Tswv Ntuj tau tsim neeg los kom muaj poj niam thiab txiv neej.

Li ntawd, yuav tsum mloog txoj cai, uas Tswv Ntuj tau txhim tsa, kom xwv cov neeg ntiaj teb thiaj tau kev xeeb me tub me nyuam. Ces qhov kawg ntiaj teb neeg thiaj yuav huam vam tau raws li Tswv Ntuj lub Moo Zoo tau qhia tseg.

Nqe lus 4 : mas Vaj Qhia tshaj ib nqe lus meej pem kawg txog poj niam lub hwj chim : yav dhau los, hauv tej lub teb chaws, ib co pej xeem huab hwm kuj hais kam lo lus tias : cov poj niam lub hwj chim nyob ntawm txheej qis dua cov txiv neej. Hos cov txiv neej lub hwj chim thiaj yuav tsum loj dua cov poj niam lub. Hos, nyob hauv Vaj Qhia tsab ntawv, peb thiaj pom lwm zaj lus tseem ceeb dua, uas yav dhau los tej pab neeg tseem sib hais tsis haum, vim coob leej tseem nyob rau hauv lub tswv yim qub, vim lawv nrhiav tsis tau lwm zaj tswv yim zoo dua los piav txog qhov ntawd.

Li ntawd, tsim nyog peb yuav khaws Vaj Qhia zaj lust seem ceeb no, uas nws nthuav txog txoj cai tseem ceeb tseg tias :  tus txiv neej thiab tus poj niam nkawd muaj hwj chim loj sib npaug zos. Peb tsoom ntseeg sawv daws yuav tsum nco ntsoov tias : txoj cai tshiab (uas mus raws Vaj Qhia lo lus hais no) mas yog vim Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim nqes los tshoj peb sawv daws neeg lub siab ntsws tsis hais tus txiv neej los poj niam. Yog vim li ntawd, peb ntseg tias, Tswv Ntuj saib poj niam thiab txiv neej muaj nqes sib npaug, ces peb vam ntsoov tias : nyem no mus lawm yav tom ntej, cov pej xeem huab hwm (uas nyob hauv tas txhua qhov txhia chaw nyob thoob ntiaj teb) kuj yuav muab siab rau mloog Vaj Qhia tej lo lus tseem ceeb tias : tus txiv neej thiab tus poj niam kuj muaj hwj chim loj sib npaug zos. Ces nkawd yuav sib hwm, mas nkawd thiaj yuav coj tau lub neej nyob kaj lug kaj nrig.

Nqe lus 5 : Lub Cim Cog Lus, yog Tswv Ntuj ib lub txiaj ntsim : Vaj Qhia hais tias : thaum 2 tug hluas nkauj hluas nraug tau txiav txim siab los mus sib yuav thiab txais lub Cim Cog Lus nyob hauv tsev Teev Ntuj, mas phim nkawd yuav xav tias : “Wb xav txais lub Cim Cog Lus, kuj yog vim Tswv Ntuj tau hu wb los xaiv lub neej ua txij nkawm, los xeeb tub xeeb ki rau Tswv Ntuj ntag.”

Hais qhov tseeb mas lub Cim Cog Lus, yog ib lub Cim tseem ceeb thiab muaj nqe kawg, yam li Tswv Ntuj yog tus pub txiaj ntsim muaj nqe rau niam txiv, kom xwv nkawd thiaj yuav kub siab xyaum coj lub neej ntshiab dawb huv. Li ntawd, nkawd ob leeg (uas tau txais lub Cim Cog Lus ua niam txiv)  nkawd yuav tsum paub tseeb tias : dhau lub caij nkawd yuav tso lub ntiaj teb no tseg lawd, mas nkawd thiaj yuav tau kev nce mus cuag Tswv Ntuj pem Ntuj Ceeb Tsheej, vim nkawd tau coj lub neej dawb huv raws li Tswv Ntuj tau pub rau nkawd, ces nkawd thiaj yuav nyob kaj lug kaj nrig mus txog txhiab niag tim puas xyoo.

Nqe lus 6 :  Txhawb nqa tus tib neeg lub neej thiab txoj sia : Vaj Qhia Fas  Ntshis Kus tau tshaj ib lo lus tseem ceeb tias : “Huab Tais tau pub ob tug niam txiv yug ib tug me nyuam lawm, mas Tswv Ntuj vam txog nkawd los  mus tut us me nyuam kom loj hlob thiab txhawb nqa tus me nyuam ntawd tej nplooj siab nplooj ntsws kom zoo, kom xwv nws txawj ua ib tug neeg zoo thiab txawj mloog Tswv Ntuj Lus.”

Vaj Qhia tseem tseem hais ntxiv tias : “Ib tug tib neeg twg, mas nws txoj sia ua neeg kuj muaj nqe loj kawg nkaus. Ces lwm tus tsis muaj cai yuav rho tus me nyuam tawm ntawm leej niam lub cev. Ib tug me nyuam twg kuj xij, thaum nws tau xeeb los rau leej niam lub cev, txhais tau tias, Tswv Ntuj uas yog tus Tswv tsim tib neeg, tau pub tus tseem ntsuj zoo plig rau nws lawm, mas nws thiaj yeej muaj cai yug los ua neeg thiab loj hlob zuj zus rov mus txog hnub uas Tswv Ntuj rov hu tus tib neeg tso lub ntiaj teb no tseg. Li ntawd, neeg tsis muaj cai rhuav tshem neeg txoj sia, yog neeg rov rhuav tshem neeg txoj sia, mas yog neeg ua txhaum Tswv Ntuj txoj cai, uas nws tau pub rau neeg, yuav tsum mloog Huab Tais Ntuj Lo Lus Qhia nyob rau hauv Tswv Ntuj 10 Lo Lus Qhia nqe 5 hais tias : “Koj tsis txhob tua neeg.”

Nqe lus 7 : Hais txog cov poj niam uas tau xeeb tus me nyuam : Vaj Qhia kuj tau hais ib lo lus nplij cov poj niam uas tau xeeb me nyuam tias : “Tswv Ntuj vam txog nej los mus yug ib cov me nyuam. Mas nej thiaj yuav nyob kaj lug kaj nrig los mus ua lub luag hauj lwm loj kawg nkaus. Tab txawm nej nyuaj siab ntxhov plawv npaum li cas, los nej yuav ua siab loj siab ntev, thiab nej yuav thov Ntuj tas zog, kom xwv nej tej kev nyob kaj lug ntawd thiaj yuav tau nyob rawv hauv nej mus li.  Ces nyob nyob mus, nej cov me nyuam loj hlob tuaj, lawv thiaj yuav tau lub neej nyob kaj lug kaj nrig los ntawm leej niam leej txiv tej txiaj ntsha txiaj ntsim.

Nqe lus 8 : Hais txog kev soj qab qhuas txog Ntuj txiaj ntsim  : Vaj Qhia txhob txwm tshaj lus los ntxiv tswv yim rau cov niam txiv tias : nej yuav tau soj qab qhuas txog Ntuj tej txiaj ntsim, kuj yog thaum nej sib sau teev hawm Tswv Ntuj hauv nej tsev. Txhua txhia zaus uas nej ua qhov ntawd, mas nej cov me  nyuam thiaj yuav tau nrog nej ua niam ua txiv koom siab koom ntsws saib kev ntseeg loj. Nyob nyob, nej cov me nyuam thiaj yuav paub tias : txoj kev nyiam Tswv Ntuj thiab kev teev hawm Tswv Ntuj, kuj yog lub hauv paus ntawm kev ua neeg nplua nuj, hauv yus tus ntsuj plig, mus raws qhov tseeb.”

T.P. Txhiaj Foom   omi           30.8. 2017
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.