Oct
21/16
Leej Ntshiab Tes Les Xas
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 21 October 2016 08:37

LEEJ  NTSHIAB  TES  LES  XAS.

Aug2610-News-MotherTheresa4 Cov kwv tij  phooj ywg hmov thiab tshua, hnub no, peb yuav coj  nej los mloog ib zaj lus piav txog Leej Ntshiab TES LES XAS    lub neej, ces peb yuav thooj siab koom ntsws nco txog Tswv  Ntuj tej txiaj ntsim, vim Tswv Ntuj vam txog peb tsoom ntseeg  sawv daws los hlub cov neeg txom nyem thiab cov neeg pluag     raws li Yes Xus tus piv txwv.

 

Zoo li xyoo 1929 Tes Les Xas yug los nyob rau lub teb chaws As Npas Nias, nyob Aws Los Pas teb. Nws niam nws txiv yog neeg ua teb. Nkawd kub siab ntseeg Ntuj nyob rau hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Thaum Tes Les Xas hnub nyoog muaj 20 xyoo, mas nyob nyob nws niam nws txiv hnov nkawd tus ntxhais hluas Tes Les Xas hais ib lo lus tias : “Kuv xav ua Leej Phauj !” Lub caij ntawd, mas nws niam thiab txiv zoo siab heev, ces nkawd cia Tes Les Xas npaj siab coj lub neej qee rau Tswv  Ntuj thiab lub neej khuv leej cov neeg pluag thiab cov neeg txom nyem.

Ces tau muaj ib hnub Tes Les Xas sawv kev mus nyob puag tim Is Ntias teb, los nrog ib cov Leej Phauj nyob ua ke ib ntus. Tes Les Xas qhia ntawv rau ib pab me nyuam pluag. Ces xyoo 1949 nws txhim tsa ib lub koom haum uas lub npe hu ua “Cov Leej Phauj lub koom haum tshaj Ntuj Lus txog kev khuv leej neeg.”

Yog vim Tes Les Xas khuv leej cov neeg pluag, cov neeg txom txom nyem, mas hnub 4, lub 9 hlis xyoo  2016, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tshaj ib zaj lus meej meej tias : tus Leej Phauj Tes Les Xas twb yog ib tug Leej Siab Ntshiab nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Nej mloog saib : hauv lub nroog Kas Kws Tas, nyob Is Ntias teb, Leej Phauj Tes Les Xas los mus ntsib ib tug pog laus, uas pw nyob nraum zoov. Nws tsis muaj zog kiag. Nws nkees heev. Hos txog lub caij tus pog laus ntawd yuav tso lub ntiaj teb no tseg. Nws ntsej muag los ntshav ntau, yog vim muaj ib co nas tuaj tom nws. Leej Phauj Tes Les Xas hlub hlub tus pog laus ntawd, ces nws coj tus ntawd los hauv cov Leej Phauj lub tsev. Leej Phauj Tes Les Xas pab saib tus pog laus ntawd kom zoo, rov mus txog lub caij nws txoj sia tu.

Leej Phauj Tes Les Xas niaj hnub nco ntsoov txog Huab Tais Yes Xus lo lus tias : “Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas yog nej ua rau kuv”.  Lo lus no, mas peb twb tau hnov nyob rau hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo zaj 25, qib 40.

Leej Ntshiab Tes Les Xas tseem nco ntsoov txog 2-3 qib lus hauv Ntawv Moo Zoo tias : “Nej tsis txhob ua txuj nyiam luag tej. Nej muab nej lub siab khi rau hauv txoj kev zoo. Nej yuav sib hlub vim nej yog ib cov kwv tij. Thaum nej pab luag tej, mas nej tsis txhob ua neeg tub nkeeg. Nej ua neeg siab kub,vim nej tsob hwb Huab Tais. Zaj lus no, kuj yog nyob rau hauv tsab ntawv Los Mas zaj 12 qib 9 txog11.

Qhov tias Leej Ntshiab Tes Les Xas tsob hwb Huab Tais tas siab ntsws. Qhov loj tshaj plaws thiaj yog Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug.

Tsis tas li ntawd xwb : ib tug Txiv Plig sau zaj lus no hais tias : “Txij yav sawv ntxov mus txog yav tsaus ntuj, Leej Phauj Tes Les Xas teev hawm Tswv Ntuj mus li, kuj yog vim nws hais Txoj Saw Mab Liab, zoo li thaum nws sawv kev mus xyuas ib pab neeg mob los thaum nws zaum hauv tsheb, Phauj Tes Les Xas hais txoj Saw Mab Liab, tsis tu ncua.

Hos ib yam txawv txav uas tsim nyog tshaj tawm hauv xov tooj cua kuj yog qhov tias : Leej Ntshiab Tes Les Xas  tau ua Leej Phauj 50 xyoo. Li cas los nws lees tias :”   Fab hauv kuv tus ntsuj plig mas zoo li kuv nyob hauv teb chaws suab puam, los kuv nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, tsam Tswv Ntuj nyob deb ntawm kuv lauj. Li cas los, kuv niaj hnub ua tus dab tsi ? Kuv muab kuv lub neej thiab kuv txoj sia cev rau Tswv Ntuj. Kuv yeej ntshaw txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim nqes los txhab zog rau kuv tus plig. Qhov tseeb kuj yog tias : kuv lub siab yim nyob hauv qhov tsaus ntuj, kuv yim thov Huab Tais Yes Xus nqes los pab nres kuv tej siab ntsws. Ua li, Huab Tais Yes Xus yog kuv lub dag lub zog, ces thiaj tso siab lug rau Huab Tais thiab nrog Huab Tais Yes Xus koom dai saum tus Ntoo Cuam. Ua li Tswv Ntuj kev kaj lug kaj nrig nyob txawm hauv kuv lub siab tas mus li. Hais qhov tseeb mas kuv tej siab ntsws yim ntsib qhov tsaus ntuj nti, kuv yim luag ntxhwb ntxhi los nyiam kuv tus Tswv Ntuj ntag”.

     Cov kwv tij, Leej Phauj Tes Les Xas tau txhim tsa ib lub Koom Haum uas lub npe hu ua : “Cov Leej Phauj lub koom haum tshaj Ntuj Lus txog kev khuv leej neeg.”  Ces niaj hnub no, tas cov Leej Phauj uas ua tes taws nyob hauv Leej Ntshiab Tes Les Xas lub Koom Haum, lawv coob txog 5,000 leej. Lawv kuj nyob hauv 123 lub teb chaws. Mas tas cov Leej Phauj ntawd tsis ntshai mus hauv tej lub teb chaws, uas ib cov pej xeem ntxub tej pab neeg ntseeg Ntuj. Xws li teb chaws Zes Mas Nias ( uas nyob ze teb chaws As Las Npias ) Mas ib co Leej Phauj kuj txiav siab mus tim  lub teb chaws ntawd thiab. Hos xyoo 2016 no, lub 3 hlis ntuj, 4 tug Leej Phauj raug tuag hauv teb chaws ntawd, kuj yog vim ib co pej xeem Das Es ntxub cov neeg uas ntseeg Ntuj……

 

Cov  kwv tij, Leej Ntshiab Tes Les Xas sau ib tsab ntawv los txhib ib co Leej Phauj, uas txiav txim mus pej kum teb tias : “Nej niaj hnub nyob kaj lug kaj nrig kuj yog vim nej nyiam Tswv Ntuj, nej los mus ntsib ib pab neeg nyob qhov twg kuj xij, mas nej cia li muab nej tej kev nyob kaj lug los hlub lawv. Yog tias nej kub siab ua qhov ntawd, mas txhais tias nej txhim tsa kev thaj yeeb nyab xeeb nyob ntiaj teb no ntag.”

Ib tug T.P. Fab Kis ( uas lub npe hu ua T.P. Vas Nias ) sau tej lo lus no tias : “Leej Phauj Tes Les Xas lub siab dav fo cuag li nws puag tas sawv daws neeg nyob thoob ntiaj teb hauv nws nruab siab. Nws nrog cov neeg txom txom nyem koom ua ib lub siab, ib lub ntsws kuj yog vim nws tau txais Tswv Ntuj tej txiaj ntsim ntau kawg.”

Ces hais ib zaj lus txog ib tug txiv neej Is Ntias. Nws lees tias : “Thaum Xyoo 1982, kuv hnub nyoog 10 hnub xwb. Kuv niam yug kuv yog neeg pluag pluag. Ces kuv niam ev kuv mus txog cov Leej Phauj tsev. Cov Leej Phauj ntawd lub siab zoo tas npawd, lawv thiaj cia li yug kuv kom hlob. Nyob nyob ces kuv tau txais lub Cim Ntxuav. Ob tug niam txiv Fab Kis txais kuv zoo cuag li kuv yog lawv ib tug tub. Nyem no, kuv hnub  nyoog 34 xyoo lawm. Kuv yog neeg Fab Kis, hos kuv kawm txuj ci los npaj siab ua Leej Choj”.

Cov kwv tij, tseem tshuav ib zag lus txawv txav, uas puag ta nej tau mloog zaj lus tias Leej Phauj Tes Les Xas kuj tau xa nws ib cov Leej Phauj mus pab txhawb nqa thiab khuv leej tej pab neeg pluag thiab txom txom nyem hauv ntau lub teb chaws. Ua li Leej Phauj Tes Les Xas lub npe nto koob meej kuj yog vim nws lees tias : “Kawg yuav tsum tshaj lub Moo Zoo rau tej pab neeg coob hauv ntau lub teb chaws, cov neeg tshaib nqhis txog Tswv Ntuj, lawv kuj coob, ces kawg yuav tsum daws lawv tej qhov  nqhis”. Ua li ntawd ces tau muaj tej pab neeg coob saib Leej Phauj Tes Les Xas loj thiab lawv qhuas txog nws kawg nkaus. Ua li xyoo 1979, tim teb chaws Nos Ves, hauv lub nroog Aus Los, Leej Phauj Tes Les Xas txais ib qho paj tshab uas hais txog kev txhim tsa kev thaj yeeb nyab xeeb. Leej Phauj Tes Les Xas qhuab qhia ib cov thawj coj hauv lub nroog Aus Los ntawd txog tej pab neeg pluag thiab txom nyem, uas nws hlub tshua kawg nkaus. Ua cas  hnub nws txais qhov paj tshab ntawd, mas Leej Phauj Tes Les Xas muaj peev xwm tshaj ib zaj lus meej pem kawg tias : “Hauv ntau lub teb chaws, tej pab poj niam kuj cia cov kws tshuaj rho tus me nyuam tawm ntawm lawv niam plab pov tseg. Qhov txhaum ntawd kuj yog ib yam phem phem uas rhuav kev thaj yeeb nyab xeeb ntag.”

Cov kwv tij, hais qhov tseeb rau nej tias : cov thawj coj hauv lub nroog Aus Los uas tau muab qhov paj tshab uas hais txog kev txhim tsa kev thaj yeeb nyab xeeb rau Leej Phauj Tes Les Xas, lawv sawv daws poob siab nthav. Lawv tsis xub xav tias Leej Phauj Tes Les Xas yuav tshaj lo lus ntawd.

Leej Ntshiab Tes Les Xas tau tas sim neej hnub 5, lub 9 hlis, xyoo 1997, nyob rau lub nroog Kas Kws Tas, nyob Is Ntias teb.

 

 

 

 

( T.P.Txhiaj Foom  OMI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.