Aug
19/16
HWM MAB LIAB MUS SAUM NTUJ
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 19 August 2016 04:25

  ASSUMPTION

  1422259829-Clip23-o

 ( Zaj : Hais txog  tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab nce mus pem  Tswv  Ntuj lub  Ceeb Tsheej  )                 

Cov kwv tij, nej sawv daws nco ntsoov tias nyob hauv peb lub  Koom Txoos Kav Tos Liv muaj tej hnub tseem ceeb uas peb tsoom ntseeg zoo siab sib sau  hauv tsev  teev Ntuj, yam peb nco txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim muaj nqes, xws li peb sib sau lub 12 hlis, hnub 24 –25, peb ua hmoov nco ntsoov txog  hnub tsuj xeeb tus  Huab Tais Cawm neeg yug los,  uas yog Tswv Ntuj Leej Tub. Nws yog Huab Tais Yes Xus. Nws tau yug los nyob Npes Les Hes, hauv  lub teb chaws His Xas Lais.

 

 

Hos, txhua txhia xyoo, hnub 15 lub 8 hlis, peb tsoom ntseeg Kav Tos Liv ua hmoov nco ntsoov tias : tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab, lub caij nws tau tas sim neej mas nws tus ntsuj tus plig ib txhij nrog nws lub cev nqaij daim tawv nce mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm. Yeej yog ib yam tob kawg nkaus.  Yog ib yam nplij peb tej siab ntsws kom tom thawj.

Zoo li hnub no, thaum peb ua Thaj Txi Ntuj, mas ua ntej peb hais zaj nkauj teev  Ntuj FAJ  TIM  HUAB  TAIS  NTSHIAB, tus Leej Choj zoo siab hais lo lus cav txog Tswv Ntuj txiaj ntsim zoo li no tias :

 “Leej Txiv Ntshiab, tsim nyog peb yuav ua koj tsaug mus thoob ntuj thoob teb, nyob hauv Yes Xus Pleev, koj Leej Tub zoo nyiam. Hnub no zoo hnub uas peb nco tias  koj tau txais tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab lub cev thiab tus ntsuj plig nyob pem Tswv  Ntuj lub Ceeb Tsheej uas ci ntsa iab, tsis tu ncua. Zaj tseem ceeb no pab peb tos nrhw txog hnub zoo tshaj plaws uas lub Koom Txoos yuav txais Ntuj lub hwj chim ci ntsa iab, yoog raws li tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab tau xub txais ntawm Tswv Ntuj tuaj. Leej Ntshiab Mab Liab ua peb luag coj peb kev mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Leej Ntshiab Mab Liab tau xeeb koj Leej Tub los ua neeg, kom xwv tus tib neeg rov yug los tshiab dua.

Ua li, Tswv Ntuj siab zoo, koj tau pab txuag Mab Liab lub cev nqaij kom tsis txhob lwj Thiab koj tau rub Mab Liab lub cev thiab tus ntsuj plig nce mus pem koj lub Ceeb Tsheej. Yog vim li ntawd, ces peb nrog tas zeej tsoom Tshiab pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej koom suab tshaj koj lub koob meej mus li tias :

Tus Leej Choj hais zaj lus cav txog Tswv Ntuj tas, ces pab neeg ntseeg thiaj sib koom  suab nyob kaj siab lug hawm Tswv  Ntuj tias : “Faj tim Huab Tais Ntshiab.”

 

Cov kwv tij, hnub no peb thiaj yuav tau hnov tus Leej Choj zaj lus teev hawm Tswv Ntuj zoo li no tias : “Huab Tais Tswv Ntuj, koj tau hlub tshua koj tus ntxhais txib Mab Liab tas npaud, koj tau pub koj tej txiaj ntsim rau nws los mus xeeb koj Leej Tub ua neeg. Hos koj yees pub kom nws  lub cev nqaij daim tawv ib txhij nrog nws tus ntsuj tus plig nce mus pem koj lub Ceeb Tsheej ci ntsa iab. Yog vim peb yog koj cov me nyuam, peb thov koj pab kom xwv peb coj tau lub neej npuab koj lub siab, tsis tu  ncua. Yav tom ntej, peb mam li yuav tsim nyog txais lub hwj chim ci ntsa iab, pem koj lub Ceeb Tsheej, ib yam nkaus li tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab. Huab Tais Tswv Ntuj, tus khuv leej neeg tas nrho, peb nyob kaj lug ua koj tsaug ntau.”

Cov kwv tij, peb yuav tshaj 2 zaj lus tseem ceeb pub rau nej.

 1. Peb yuav yoog raws li niam Mab Liab tus piv txwv.

Peb xyuas saib tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab tau xav li cas yog thaum Ntuj tus Tshiab Nkas Nplias xa xov rau Mab Liab. Nws xa xov txog dab tsi ? Nws xa xov zoo li no rau tus ntxhais hluas Mab Liab, nyob hauv lub zos Nas Xas Les, tias : “Koj yuav xeeb ib tug tub. Koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus. Nws yuav yog ib tug loj. Nws txoj kev ua vaj yuav tsis muaj caij kawg”. Mab Liab to taub tias lo lus tias, “Yes Xus” mas muab txhais tias : Tswv Ntuj Cawm”. Ua li, Mab Liab zoo siab kawg nkaus, vim tias Huab Tais Tswv Ntuj xaiv nws los ua niam yug tus Huab Tais cawm neeg. Ces Ntuj tus Tshiab Nkas Nplias hais tej lo lus txhawb nqa Mab Liab siab tias : “Koj tsis txhob ntshai. Leej  Ntuj Plig Ntshiab yuav los nyob saum koj. Tus  nyob siab lub hwj huam yuav los nyob saum koj. Qhov tias koj tsis xav yuav txiv, koj xav coj lub neej qee rau Tswv Ntuj. Zoo heev li cas los, koj tsis txhob txhawj. Koj yuav xeeb tub vim Tswv Ntuj yuav pov hwm koj. Koj twb paub tias : tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj ua tsis tau.”

Mab Liab yeej ntseeg ruaj nreb tias: “Tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj ua tsis tau.” Tsis tas li ntawd xwb : Mab Liab nco txog Tswv Ntuj txiaj ntsim, yam li Mab Liab yuav ua niam yug tus Huab Tais cawm neeg. Mab Liab lub siab kub lug ntseeg ruaj nreb khov kho. Nws mam li npaj siab ua Ntuj lub luag hauj lwm hais tias : “Kuv yog Huab Tais tus ntxhais txib. Kuv xav kom muaj raws li koj hais.” Ces Tus Tshiab thiaj tso Mab Liab tseg. (LK 1 : 26-38)

Cov kwv tij, tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab ntseeg ruaj nreb khov kho tias : Tswv  Ntuj Lo Lus yeej yog lo lus tseeb. Nws tsis dag ib zaug li. Ua li, Tswv Ntuj muaj hwj huam loj kawg nkaus, nws muaj peev xwm ncaj qha ua kom ib tug ntxhais zoo li nws xeeb tub tau. Mas Mab Liab tsis tau hnov dua txog ib yam hwj huam yees ntxwv loj kawg nkaus li ntawd.

Tab txawm nws tsis tau hnov dua los nws ntseeg ruaj nreb khov kho txog Lo Lus ntawd.

Cov kwv tij, phim peb yuav thov kom niam Mab Liab cev peb tej lus rau Tswv  Ntuj. Ces peb thiaj yuav muaj lub siab ntseeg ruaj nreb khov kho zoo li Mab Liab.

Cov kwv tij, peb ntseeg tau mas tsis yog vim peb khwv khwv tswv yim. Tab sis yog vim Tswv Ntuj tshoj peb siab, ces peb thiaj li ntseeg tau .

THOV NTUJ ; Huab Tais khuv leej neeg tas nrho, peb vam txog Leej Ntshiab Mab Liab los thov koj tshoj tej pab Hmoob coob coob tej siab ntsws. Lawv thiaj li yuav tau tig los ntseeg koj tas siab ntsws. Ces lawv yuav coj tau ib lub neej ruaj nreb khov kho, ib lub neej  ntshiab dawb huv, nyob ntawm koj xub ntiag, nyob hauv txoj kev nyiam.” ( EFX 1 : 4 )

 1. Peb yuav kub siab hlub tshua peb niam siab zoo thiab peb yuav vam txog nws pab.

Peb sawv daws yeej nco ntsoov tias : tim li cas peb saib Huab Tais Yes Xus niam los ua peb niam ? Thov kom nej qhib nej siab los mloob 2-3 qib lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo tias : “Thaum Yes Xus dai saum tus Ntoo Cuam, mas Yes Xus niam thiab nws niam tus niam hluas ua ke nrog lwm tus Mab Liab uas yog Khes Pas poj niam, thiab Mab Liab Mas Ntas Las, lawv sawv daws kuj sawv ze tus ntoo cuam. Yes Xus pom nws niam thiab pom tus Thwj Tim uas nws nyiam kawg. Tus Thwj Tim ntawd yog Zam. Yes Xus thiaj hais rau nws niam tias : “Niad, tus ntawd yog koj tus tub”. Ib ntsis Yes Xus kuj hais rau tus Thwj Tim tias : “Tus ntawd yog koj niam”.

Txij ntawm lub sij hawm ntawd los, mas tus Thwj Tim coj Mab Liab mus nyob hauv nws tsev.”  (Z19 : 25-27)

Yes Xus lo lus tias : “Niad, tus ntawd yog koj tus tub.” Mas zoo li Yes Xus hais rau tus Nkauj Tsim Txiaj Mab Liab tias : “Niad, tas 33 xyoo, koj tau muab koj tej siab  ntsws los hlub tshua kuv. Mas txij ntawm hnub no mus lawm yav tom ntej, koj mam li yuav hlub tshua Zam, uas nyob ntawm koj ib sab. Koj yuav saib nws zoo li yog koj ib tug tub, thiab koj yuav hlub nws txhua txhia hnub. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav ua niam khuv leej tas tsoom neeg hauv lub ntiaj teb thiab nyob saum ntuj os mog”.

Hos lwm zaj lus Yes Xus tau hais kuj yog lo lus no tias : “Tus ntawd yog koj  niam”. Mas, zoo li Yes Xus  hais rau tus Hauv Paus Xa Lus Zam tias : “Zam od, ua ntej ntawm lub sij hawm kuv yuav tso ntiaj teb no tseg, kuv zoo siab muab kuv niam Mab Liab pub rau koj los ua koj niam thiab rau tas sawv daws neeg nyob ntiaj teb no thiab nyob saum ntuj niam, mas sawv daws yuav tsa muag los hlub tshua Mab Liab . Leej twg hauv teb chaws twg kuj xij yuav vam txog kuv niam Mab Liab los thov nws pab txhawb nqa nej lub neej, mas kuv niam Mab Liab yeej yuav pab nej, ib yam nkaus nws tau pab kuv, ib yam nkaus li nws tau hlub kuv.”

 

 
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.