Jul
26/16
Thawj tug Leej Ntshiab Hmoob nyob Nplog Teb.
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Tuesday, 26 July 2016 07:39

PaulThojXyooj_catechist Vas Tis Kas tsa Xib hwb Thoj Xyooj ua Leej Ntshiab.

 Xib Hwb Thoj Xyooj lub Neej ua tub tshaj Ntuj lus

 Xyoo 1941 – 1960 (Thao Shiong, 1941-1960)

 2 tug neeg txhais Thoj Xyooj lub neej.

  Paj V. Yaj, thiab Txhiaj Vwj Yaj, nyob USA teb.

 

 

Thoj Xyooj yug los nyob lub zos Roob Nyuj Qus (Kiukatiam), hauv lub xeev Louang Phabang, Los Tsuas teb. Lub zos Roob Nyuj Qus nyob tsis deb ntawm txoj kev mus rau Xeev Khuam (Xiengkhouang). Thawj tus neeg mus tshaj Ntuj Lus nyob lub zos ntawd, yog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob hauv lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus O.M.I. Txiv Plig Nyiaj Pov tau nyob Roob Nyuj Qus txij xyoo 1949 mus txog xyoo 1958.

 

Thoj Xyooj yav yau thiab yav hluas :

Thoj Xyooj tau nrog cov neeg hauv nws lub zos txais kev ntseeg, thiab txais lub Cim Ntxuav ntawm Txiv Plig Nyiaj Pov txhais tes. Thaum Xyooj muaj 14 xyoos, nws txiv tau tas sim neej lawm. Xyooj yog ib tug hluas uas to taub txoj kev ntseeg zoo, nws ntse thiab yog ib tug neeg nquag cus plaws. Txiv Plig Nyiaj Pov xav npaj ib co Xib Hwb, ces nws xav xa Xyooj mus kawm ntawv deb deb. Tab sis Xyooj niam tsis xav hnov hais txog qhov ntawd li, vim tshuav nkawd 2 niam tub nrog tus tij laug nyob xwb. Xyooj tus tij laug thiaj tso lus rau Xyooj mus kawm ntawv. Lub 9 hlis xyoo 1955, tus tub hluas Xyooj tso nws lub zos thiab nws lub teb chaws toj roob hauv pes tseg, nws sawv kev mus kawm ntawv rau puag nram qab dej Naj Khoom, hauv lub nroog Paj Xas (Paksane). Cov Txiv Plig nyuam qhuav qhib ib chav tsev cia qhia cov tub kawm ua Xib Hwb thiab qhia kev ntseeg. Muaj ib tug kwv luag yog haiv neeg Khab Mub (Khmu’) nrog Xyooj kawm ua ke thiab, nws hu ua Louis-Marie Ling Mangkhanekhoune. Thaum nkawd kawm ua ke, Louis-Marie Ling muaj 11 xyoos, nws tseem nco ntsoov tus npawg hlob uas hais ib hom lus txawv txawv, tsis zoo li nws cov lus Khmu’. Tam sim no Xyooj tus kwv luag Louis-Marie Ling ua Tswv Qhia saib lub Cheeb Koom Txoos Paj Xes (Pakse). Nyob hauv tsev kawm ntawv, cov Los Tsuas tis lub npe “Khamse” rau Xyooj. Sawv daws nco ntsoov tias Xyooj yog ib tug hluas cus plaws, muaj peev xwm thiab nrog sawv daws sib raug zoo. Tab sis nws muaj ib qho mob : yog ib lub qhov txhab qawj ua paug nyob ntawm nws sab ceg. Lub qhov txhab ntawd pheej tsis zoo li, ces nws nrog luag dhia ua si tsis taus. Yuav soj ntsuam saib yog tus mob dab tsi mas ceeb laj paub meej, vim mob tau ntev niaj ntau xyoo lawm. Cov neeg ua tim khawv txog Xyooj, ib txhia hais tias yog ib hom mob pob khaus, ze tus mob lig rwj uas nyob saum tawv nqaij. Tswv Qhia Louis-Marie Ling hais tias :

“Thaum peb kawm ntawv, los thaum peb xyaum txua ub txua no, Xyooj nrog peb ua tas huv tib si, tab sis thaum twg peb mus dhia ua si, mas Xyooj tsuas zaum ntsia peb xwb. Ib tug tub hluas niaj hnub nrog tsis tau luag dhia mas yeej nyuaj nws siab.” Tom qab no, Xyooj niam kuj nrhiav tshuaj hmoob kho tau Xyooj tus mob zoo lawm.

 

Xyooj kawm ntawv tau 2 xyoos, nws kawm tiav, ces nws rov mus pem nws lub zos Roob Nyuj Qus. Cov Txiv Plig ua kom nws tau kev muab nws txoj kev kawm los siv, thiab kom nws pib nqes tes ua hauj lwm. Xyooj thiaj li pib qhia ntawv Hmoob thiab ntawv Los Tsuas rau cov me nyuam nyob hauv nws lub zos. Nws kuj yog ib tug xib hwb qhia kev ntseeg uas sawv daws nyiam kawg. Cov neeg ua pov thawj txog Xyooj, puav leej hais tias Xyooj yog ib tug neeg zoo tas nrho, nws luag ntxhi thiab zoo siab nrog sawv daws tham, nws zoo siab pab luag tej tas li thiab nws hlub cov neeg raug kev nyuaj ntxhov. Ib tug me nyuam kawm ntawv ntawm Xyooj hais li no : “Nws nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam ua hauj lwm rau Tswv Ntuj. Nws tsis muab hlob, nws nyiam ua neeg me.”

Muaj ib tug tub xeeb ntxwv hais tias :  “Kuv txiv hais rau kuv tias : txij hnub uas Txiv Plig tuaj nyob hauv peb zos, kuv txiv ntxawm Xyooj cia li nyiam nyiam lub Moo Zoo. Nws nyiam Ntuj kev cai kawg, nws thiaj nrog Txiv Plig mus rau ub rau no, mus qhia Ntuj kev cai ib lub zos dhau ib lub zos.”

Xyooj mus tshaj Ntuj Lus Xyoo 1957, cov Txiv Plig tswj lub Cheeb Koom Txoos Kav Tos Liv hauv Louang Prabang xav kom kev tshaj Ntuj Lus mus txog xeev Louang Nam Tha, uas nyob ze rau Phab Mab (Myan Mar) thiab Suav ciam teb. Cov Hmoob nyob lub zos Naj Vas hnov luag tham txog ib co Hmoob lawb dab. Cov Hmoob Naj Vas xav paub txog cov “Yes Xus” uas pheej muab tshuaj thiab kho mob. Lub zos Hmoob Naj Vas ntawd zwm rau toj xeem Vieng Poukha thiab Ban Takeo, deb ntawm Louang Nam Tha ib hnub thiab ib tav su kev mus ko taw. Cov Txiv Plig paub hais lus Los Tsuas xwb, hos Hmoob tsis paub lus Los Tsuas li. Cov Txiv Plig ntawd thiaj thov ib tug xib hwb tim Roob Nyuj Qus kom mus pab lawv. Thaum ntawd Xyooj los kuj xyeej siab thiab, nws zoo siab mus. Ces Txiv Plig Nyiaj Pov xa Xyooj mus qhia Ntuj kev cai. Thaum Xyooj thiab Txiv Plig Vaj Pov nkawd mus txog lub zos Naj Vas, mas sawv daws zoo siab tos txais nkawd. Yog lub caij luaj teb xyoo 1958, sawv daws mus teb rov los. Xyooj hnav ris tsho Hmoob, ntoo ib lub kaus mom dub, ib tauv xov pum cib liab saum hau kaus mom. Coj peb lub xauv nyiaj loj loj uas nws txiv muab rau nws. Tom qab no, Xyooj nyiam rov hais qhia sawv daws txog lub sij hawm ntawd. Xyooj piav li no : cov Hmoob nyob Louang Nam Tha hais rau kuv hais tias : “Hmoob tus Vaj tuaj txog lawm, nws coj ib lub xauv loj luaj caj npab”. Lawv hu tus Txiv Plig ua “Yes Xus”. Kuv teb lawv tias : “Kuv tsis yog Hmoob tus Vaj, kuv yog ib tug tub hluas Hmoob nrog Txiv Plig tuaj xwb. Kuv tsis yog tus coj, kuv tsuas tuaj ua txoj hauj lwm tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo xwb”.

Sawv daws nug Xyooj zom zaws, nws hais rau lawv hais tias Yes Xus mas yeej dab phem tib si. Yog thawj zaug uas Hmoob hnov hais tias muaj ib tug neeg Yes Xus tsis ntshai dab, tseem ntiab tau dab thiab. Lawv hais zom zaws tias : “Ntawm no mas ntshai yog tus Vaj Hmoob los tiag tiag”. Lawv tseem xav paub ntxiv hais tias ua li thaum ua tshoob kos, muaj ploj tuag, kev cai dab qhuas, lawv puas noj tau nqaij. Vim cov xib hwb Plos Tes Taas tau xub tuaj xyuas lawv, hais rau lawv hais tias kom txhob noj nqaij npuas, txhob haus cawv.

Xyooj hais rau lawv tias : peb tsis caiv dab tsi li. Sawv daws zoo siab, ces sawv daws thiaj caw Txiv Plig nkawd nrog lawv nyob hauv lawv zos.

Lub Moo Zoo poob rau hauv ib daim av zoo : Hnub tom qab, muaj neeg tuaj xyuas tuaj mloog nkawd coob coob. Lawv tso lawv tej teb tseg ob peb hnub. Lawv ib leeg caw nkawd ib zaug mus noj mov tom lawv tsev raws li Hmoob txoj kev neej kev tsav. Xyooj mob siab qhia kev ntseeg rau lawv tam sim ntawd. Thawj ob peb hnub ua ntej, qhia nraum zoov, tom qab me ntsis ces taws teeb roj av qhia hauv tus tswv zos lub tsev. Xyooj yog neeg me thiab qis, ces nws yuav tsum sawv ntsug saum ib lub rooj ua neeb kom sawv daws pom nws. Nws muab cov me tuaj pem toj, cov loj tuaj nram qab. Cov pov thawj hais tias : “Cov pog laus tuaj tsa tsa nws cov phiaj ntawm lub xauv nyiaj, xuas nws lub kaus mom, kov nws cov ntiv tes mos nyoos; lawv xav luj nws lub xauv saib hnyav li cas. Nws luag luag rau lawv, lawv luag zom zaws.” Thaum nws luag, mas pom nws cov hniav dawb paug. Sawv daws tswm seeb thiab mloog Xyooj, Xyooj mam pib hais lus. Nws hais tias nws tuaj qhia ntawv rau sawv daws. Nws tuaj qhia cov hluas hu nkauj. Nws yuav qhia Ntuj kev cai. Nws tuaj qhia kom sawv daws txhob teev dab. Sawv daws tuaj mloog Xyooj 3 hnub 3 hmos siv law ntxaws. Thaum Xyooj qhia sawv daws teev Ntuj, sawv daws tsis to taub, vim yog tej yam tshiab rau lawv. Xyooj ntse thiab muaj lub tswv yim thoob tsib, nws muab ib daim nplooj ua lev quav ua tej yas coj los ua piv txwv qhia txog txoj kev teev Ntuj, thiab qhia hais tias txhua yam puav leej muaj ib lo lus. Nws hais lus meej thiab tseeb ; nws lub siab ntev cob qhia neeg. Sawv daws kawm hais zaj “Peb Txiv” thiab zaj “Koj nyob zoo Mab Liab” tau sai kawg. Nws tseem qhia ntau zaj teev Ntuj ntxiv, thiab qhia sawv daws kawm zaj “Kuv ntseeg txog Huab Tais Ntuj”. Sawv daws pom tias Xyooj tsis zoo li lwm cov tub hluas. Nws muaj kev hlub neeg dua. Nws hais lus haum neeg siab. Nws yog ib tug neeg lom zem thiab qhib siab tsis zais dab tsi li. Sawv daws nyiam nws, cov laus, cov hluas, cov me nyuam yaus xav mloog nws qhia kev ntseeg Ntuj, mloog lub Moo Zoo hais txog Yes Xus tuag thiab sawv rov los, yeej kev phem thiab dab phem. Xyooj qhia kev teev Ntuj thiab qhia nkauj teev Ntuj. Nws lub suab hu nkauj rub neeg nyiam nws. Nws nrog cov laus thiab cov hluas hu nkauj, ua rau sawv daws sov siab txhua txhia tus. Ib tug pov thawj hais tias : “Thaum nws qhia peb hu nkauj, nws tsis xuas qhov ncauj hu xwb, nws txhais tes yoj siab qes thiab. Li ntawd, sawv daws thiaj li thooj txhij hu. Kuv pom tseeb li ntawd tiag.”

Li ntawd, tus xib hwb hluas no siv ntau txoj kev los tseb Yes Xus cov lus, sawv daws zoo siab kawg. Ib tug pov thawj uas thaum ntawd nws tseem yog ib tug me nyuam ntxhais hais tias :

“Qhov kuv hnov thiab kuv pom ntawm kuv qhov muag, Xyooj ua tau ib txoj hauj lwm zoo heev, tsis tau muaj ib leej twg ua zoo li nws ; qhov ntawd ua rau kuv muaj kev sov siab. Cov Plos Tes Taas tuaj dhau lawm, lawv tuaj ntxias peb xwb, tsis muaj dab tsi raug peb siab li. Thaum Xyooj tuaj txog, yam nws ua tau li ob peb hnub, mas txhais tsis tau li, muaj ntau yam ua rau peb lub siab lub ntsws kub sov so thiab dhia plaws tag. Peb tsis tau hnov dua ib tug neeg yuav txawj hais li nws. Txhua txhua hnub, kuv mus ua teb, kuv nco ntsoov txog yav tsaus ntuj, ua hauj lwm tas, kuv yuav tsum mus mloog Xyooj cov lus qhia, qhov ntawd mas ua rau kuv sov siab kawg.”  Tswv Ntuj Lo Lus uas sawv daws tau txais pib tuaj kaus thiab loj hlob hauv cov Hmoob lub siab. Lawv nug zom zaws hais tias : “Yog koj ntiab peb cov dab qhua tawm tag, peb yuav ua li cas ? Yuav tsis muaj dab qhuas zov peb vaj tsev li.”

Xyooj teb tias: “Thaum nej ntseeg lawm, peb yuav ntiab cov dab uas nej teev pov tseg. Txiv Plig thiab xib hwb yuav nrog nej nyob. Tswv Ntuj yog tus loj thiab muaj zog tshaj plaws, thaum ntawd ces tsis muaj dab phem yuav hem nej lawm. Thaum nej mus hla tej qhov chaw qus, tej hav iav, thiab tej hav fab, nej yuav tsis ntshai dab phem li lawm.”

Xyooj hais tau nws cov lus raug sawv daws lub neej thiab lub siab. Sawv daws pom tau tias nws cov lus muaj tseeb tiag : tsis yog ib co lus dag. Ib tug pov thawj xaus lus tias : “Yog tsis muaj Xyooj, mas peb yuav ciaj tsis tau ua ib pab ntseeg, vim peb tsis to taub Txiv Plig. Nws tsis paub peb cov lus li, tab sis nws yeej mob siab kho mob thiab hlub peb, tsuas yog nws tsis txawj qhia peb li Xyooj xwb.”

Ib pab ntseeg tshiab hlob loj : lawv ua tim khawv txog Xyooj cov hauj lwm. Ze li ntawm 2 lis piam xwb, muaj 17 yim neeg tau tuaj thov kawm thiab npaj siab txais kev ntseeg, vim lawv pom qhov tseeb txog tus xa lub Moo Zoo tuaj rau lawv. Yog ib nrab ntawm cov yim neeg nyob lub zos ntawd kiag. Hnub ntawd, txij thaum tav su mus txog tsaus ntuj, Xyooj nrog Txiv Plig mus ua cov kab ke ntiab dab nyob hauv 17 yim neeg ntawd. Nkawd xub pib ua hauv tus tswv zos lub tsev mus. Yog Xyooj 2 txhais tes rhuav cov thaj neeb, cov thaj dab tshuaj, cov taub dab roog, thiab cov xwm kab. Nws ua siab loj tawv qhawv, tsis ntshai li. Nws muab hlawv pov tseg tag. Txhua lub tsev mas ncho pa lug xwb. Sawv daws tsis tau pom dua zoo li ntawd yav dhau los li, tsis tau muaj ib tug tib neeg muaj peev xwm ua li ntawd. Lub moo no ri ceev mus rau cov zej zog nyob ib cheeb tsam ntawd, ces muaj neeg tuaj mloog Xyooj coob. Txawm yuav nyob deb li ib ob teev los ib hnub ke, sawv daws yeej tsis txhawj, tsuav lawv tau tuaj mloog Yes Xus lub Moo Zoo xwb. Mloog tas ces lawv pib nyiam nws. Lawv qhuas Xyooj lub tswv yim txawj qhia zoo rau neeg ntseeg thiab nws txoj kev mob siab qhia sawv daws. Nws ib leeg xwb, ua tsis yeej puas tsav yam, tsis kav nws lub siab ntev maj mam qhia txhij qhia txhua rau sawv daws. Ob peb hlis tom qab, muaj li 25 rau 30 tawm yim txais kev ntseeg ntxiv. Cov Txiv Plig tswj kev tshaj Ntuj Lus tuaj xyuas cov hauj lwm nyob zos Naj Vas : tus Txiv Plig Is Tas Lias hu ua Leonello Berti, uas tom qab no nws ua Tswv Qhia nyob Louang Phabang, thiab tus Tswv Qhia Etienne Loosdregt uas nyob Vees Cas kuj tau nce mus xyuas cov Hmoob nyob zos Naj Vas thiab. Cov tim khawv tseem nco ntsoov Tswv Qhia Loosdregt cov fwj txwv ntev ntev npws loo. Txiv Plig thiab Xyooj nkawd xav kom cov Hmoob tsa ib lub tsev teev Ntuj, kom sawv daws tau tuaj sib sau teev ntuj, kawm kev ntseeg thiab kawm nkauj teev ntuj ua ke. Ces tus tswv zos thiaj nqua hu sawv daws kom ua ib lub tsev loj hauj sim cia qhia ntawv thiab teev Ntuj, ib lub me zog rau Txiv Plig nyob. Xyooj nrog sawv daws mus txiav ntoo thiab kwv ntoo los ua tsev. Ib tug me nyuam ntxhais ua tim khawv nco tau tias :

“Xyooj kub siab qhia sawv daws heev. Txhua txhua hnub, nws ntaus lub nruas neeb peb zaug hu sawv daws. Thaum sawv ntxov, thiab yav tav su, nws hu cov hluas tuaj kawm ntawv. Hos thaum tsaus ntuj, Xyooj ntaus nruas hu tag nrho sawv daws tuaj kawm Ntuj kev cai. Tus ntxhais ntawd hais tias : thaum peb tuaj txog, nws ncig yeev tos txais peb txhua tus. Nws nug cov poj niam laus saib lawv mus dob nplej li cas, nplej puas tuaj zoo, saib txoj kev mus los puas deb ? Hnub Chiv, Xyooj ntaus lub nruas neeb hu sawv daws tuaj teev Ntuj. Xyooj xub pib qhia kev ntseeg rau sawv daws tag, ces mam kom sawv daws kawm hu nkauj. Thaum kawm li ntawd tas, mas thiaj pib ua thaj txi Ntuj (Thaum ntawd peb hu thaj txi Ntuj ua mis xas). Tab txawm nws tseem yog ib tug tub hluas xwb, tsis kav nws hais lus muaj hwj chim ib yam li ib tug xib hwb uas tau qhia txoj kev ntseeg ntau xyoo los lawm. Peb cov uas yog me nyuam yaus, peb kawm ntuj kev cai thiab peb kawm sau ntawv Hmoob. Peb kawm 63 zaj “Ntuj kev cai lub ntsiab” kom peb nco tau hauv nruab siab tib si. Peb ntsia tej daim duab, peb yuav tsum paub lub ntsiab zoo. Ib zaj qhia mas muaj ib daim duab nrog. Txhua txhua hmo, peb kawm ib daim duab tshiab, mas peb ho rov kawm daim qub nag hmo dua thiab. Cov duab ntawd yog cov duab Leej Ntshiab Npes Nas Des. Yog tej daim duab dub thiab dawb xwb tsis muaj tsos. Yog cov Leej Phauj Npes Nas Des hauv lub tsev Niam Twj Cuab Benedictin de Thaon les Vosges, nyob Fab kis teb, kos cov duab ntawd los qhia kev ntseeg.”

Kuj muaj ib tug tim khawv hais tias : “Txhua txhua hmo, mas cov laus cov hluas puav leej tuaj kawm ntawv Hmoob tib si. Thaum lig lawm, ces ib txhia mus tsev. Tab sis Xyooj tseem nyob hais dab neeg kwv huam thiab nrog cov tseem xav nyob sib tham. Nws txoj kev hlub sawv daws loj kawg, nws nyiam nrog sawv daws tham : cov hluas, cov laus, cov pluag, cov me nyuam yaus, nws saib lawv muaj nqi ib yam nkaus. Nws kheev kheev luag thiab yeej tsis npau taws ib zaug. Qhov kuv hais no, yog qhov kuv pom thiab yog qhov tseeb. Xyooj tseem mus xyuas cov laus laus thiab, ua rau lawv zoo siab tshaj plaws. Tsis ntev, lub zos Hmoob no pib hloov siab ntsws ; sawv daws txawj hlub luag tej, txawj sib pab thiab sib hwm zoo dua yav thaud.”

 

1 xyoos tom qab, cov hluas txawj nyeem thiab txawj sau ntawv Hmoob coob leej. Lub 8 hli ntuj xyoo 1958, muaj 4 tug hluas Hmoob, 2 tug muaj poj niam hos 2 tug tsis muaj, lawv tau mus kawm ntawv nyob Roob Nyuj Qus, npaj siab ua xib hwb los qhia kev ntseeg.

Lub Moo Zoo uas Xyooj xa tuaj, Xyooj tsis lam nyob xwb xwb hauv zos. Nws ncig xyuas sawv daws, thiab zaum puav nws kuj ncig mus xyuas lwm lub zos. Nws tham txog Ntuj kev cai rau sawv daws tas mus li. Ib tug poj niam laus pheej tsis to tau txog dab thiab ntxwg nyoog. Xyooj mus tom nws tsev. Cov ua tim khawv tseem nco Xyooj cov lus, Xyooj hais li no : “Thaum nej teev dab, mas dab tshaib, ces dab tom nej, nej thiaj mob. Yog nej tsis pub rau dab noj, dab cab tau nej mus. Tab sis txij hnub nej los ntseeg Tswv Ntuj lawm, dab tsis muaj peev xwm tom nej lawm. Txog hnub Tswv Ntuj hu nej, Tswv Ntuj coj nej mus saum Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov nov muaj tiag.” Muaj ib txhia ntshai ntshai cov peeb zeej sawv ua rog, lawv yog cov tsis nyiam cov neeg ntseeg. Xyooj hais rau lawv tias : nyob Nyab Laj teb, cov neeg Nyab Laj uas ntseeg Ntuj raug tsim txom, lawv raug luag muab tua vim lawv ntseeg, tsis hais hluas los laus, tsis hais Txiv Plig los xib hwb. Nws qhia lawv tias tej zaum yus yuav tsum tuag rau txoj kev ntseeg, yuav tsum ris kev txom nyem thaum lwm tus tsim txom yus, vim yog yus ntseeg Tswv Ntuj. Xyooj kuj piav txog cov ntseeg nyob Suav teb raug luag tua thiab. Nws hais tias : “Yog luag yuam kom nej tso nej txoj kev ntseeg Ntuj pov tseg, es nej cia li tso kev ntseeg pov tseg, luag ho cia li muab nej tua, mas nej yeej mus hauv dab phem teb xwb, qhov no mas muaj tseeb.” Xyooj hais 4 yam no rau cov laus :

- Nej yuav tsum kawm tiag kom paub Ntuj kev cai zoo, nej thiaj yuav tau txais lub Cim Ntxuav ; ces nej yuav ua Ntuj cov me nyuam, nej thiaj li yuav tau mus saum Ntuj Ceeb Tsheej.

- Cov ua niam thiab txiv yuav tsum muas ris tsho rau me nyuam hnav, txawm tias niam thiab txiv hnav phem, los tsuav tej me nyuam tau hnav zoo.

- Cov neeg ntseeg yuav tsum tso lawv cov tub cov ntxhais mus kawm ntawv ; txhob cia cov tub mus kawm xwb, tub ntxhais puav leej yog Tswv Ntuj pub rau nej.

- Yog ib tug ntxhais kawm nruab hnub tsis tau, cia nws kawm hmo ntuj.

Xyooj piav qhia lawv txog ob peb tug ntxhais nyob Roob Nyuj Qus uas tau mus kawm ntawv hauv cov Leej Phauj nyob pem Xeev Khuam. Xyooj cov lus raug Hmoob siab heev ; lawv hais zom zaws tias :

“Xyooj hais yog lawm ! Peb yuav tsum tau ua li nws hais.”

Tus Hauv Paus Xa Lus hlub cov neeg mob thiab cov txom nyem : thaum Xyooj tsis qhia ntawv, nws mus kho cov neeg mob. Lub caij cog nplej, nws mus pab ob peb yim Hmoob cog nplej. Muaj ib zaug, ib yim Hmoob vov tsev, Xyooj mus pab lawv vov tsev. Thaum vov tsev tsis tau tas, twb muaj neeg tuaj hu nws kom mus muab tshuaj rau lawv lawm.

 

Txhua hnub, muaj neeg tuaj thov tshuaj kho mob, Xyooj txais lawv zoo. Cov Hmoob ntshai mus ntsib Txiv Plig uas yog ib tug pej kum neeg tsis paub hais lawv hom lus. Tab sis Hmoob tso siab lug rau Xyooj. Xyooj tos txais thiab hais lus zoo rau lawv, ces nws mam li coj lawv mus cuag Txiv Plig. Nws muaj peev xwm kawg thiab, vim nws tau mus xyuas cov neeg mob hnyav tom lawv tsev. Tej zaum twb tsaus tsaus ntuj lawm, tseem muaj neeg tuaj caum nws kom mus xyuas lawv tus neeg mob. Muaj ib zaug, ib tug txiv tsev poob pob tsuas raug nws sab kawg. Hnub ntawd, Xyooj tab tom mus thov Ntuj rau ib tug neeg mob nyob lwm lub zos lawm. Cov laus neeg txib 2 tug me nyuam ntxhais kom mus hu Xyooj. Ib tug tseem nco tau tias :

“Cov laus txib kuv thiab kuv tus niam laus wb mus hu Xyooj. Wb khiav khiav taug ib txog kev deb tsawv mus txog tim lub qub zos uas tus neeg mob ntawd nyob. Xyooj tseem tab tom thov Ntuj rau lawv. Lawv tseem tab tom hu zaj nkauj ‘Tus zoo Tswv zov Yaj.’ Kuv tus niam laus wb tos ntev ntev. Xyooj pheej teev Ntuj tsis txawj tag. Kuv cia li hais rau Xyooj tias : ‘Dab laug Xyooj, yawm Teem poob pob tsuas, nws raug sab kawg. Lawv kom koj rov qab mus tim peb zos sai sai.’ Xyooj tso plhuav txhua yam tseg, nws nrog wb rov los tim peb zos.”

Sawv daws nqa zaub nqa mov rau Xyooj thiab Txiv Plig nkawd noj. Cov Hmoob nqa zaub, nqa dib, nqa taub, nqa kab tsib thiab tej txiv ntoo de tom hav zoov tuaj tso rau saum lub txaj kho mob. Xyooj muab ib co faib rau cov yim neeg txom nyem.  Sawv daws pom li ntawd, sawv daws qhuas nws lub siab zoo kawg.

 

Txog caij Xyooj npaj siab xav yuav poj niam raws li Hmoob kev cai, vim Xyooj cov phooj ywg muaj 18 xyoo yuav poj niam tag lawm. Xyooj xav hais tias txog caij nws yuav tsum tau npaj nws lub neej yav laus. Niaj hnub no, tseem muaj ntau tus tim khawv nco tau lub caij ntawd. Nyob lub zos Naj Vas, muaj ib cov ntxhais uas twb muaj hnub nyoog lawm, lawv nyiam Xyooj kawg. Lawv tuaj tsheej pab tuaj xyuas Xyooj, lawv nyiam nrog Xyooj tham. Muaj ib co niam tsev kuj xav kom tau Xyooj ua lawv tus vauv. Muaj ib tug pog mus hais rau Xyooj txog nws tus ntxhais, vim Xyooj nyiam nrog cov ntxhais ntawd sib tham tso daj tso luag, tab sis nws nrog lawv nyob tsis ntev, vim nws xav kom nws tus ntxhais yeej txhua leej txhua tus. Tab sis nyob hauv Xyooj siab, Xyooj twb xaiv tau ib tug lawm, nws ua zoo ib yam li lwm tus tub hluas Hmoob thiab. Ua li ntawd thiaj tsis txaj muag, thiab tsis zais siab rau leej twg. Yog tus uas nws nyiam tuaj kawm ntawv ntxov dua cov, Xyooj ntaus nkauj nog ncas rau nws mloog. Tej zaum, Xyooj muab nws lub npe tso xyaw rau ib zaj nkauj, ua rau lwm cov ntxhais luag zom zaws.

Lub luag hauj lwm ntu yuav kawg txoj kev zoo siab nyob zos Naj Vas tsuas kav ntev li 1 xyoos rau ib xyoos ntau xwb. Lub sij hawm Xyooj rov qab ntawd, mas paub tsis meej, tab sis raws li cov tim khawv hais mas ntshe yuav yog lub 12 hlis xyoo 1959.

 

Cov Txiv Plig tswj kev tshaj Ntuj Lus hais kom Xyooj rov qab mus nyob Roob Nyuj Qus, thiab yuav tsis rov tuaj rau Naj Vas lawm, yog muaj xwm dab tsi tiag ?

Tsis muaj leej twg teb tau ib los meej rau lo lus nug no, vim cov neeg uas txiav txim kom Xyooj rov qab ntawd, kuj tsis muaj ib lo lus tseeb saib yog vim li cas tiag thiab. Niaj hnub no, cov neeg ua tim khawv rau peb, los tsis paub qhov tseeb li thiab. Muaj ib qho, yog qhov Xyooj ua hauj lwm zoo thiab qhia tau ib pab neeg ntseeg sai dhau, mas cov tswj teb chaws tsis to taub thiab tsis tso siab rau nws. Raws li yav dhau los lawm, ib haiv neeg tsis lam yuav ntseeg sai li ntawd, vim Hmoob muaj kab ke coj noj coj ua ruaj. Yuav siv sij hawm ntau xyoo thiaj li yuav coj tau neeg coob npaum li Xyooj tau ua. Hos nyob zos Naj Vas, mas Xyooj tsuas siv li plaub tsib lis piam xwb.  Tseem muaj lwm qhov uas cov tswj teb kav chaw xav hais tias Xyooj tsis coj ib tug yam ntxwv tsim txiaj. Yuav tsum nrhiav tej lo lus piav ntev hauj sim kom to taub, tab sis yeej yuav muaj tej tus tsis to taub. Yog peb ntsia qhov tias vim li cas cov ntxhais thiaj nrog Xyooj sib raug zoo, mas yeej muaj lo lus nug tias tus tub hluas Xyooj puas xav siv nws lub koob lub npe ntxias tham cov ntxhais thiab xav ua tsis tsim txiaj rau lawv ? Nws puas ntxias cov ntxhais mus ua plees ua yi tsis haum Ntuj kev cai ? Cov tswj kev tshaj Ntuj Lus tau xav tias tos nws mob pob khaus ntawm nws sab ceg, ntshai yog vim nws tsis tsim txiaj tiag. Tab sis lawv tsis nco qab tias nws twb mob puag thaum yau los lawm. Muaj coob tus me nyuam yaus nyob hauv nws lub zos kuj mob tib hom pob khaus li nws thiab. Lub rooj tshaj Ntuj Lus nyob Vees Cas tau qhia cov Txiv Plig kom ceev faj txog tej yam uas piav saum no.

Lawv hais li no : “Tus Txiv Plig saib kev tshaj Ntuj Lus yuav tsum tsis txhob cia tus xib hwb ua hauj lwm ib leeg tsis saib tsis tshuaj dab tsi, tab txawm tus xib hwb tau kawm kev ntseeg ntau xyoos lawm. Yuav tsum tso siab tag nrho rau tus xib hwb, tab sis tsis txhob ua tus tsis ceev faj. Yuav tsum ceev faj tsam tej zaum tus xib hwb ho qhia dab tsi yuam kev, thiab yuav ceev faj txog tus xib hwb tus cuj pwm. Thaum ib tug xib hwb ua tej yam yuam kev rau cov ntxhais, yuav tsum muab nws rau txim.  Qee zaus yuav ntiab tus xib hwb, mas tsis yooj yim, vim cov hauj lwm nws ua muaj nqis kawg. Tab sis yog ntiab tus xib hwb yuav daws tau teeb meem, mas yuav tsum ntiab.”

Hais txog Xyooj, mas cov tim khawv Hmoob thiab cov Txiv Plig paub Hmoob kev cai puav leej hais tias : Xyooj tsis tau ua dab tsi yuam kev, txawm yog nws kev qhia, thiab nws tus cuj pwm los tsis tau txhaum Ntuj kev cai. Ib tug Txiv Plig uas tau nrog Hmoob nyob tas nws sim neej, hais li no :

“Tej lus uas luag lam hais txog Xyooj, mas tsis haum rau cov kev cai kav zej zos Hmoob thiab tsis haum cov Hmoob Los Tsuas teb. Hmoob txoj kev kav cov tub ntxhais mas nruj heev dhau tiam. Txoj cai tswj cov ntxhais tus yeeb yam kom tsim txiaj, mas nruj kawg. Cov laus saib xyuas ntshis tsis pub hla dhau ib qho. Tsis muaj yuam sij xauv qhov rooj, tab sis ib tug tub yeej hla tsis dhau tus taw rooj nkag mus hauv ib tug ntxhais tsev li. Txawm coj kev cai ntseeg tshiab los yeej tsis muaj leej twg yuav yuam tau Hmoob tej kev coj noj coj ua no li.”

 

Tseem muaj ib co tim khawv sib ntxhi zom zaws li no : Xyooj raug luag liam vim kev sib khib xwb. Tom qab no raws li hnov luag hais, mas muaj ib tug xib hwb Plos Tes Taas kuj tau mus qhia kev ntseeg hauv lub zos Naj Vas. Nws qhia tsis tau ib tug neeg los ntseeg li, ces nws thiaj dag lus xaiv kom Xyooj puas. Cov lus xaiv no tseem tau nkag mus rau hauv ib tug xib hwb lub cug tawg kom cig mus kub Xyooj thiab, vim nws nyiam tus ntxhais uas Xyooj nyiam. Puas tau muaj kev khib siab thiab mob siab ntawm Xyooj thiab lwm tus xib hwb ? Ntev niaj ntau xyoo dhau mus, cov tswj pom tias rho Xyooj tawm hauv zos Naj Vas mus lawm kuj yog ib qho zoo thiab, txawm hais tias cov ntseeg nyob Naj Vas khuv xim kawg, tsis kav cia Xyooj tawm mus yog ib qho zoo dua. Xyooj tau coj ib tug cwj pwm zoo, tau ua ntau yam zoo, txawj hlub luag tej, tab sis nws tseem hluas tsis tau paub lub neej. Nws ua tau zoo, sawv daws nyiam nws, pub ntau yam rau nws, ntshai tsam muaj ib hnub tej yam zoo nws tau ua lam coj nws yuam kev, lam ua rau nws lub siab dub tuaj, ces nws yuav khav tias nws ua tau txhua yam, khav tias nws muaj peev xwm tshaj luag tej. Ua li mas, cov pib kawm kev ntseeg nyob Naj Vas yuav tsum xyaum raws Yes Xus tib leeg xwb, tsis txhob xyaum raws tus neeg uas lawv xav tias yog lawv tus “me nyuam Vaj Hmoob”. Thaum Xyooj cia li tso plhuav lawv tseg, yog lub caij sim siab saib lawv puas ntseeg tiag.

 

Hnub ncaim zos Naj Vas mus: cov tim khawv piav tias hnub yuav sib ncaim, mas sawv daws quaj kawg, sawv daws tseem nco ntsoov ntau xyoo los txog tav no : “Tas cov neeg nyob hauv lub zos tuaj xa Xyooj mus, sawv daws quaj txhua tus. Xyooj ntxias sawv daws hais tias kom txhob quaj, twb muaj ib tug tuaj hloov nws lawm : Sawv daws xa Xyooj tias : ‘Mus zoo nawb mog ! Nco ntsoov txog peb thiab mog ! Koj puas rov tuaj lawm ?’ Xyooj teb tias : “Kuv tsis paub.”

Ces nws tsis rov tuaj lawm tiag. Thaum lawv hnov tias nws ploj lawm, tag nrho cov neeg nyob hauv lub zos Naj Vas quaj thiab tu siab kawg. Hmoob tus vaj ploj lawm ! “Hnub uas Xyooj sawv kev mus, cov neeg ntseeg coob coob xa nws mus. Muaj ib pab ntxhais hluas nkauj dhia saum tej qaum kev qab ke xa Xyooj mus thiab. Sawv daws twb mus deb deb lawm, ces Xyooj thiaj hais kom sawv daws rov qab los mus tsev, tab sis tsis muaj ib tug kam rov li. Cov pog laus quaj quaj. Xyooj nres. Nws muab tes pos qhov muag, nws quaj. Cov poj niam thiab cov txiv neej sawv daws nrog nws quaj. Xyooj kua muag ntws sis tawm los, nws hais rau sawv daws tias : “Cov niam ntxawm thiab cov phauj, nej rov qab mog ! Ntshai kuv yuav tsis rov pom nej ib zaug ntxiv lawm !” Muaj 3 tug ntxhais, ib tug yog tus Xyooj nyiam, lawv nrog Xyooj mus txog ntua Louang Nam Tha. Thaum lawv rov qab los, Xyooj muab lawv ib leeg 1 daim phiaj Mab Liab dai ntawm 1 rab koob khawm rau lawv. Cov neeg nyob hauv lub zos uas xib hwb Xyooj tuaj coj lawv tig los ua neeg ntseeg, lawv puas yuav ua siab tawv ntseeg mus li, yog tias Xyooj tsis nrog lawv nyob lawm ?

Xyooj lub moo ploj nrov qeeg nkaws rau lawv pob ntseg. Coob coob tus ua tim khawv hais tias : “Thaum Xyooj rov mus tsev lawm, tsis muaj neeg los ntseeg tshiab ntxiv li. Ntev ntev mam rov muaj dua ib yig xwb. Thaum tus xib hwb uas tau mus kawm nyob Roob Nyuj Qus rov qab los nrog peb nyob, mas thiaj ho rov muaj ob peb yim los ntseeg ntxiv. Txij ntawd los, ces peb tsis hnov dab tsi rub peb lub siab kom kub lug ntseeg xws li thaum Xyooj tuaj qhia peb lawm. Thaum Xyooj mus lawm, muaj ib tug xib hwb tshiab tuaj qhia kev ntseeg rau peb, muaj ib tug xib hwb tuaj qhia ntawv. Sawv daws tsis nrog nws sib raug zoo pes tsawg. Peb tsis tshua mus kawm kev ntseeg lawm thiab, vim tsis hnov lub nruas neeb nrov hu zej zeg mus kawm raws sij hawm. Thaum lub nruas nrov, mas twb yav sawv ntxov lig lig,  thiab thaum tsaus ntuj lig lig lawm. Muaj ob peb yig rov mus coj dab lawm, yim puav ua Ntuj kev cai tab sis tseem nyiag mus ua neeb thiab. Txoj kev ntseeg tsuag zuj zus mus txog hnub uas muaj ib tug Txiv Plig tshiab tuaj, thiab peb tus xib hwb uas mus kawm tim Roob Nyuj Qus rov qab los pab peb cov ntseeg dua. Lub sij hawm dhau mus, muaj tej yam zoo tawm tuaj. Tab txawm muaj kev nyuaj ntxhov hais tsis txhua, muaj kev tsiv teb tsaws chaw, kev khiav tsov rog, tshais chaw rau ub rau no, cov ntseeg nyob zos Naj Vas thiab cov nyob Roob Nyuj Qus tseem ntseeg ruaj nreb. Tus tub txib xa lub Moo Zoo ploj lawm, tsis kav lub Moo Zoo kuj tseem txi txiv.

Rov mus txog Roob Nyuj Qus : Xyooj ntsib kev ntxhov siab nyob hauv cov ntawv uas cov Txiv Plig tau npaj rau cov tub tshaj Ntuj Lus, lawv sau hais tias : “Tsis txhob ua cov xib hwb tshiab nyuam qhuav kawm tawm los poob ntsej muag. Cov ntawv ntawd sau hais tias : tus xib hwb kawm tiav lawm muaj cai yuav poj niam, nws thiaj tsis mus ua tej yam yuam kev. Xyooj twb muaj hnub nyoog lawm, tab sis nws tseem tsis tau yuav poj niam. Hais txog qhov poob ntsej muag, mas Xyooj yeej tau poob ntsej muag. Nws yuav ua li cas ? Nws txoj kev nyiam Yes Xus, nyiam lub Moo Zoo, nyiam lub Koom Txoos thiab nyiam cov tub tshaj Ntuj Lus puas yuav pab nws hla lub caij nyuaj ntxhov no ? Peb yuav nrhiav kom pom tej lub cim uas txhawv hauv nws lub siab Ntshiab, uas yuav npaj nws kom mus ua Yes Xus tim khawv txog qhov tuag, raws li tej lus uas nws tau qhia nyob zos Naj Vas. Nyob Roob Nyuj Qus, txij lub 12 hlis xyoo 1958, Txiv Plig Nyiaj Pov uas yog Xyooj ib leeg Txiv hauv kev ntseeg, mus qhia Ntuj kev cai rau lwm qhov chaw lawm. Muaj ib tug Txiv Plig tuaj hloov nws, tsis paub lus hmoob thiab tsis tau nrog Hmoob nyob ntev : yog Txiv Plig Mario Borzaga, O.M.I, uas Hmoob tis npe rau nws hu ua Txiv Plig siab zoo. Txoj hmoov coj Xyooj los ntsib ib tug Txiv Plig uas tau raug dua kev nyuaj lawm. Tus Txiv Plig no txais Xyooj thiab muab hauj lwm rau Xyooj ua, vim Yes Xus Pleev lub npe. Txawm tias nws tsis tau paub Xyooj zoo, tsis kav nws tso siab rau Xyooj. Thaum nkawd sib fim, nkawd tsis paub tias muaj ib hnub nkawd yuav tau ua ke tas ib txhiab ib txhis.  Xyooj rov mus txog Roob Nyuj Qus thaum noj peb caug tag, yog lub caij ntuj no, tab tom txog caij yuav ua hmoov Yes Xus yug los. Txiv Plig Txiaj Tshaj sau cia tias nkawd sib ntsib tim 29 lub 12 hlis xyoo 1959. Xyooj hais rau nws tias Xyooj txiav siab yuav yuav poj niam. Ib tug tub hluas Hmoob, mas lub caij noj peb caug yog lub caij yus nrhiav txij nrhiav nkawm. Yog lub caij sawv daws pov pob, sib tham, hais kwv txhiaj sib lwv. Kev cai yuav poj niam, mas yuav tsum yuav lub 1 hlis ntuj xiab, hos yuav lig, los yuav ua ntej lub 6 hli ntuj. Hnub xiab 1 lub 1 hlis, Txiv Plig Txiaj Tshaj sau cia tias Xyooj mus pov pob ib hnub, tsis ntsib ib tug nws nyiam li. Puas txaus ua rau yus ceeb ? Vim Xyooj tau tso nws lub siab lub ntsws rau zos Naj Vas lawm. Tab txawm Xyooj paub tias nws yuav tsis rov pom tus nws nyiam nyob zos Naj Vas ntxiv lawm, los nws yuav ua li cas nrhiav tau tus tshiab ? Lub 4 hlis xyoo 1960, thaum Xyooj yuav mus tshaj Ntuj Lus zaum kawg, nws sau ib tsab ntawv tuaj rau cov ntseeg nyob zos Naj Vas tias : “Tsis ntev tom ntej no, kuv yuav rov qab tuaj yuav poj niam hauv nej lub zos.” Hais txog kev yuav poj niam, mas cov Txiv Plig tsab ntawv sib xa moo tshaj Ntuj Lus luam tawm hnub tim 15 lub 1 hlis ntuj, kuj tau rov hais meej txog qhov ntawd. Cov cai tswj kev tshaj Ntuj Lus sau tseg tias : “Tus Txiv Plig yuav tsum cob kom nws tus xib hwb yuav poj niam, yog pom tias nws nyiam ib tug ntxhais twg lawm, tab sis tus Txiv Plig yuav tsis txhob yuam kom yuav tus nws tsis nyiam.” Txiv Plig Txiaj Tshaj txiav siab mus Louang Phabang, mus nrog cov tswj saib kev tshaj Ntuj Lus tham saib lawv puas kheev Xyooj rov qab mus yuav poj niam nyob zos Naj Vas. Tim 7 lub 1 hlis, Txiv Plig ib leeg mus tham. Hnub tim 13 yog hnub sau siab, Xyooj nrog Txiv Plig mus ua ke. Lawv teb hais tias tsis pub Xyooj rov mus yuav poj niam nyob zos Naj Vas. Cov tswj kev tshaj Ntuj Lus txiav meej tias Xyooj yuav tsum nyob Louang Phabang, nws yuav tsum kawm kev ntseeg ntxiv, yuav cia lwm tus xib hwb mus nyob zos Naj Vas. Cov lus teb ntawd ua Xyooj chim heev, Txiv Plig Txiaj Tshaj sau txog qhov ntawd muaj kuab kawg rau hauv nws phau ntawv cim xwm. Xyooj tsis kam nyob hauv nroog, vim deb zos Hmoob. Thiab nws hais tias hauv nroog, mas huab cua sov heev. Xyooj ib tug phooj ywg hais dag ntsuav tias : “Nyob hauv nroog mas tsis muaj hluas nkauj, tsis muaj cov ntxhais Hmoob zoo yuav.” Ua li cas los Xyooj tsis tau mus zos Naj Vas ntxiv lawm, ces Xyooj kawg ua ib siab nyob, nws sau ntawv rov mus rau nws lub zos ; nws yws txog yam ub yam no, yws txog tej zaub mov noj. Hnub tim 23 lub 1 hlis, Txiv Plig Txiaj Tshaj sau ntawv rau nws cov phooj ywg, Txiv Plig kom lawv cia Xyooj rov mus Roob Nyuj Qus. Txiv Plig sau tias : “Kuv mam saib xyuas Xyooj, vim tsis muaj ib leej twg xav yuav nws li.” Thaum Xyooj rov los txog tsev, nws xav tau lwm lub tswv yim. Zoo li lub neej xib hwb no tsis muaj kev mus, nws txiav siab yuav mus ua ib tug tub ceev xwm, tej zaum nws yuav nhriav tau nyiaj los ua nws lub neej. Nws tham qhia Txiv Plig Txiaj Tshaj, ua rau Txiv Plig poob siab kawg. Xyooj yeej tham rau sawv daws txog qhov ntawd tib si. Tej teeb meem zoo li Xyooj qhov no, tsis yog nyuam qhuav tshwm sim thawj zaug. Cov ntawv tshaj Ntuj Lus hais tias : yeej yuav muaj tej yam zoo li ntawd. Kom nco ntsoov ceev faj txog cov xib hwb uas mob mob siab kawm tiav tawm los. Nco ntsoov txog tej kev ntxias lawv kom mus ua lwm yam thaum lawv kawm tawm los, xws li xav mus ua hauj lwm hauv cov tub tseem hwv, cov tub ceev xwm, los ua tub rog, tej yam hauj lwm uas luag them nyiaj ntau dua.

 

Hluav ncaig ciaj hauv qhov tshauv, txawm tias Xyooj tau xav txog thiab tau hais ntau yam rau sawv daws, tsis kav nws tsis tso nws txoj hauj lwm pov tseg. Txoj kev nyiam Yes Xus ciaj sia ruaj nreb hauv nws nruab siab. Tas cov Txiv Plig tuaj Aws Los Pas teb tuaj, tsuas yog Txiv Plig Txiaj Tshaj tib leeg thiaj tseem tso siab rau Xyooj xwb. Hnub tim 5 lub 2 hlis, Txiv Plig sau tseg tias : “Xyooj nyob ntawm no, nws mus ub mus no. Xyooj tab meeg tham tias nws yuav mus ua ib tug tub ceev xwm. Coob leej nrog nws pom zoo. Hos kuv, mas txawm nws txiav siab li cas los kuv tseem nyiam nws.” 3 hnub tom qab, Txiv Plig rov sau tseg tias : “Zoo li Xyooj rov nyob tus me ntsis lawm.” Xyooj ua hauj lwm pab cov Txiv Plig, nws qhia lus Hmoob rau ib tug Txiv Plig Is Tas Lias hluas hluas uas tuaj kawm lus hmoob. Tab sis nws tsis qab siab qhia, tej hnub nws tsis mus qhia ntawv, vim cov Txiv Plig Aws Los Pas tau thuam nws, thiab saib nws tsis muaj nqis, ces nws muaj ntsis txav deb ntawm lawv. Muaj ib cov tub hluas kawm ua xib hwb, lawv nyob ib lub tsev me me ze ntawm Txiv Plig lub tsev. Xyooj nrog lawv nyob, vim nws txiv tas sim neej lawm, nws tsis muaj vaj tse. Ib tug tub hluas piav tias : nws tseem nco txog thaum Xyooj nrog lawv mus txiav taws, mus de zaub npuas. Lawv muaj caij tham txhua yam qhib siab lug. Muaj ib tug hluas uas nws nyob zos Naj Vas tuaj, nws twb tuaj kawm tau 1 xyoos nrab lawm. Xyooj nrog nws ua phooj ywg zoo, Xyooj piav txog thaum Xyooj mus nyob Naj Vas, nws ntsib ntau yam zoo thiab lom zem. Tus hluas ntawd tseem nco txog tus tij laug Xyooj uas sawv daws qhuas thiab hwm nws kawg, thiab nquag piav txog kev tshaj Ntuj Lus rau Hmoob. Nws puas yuav dag lawv ? Txoj kev nrog tus hluas Hmoob Naj Vas ua phooj ywg tau cawm Xyooj lub neej ua xib hwb. Lub 4 hlis ntuj, Txiv Plig Txiaj Tshaj txiav siab yuav mus xyuas ib lub zos Hmoob uas lawv tau tuaj thov kom nws mus pab lawv. Nws xaiv ib tug xib hwb laus nyob Roob Nyuj Qus nrog nws mus. Tab sis, tus xib hwb ntawd muaj poj niam lawm, ces nws yuav coj Xyooj tus phooj ywg nrog nws mus. Xyooj tus phooj ywg ntawd ho xav hais tias : nws tsis paub kev ntseeg ntau npaum Xyooj, nws yuav mus qhia tsis tau ib lub zos Hmoob tshiab. Nws nug Xyooj saib Xyooj puas kam mus hloov nws. Xyooj teb tias kam xwb. Xyooj thiaj li sau tau ib tsab ntawv xa mus rau lub zos uas Xyooj nyiam tshaj hais tias :

“Kuv yuav mus qhia kev ntseeg rau cov Hmoob nyob lub zos Phuaj Xuab. Zaum no, tus nplaim taws rov qab cig tuaj lawm.”

Mus tshaj Ntuj Lus zaum kawg, tsis tas yuav piav txog tias vim li cas Txiv Plig Txiaj Tshaj thiaj yuav tsum tawm rooj mus tshaj Ntuj Lus. Twb muaj nyob hauv cov liv xwm sau txog nws lub neej lawm. Qhov nws zoo siab coj Xyooj nrog nws mus, los nws yeej piav meej tib si lawm. Qhov tseem ceeb ua rau Xyooj txiav siab nrog Txiv Plig mus, mas yog vim cov neeg hauv lub zos Phuaj Xuab tau tuaj thov kom nkawd mus ntiab dab rau lawv, thiab lawv txaus siab yuav los txais kev ntseeg. Cov muaj mob los yuav tau txais kev pab ntawm Txiv Plig txhais tes. Raws li Hmoob kev cai, mas yog leej twg tau thov koj 2-3 zaug lawm, koj yuav tsum tso ib puas tsav yam tseg thiab mus pab lawv. Tim 25 lub 4 hlis, Txiv Plig Txiaj Tshaj, Xyooj thiab cov neeg tuaj hu nkawd sawv kev mus rau lub zos Phuaj Xuab. Yog zaum kawg uas Txiv Plig thiab Xyooj nkawd mus, ces nkawd tsis rov los lawm. Hnub ntawd, Xyooj hnav nws cev ris tsho Hmoob thiab coj nws phiaj xauv 3 tshooj. Nws nqa 2 ce ris tsho hloov thiab nws rab riam Hmoob npub npub tau luaj nroj taug kev. Thaum mus txog lub zos Phuaj Xuab lawm, nkawd pw 2 hmos. Zej zog tuaj xyuas nkawd coob coob, sawv daws tuaj nrog Txiv Plig tham. Lawv tham txog txoj kev ntseeg Yes Xus. Tej zaum yuav tsis muaj ceem npaum li thawj zaug uas Xyooj mus txog zos Naj Vas, tab sis yeej txhim tau ib co taw ntsa ruaj rau yav tom ntej. Muaj coob leej hais tias xav kawm thiab xav npaj tig los ntseeg. Txiv Plig sau lawv cov npe cia thiab hais rau lawv tias : mam li tso neeg tuaj qhia kev ntseeg rau lawv. Xyooj nyob ntsiag to, cia Txiv Plig hais ntau xwb. Hnub 3, nkawd rov los mus tsev. Nkawd taug dua ib txog kev tshiab. Muaj 2 tug hluas nyob hauv lub zos xa nkawd rov mus tsev. Lawv xaiv dua ib txog kev tshiab los mus tsev, vim Txiv Plig Txiaj Tshaj mob mob ko taw. Nkawd twb tau mus ko taw 3 hnub thiaj mus txog lub zos Phuaj Xuab. Thaum rov, nkawd thiaj xaiv txoj kev txiav uas yuav mus tshwm txoj kev tsheb loj mus rau nroog Muang Kasi, saib puas muaj tsheb hla los mus tsev. Lawv taug thawj ntu kev mus txog nroog Muang Met, yog ib lub zos nyob ntawm 2 sab ntav toj, ntawm 1 lub kwj ha me me. Muaj neeg nyob sib xyaws, sab tsawg yog haiv neeg Pub Thawj nyob, hos sab coob yog Nplog nyob. Hmoob tsis nrog lub zos ntawd sib fim. Txoj kev uas lawv taug, xub mus tshwm lub zos Pub Thawj. Cov Pub Thawj xav paub thiab xav mloog saib Txiv Plig lawv tuaj qhia dab tsi. Ces cov Pub Thawj caw lawv pw 1 hmos kom tau nrog sawv daws tham. Txiv Plig hais rau lawv tias cia mam li rov tuaj xyuas lawv dua. Cov Pub Thawj hais rau kom Txiv Plig lawv cia li rov qub qab xwb, vim lawv paub tias twb muaj tub rog tuaj txog sab ntav toj tid lawm. Tim lub zos loj uas cov Nplog nyob. Xyooj paub kiag hais tias yuav muaj xwm xwb xwb. Nws hais tias : “Txiv Plig, tsuag tsuag rov qab xwb, yuav muaj teeb meem loj tshwm sim.” Txiv Plig teb tias : “Tsis txhob ntshai, kuv tsis yog neeg As Mes Lis Kas.”

Ces lawv cia li taug kev los mus ntxiv. Lawv los so rau hauv tus tswv zos Nplog lub tsev. Tus tswv zos hais rau lawv tias : “Ntu kev nej yuav mus no, mas tsis muaj teeb meem dab tsi. Nej taug mus txog tus dej Nam Lik, ces nej mus hla cov hav liaj puag nram kwj ha. Nej mam li mus tshwm rau Muang Kasi. Hnub tom qab, Xyooj kom 2 tug tub hluas Hmoob uas xa nkawd, rov qab mus rau Phuaj Xuab lawm. Tshuav Xyooj thiab Txiv Plig nkawd 2 leeg mus ntxiv. Xyooj ris ib pob su uas tus tswv zos Nplog ntim rau nkawd.

 

Lub caij kawg thaum nkawd tawm hauv lub zos mus ib me ntsis lawm, nkawd ntsib ib pab tub rog. Puas yog lawv nyas tos nkawd kev, los yog muaj neeg ntxeev siab ua phem rau nkawd ? Tsis muaj leej twg yuav teb tau lo lus nug ntawd los txog niaj hnub no li. Peb yuav nrhiav lus teb, vim sawv daws hais txog Xyooj thiab cov tub Hmoob coj kev cov npe ntau kawg txij hnub nkawd ploj rau ntu kev ntawd.

Ua ntej no, peb yuav taug qab ib ruam zuj zus raws li ib cov neeg tau hnov, thiab cov tub rog sab laug tau hais tawm. Vim tej xwm txheej no ua rau cov neeg uas tau pom ntawm qhov muag lawv ntshai los tau 10 tawm xyoo. Hos tus tswv zos Nplog thiab nws cov tub txib, mas lawv hais tias lawv tsis hnov dab tsi txij thaum Txiv Plig thiab Xyooj nkawd ncaim ntawm lawv lub zos mus lawm. Cov tub rog hais tias : “Yog vim li cas cov niag As Mes Lis Kas thiab cov niag tawv dawb pheej tuaj nyob hauv peb lub teb chaws ? Peb yuav tsum lawv tua pov tseg xwb.”

Cov tub rog hais rau Xyooj tias : “Koj yog neeg nyob peb teb chaws, koj khiav mus ! Koj rov qab mus koj tsev, peb tsis tua koj.” Xyooj teb heev tsawv tias :

“Txhob tua Txiv Plig, nws tsis yog neeg As Mes Lis Kas, nws yog neeg Is Tas Lias. Nws yog ib tug Txiv Plig zoo thiab ua zoo rau sawv daws xwb.”

Tab sis tsis muaj leej twg mloog nws li. Xyooj rov hais ntxiv tias : “Kuv tsis mus, kuv nrog nws nyob. Yog nej tua nws, mas nej tua kuv thiab. Yog nej tso kuv, mas nej tso nws thiab. Nws tuag, ces kuv nrog nws tuag, nws ciaj ces kuv nrog nws ciaj.” Cov tub rog cem Xyooj tias : “Koj tawv tiag lod, koj xav tuag thiab lod ?”

Xyooj teb tias : “Tuag los tuag tiag!”

Thaum ntawd, lawv muab Txiv Plig Txiaj Tshaj khi ntxeev tis qaib thiab cem thuam tag zog. Txiv Plig tsis hais lus li. Xyooj nrog lawv sib ceg, thiab tiv thaiv tas zog kom txhob khi txhob tua Txiv Plig. Lawv npau taws ceev, lawv xuas keeb tawb phom siv siv zog ntaus Xyooj, raug nws ib sab pob ntseg tu poob nthav pem teb.

Lawv hais rau Xyooj tias : “Koj tsis kam khiav, koj tawv tiag, koj cam peb tiag, peb muab koj tua kiag nrog niag tawv dawb ntawd nawb.”

Lawv hle tus me nyuam vaj Hmoob phiaj xauv nyiaj, lawv coj mus muag yuav nyiaj. Tom qab no, muaj neeg mus nrhiav yuav tau rov los lawm. Lawv cab nkawd mus taug txoj kev saum lub roob Phou Mun, mus nkag rau hauv hav zoov. Thaum lawv mus txog ntawm ntu kev muaj ib tug kwj kev. Lawv niaj zaus ua li ntawd : yuav tsis txhob pub leej twg pom. Lawv yuam Xyooj thiab Txiv Plig nkawd khawb tus kwj kev kom tob dua qub. Thaum phom nrov, Txiv Plig qw tias :

“Ua cas nej thiaj tua kuv, kuv yog Txiv Plig ?” Hos Xyooj tuag kiag tam sim ntawd. Lawv muab nkawd thawb rau hauv tus kwj kev, ces lawv txhub av vov nkawd 2 lub cev. Xyooj yog tus Hauv Paus Xa Lus rau Hmoob, nws txoj kev tuag ntxuav txhua yam uas tau rhuav kom nws qaug zog, nws siv nws txoj sia mus pab lwm tus txog qhov tuag.

 

Vim li cas Xyooj thiaj raug kev ploj kev tuag ? Coob leej tau nrhiav saib yog vim li cas Xyooj thiab Txiv Plig Txiaj Tshaj nkawd thiaj raug luag tua. Xyooj lub npe los raug luag hais tsis zoo lawm. Peb yuav tsom saib qhov tseeb seb puas tawm los rau saum nruab hnub kom sawv daws pom :

1 – Puas yog cov Hmoob coj nkawd kev ntxeev siab rau nkawd ? Qhov no, yog thawj lub tswv yim uas cov nom tswv nyob Louang Phabang tau xav txog. Tab sis Tswv Qhia tsis xav li ntawd. Hos tsoom Hmoob niaj hnub no, los lawv yeej hais meej tias tsis yog. Vim tias tas tsoom Hmoob huv tib si yeej ib txwm pab thiab cawm cov Txiv Plig uas tuaj nrog lawv nyob, tsuas yog lawv raug luag yuam mus ua tub rog sab laug lawm xwb.

2 – Puas yog cov txiv neej ntxub Txiv Plig Txiaj Tshaj, vim nws tau txwv tej yam nyob hauv Hmoob txoj kev quas lawv cov ntxhais ? Yog tias qhov no muaj tiag, mas tsis tsim nyog lawv muab Xyooj tua li. Cov neeg paub Txiv Plig zoo thiab ho paub Hmoob kev cai zoo, mas lawv hais tias lub tswv yim no tsis yog lawm. Hos cov lus uas peb khaws ntawm cov neeg uas tau koom raus tes tua nkawd, lawv hais txawv qhov uas qee tus neeg tau hais los saum no.

3 – Muaj ib txhia hais tias ntshai Xyooj tau pab cov yeeb ncuab muab Txiv Plig tua, thaum tua tas lawv ho muab Xyooj tua kom txhob muaj pov thawj. Lub tswv yim no, mas qee leej tau xav ntev tsawv. Tab sis cov uas paub Xyooj zoo thiab paub nws txoj kev ntseeg loj thiab tob, lawv hais tias tej lus no mas tsis muaj ib qho tseeb kiag.

Cov lus peb hnov ntawm cov neeg uas tau koom tes nrog luag tua nkawd, los lawv kuj tsis hais li ntawd. Hais txog qhov muaj neeg ntxeev siab, tus Tswv Qhia Louis-Marie Ling nyob Paj Xes ua tim khawv tias : “Hmoob tsis lam ntxeev siab rau ib tug phooj ywg ib zaug. Lawv yog neeg siab ncaj thiab siab zoo. Yog lawv yuav tua leej twg, lawv yeej tab meeg tua, tsis tas yuav coj mus nyiag tua deb deb.”

4 – Puas yog cov neeg ntxub xav tua cov neeg ntseeg tuaj ntawm lub zos Roob Nyuj Qus tuaj ? Tas lub zos ntawd zwm thiab mloog tseem hwv lus, thiab lawv yeej tau pab tseem hwv tiv thaiv lawv lub zos thaum cov tub rog sab laug tuaj ntaus lawv. Tej nom tswv twb nrhiav tsis tau pej xeem kwv riam phom zov lawv lub zos. Txawm tias zaj tswv yim no muaj chaw dhos, los yeej tsis txaus ntseeg, vim tej xwm txheej no tshwm deb deb ntawm lawv lub zos, puas tsim nyog tej tub rog nyob deb deb yuav nrhiav txim rau 2 tug neeg uas tsis muaj phom.

Hos hais txog lub Koom Txoos Kav Tos Liv, mas cov neeg nyob ntawm thaj tsam ntawd yeej tsis nyiam. Muaj ntau tus tim khawv hais tias lub caij ntawd, cov tub rog sab laug yeej xav rhuav cov neeg ntseeg kom txhob nyob lawv teb chaws. Cov neeg paub Xyooj zoo, mas lawv yeej pom tseeb tias : Xyooj nyiam kev ntseeg thiab nws xav pab cov Txiv Plig tshaj Ntuj lus. Yog vim qhov no, lawv thiaj muab nws tua. Nws tej lus qhia nyob zos Naj Vas yeej ua tim khawv rau sawv daws pom tias : thaum yus xaiv txoj kev ntseeg, thiab ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus, mas yus muab yus txoj sia mus cuab rau luag lub ntsis phom. Ib tug tim khawv nyob zos Naj Vas nco tau hais tias : “Thaum Xyooj qhia kev ntseeg Ntuj rau peb, Xyooj hais tias yog nws ib tug phooj ywg raug teeb meem yuav tuag, nws yuav tsis tso tus phooj ywg ntawd tseg ib zaug, nws yeej yuav pab tus phooj ywg txawm tias nws yuav ntsib teeb meem loj.”

Cov lus no kuj yog Yes Xus cov lus uas nws hais hmo kawg : “Tsis muaj lwm txoj kev hlub yuav loj tshaj qhov yus muab yus txoj sia mus cawm yus tus phooj ywg.”

Ib lub neej zoo qauv, txoj kev tuag uas qhib kev cia siab. Ib tug ntxhais nyob zos Naj Vas, thaum Xyooj mus txog lawv lub zos, nws muaj 17 xyoo. Nws ua tim khawv hais txog Xyooj li no : “Twb muaj ze 50 xyoo lawm, kuv tseem nco ntsoov hauv nruab siab txog Xyooj tus cuj pwm thiab nws lub ntsej muag luag nyav. Qhov ntau mas yog nws cov lus tseem nyob deeg daws hauv kuv lub siab. Thaum peb hnov hais tias Xyooj tuag, mas tag nrho cov ntseeg hauv peb lub zos ceeb ua siab nphau npog, thiab sawv daws quaj los quaj, seev los seev. Tab sis lub moo tuag ntawd kuj rhuav tsis tau peb txoj kev ntseeg Yes Xus, uas yog tus yeej txhua yam phem nyob ntiaj teb. Thiab yog tus Yes Xus uas Xyooj tuaj qhia kom peb ntseeg.

Cov neeg hauv Xyooj lub zos uas paub Xyooj thaum yau los, lawv pom thaum Xyooj npaj txais lub Cim Ntxuav. Lawv kuj hais tias Xyooj tau ua ib tug qauv zoo, nws tau nqa lub Moo Zoo mus rau cov Hmoob nyob lwm qhov chaw. Los txog niaj hnub no, kuv hais tau rau nej tias cov neeg nyob hauv cov zos ntawd tseem ntseeg rawv Yes Xus thiab lub Koom Txoos Kav Tos Liv.”

Lwm tus tim khawv hais tias : “Xyooj tuaj nrog peb nyob tau ib xyoos xwb, tab sis yam nws ua tau rau peb mas ntau kawg nkaus. Cov Hmoob uas tau txais kev ntseeg nco ntsoov cov hauj lwm zoo uas Xyooj tau ua rau lawv. Xyooj yog ib tug tib neeg kub siab qhia txoj kev ntseeg kom tsoom Hmoob paub Huab Tais Ntuj. Nws yog tus piv txwv zoo uas kuv tau xyaum tas kuv lub neej. Xyooj hais rau peb ntau zaus tias nws yuav siv nws lub neej los qhia kev ntseeg, tej no thiaj li tuaj raug nws. Qhov uas kuv ib txwm xav tau rau nruab siab, thiab tau ntev los kuv xav hais tias : Xib Hwb Xyooj raug luag muab nws tua nrog Txiv Plig Txiaj Tshaj tuag ua ke, mas nws yeej yog ib tug tim khawv tshaj lub Moo Zoo. Kuv tso siab lug tias Xyooj thiab Txiv Plig Txiaj Tshaj nkawd mus nrog Huab Tais Ntuj nyob lawm, vim tias nkawd taug ib txog kev nyuaj kawg. Xyooj thiab Txiv Plig nkawd yeej tau ua Leej Ntshiab nyob ntiaj teb thiab nyob saum ntuj mus li. Cov neeg uas paub tus xib hwb hluas hluas hu ua Xyooj, thiab cov uas zaum no hnov luag hais txog nws, sawv daws zoo siab hnov cov lus hais txog nws saum no. Ces sawv daws vam tias lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav lees rau ntiaj teb neeg paub tias : Tswv Ntuj tau ua hauj lwm loj nyob hauv Xyooj lub neej thiab nyob hauv nws txoj kev tuag. Sawv daws tos kom lub Koom Txoos muab Xyooj los ua ib tug qauv zoo rau ib tsoom neeg ntseeg nyob thoob ntiaj teb.

Kwv tij Hmoob sawv daws ! Lo lus tus tim khawv uas peb nquag hais txog, mas yog cov neeg uas thaum ub lawv tau pom thiab tau nrog Thoj Xyooj nyob ua ke. Cov lus lawv hais, zeem tseeb tias yog qhov tseeb, ces peb thiaj hu cov neeg ntawd ua tus tim khawv.

 

Txiv plig Roland Jacques.

 
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.