Apr
08/16
NTUJ TSIS XAV KOM TUAG, TSUAS KOM THIM XAV XWB
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 8 April 2016 04:10

02Kwv tij phooj ywg, hnub tim 13 lub 3 hlis xyoo 2016, Vaj Qhia Faas Ntshis Kus tau koom nrog ib cov neeg ntseeg coob li ntawm 45,000 tawm leej thiab lawv sib sau teev Ntuj ua ke rau hauv tshav puam ntawm lub tuam tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb uas nyob Vas Tis Kaas. Hos hais txog zaj Ntawv Moo Zoo nyob rau hnub chiv ntawd, mas yog cov xwm hais txog thaum Huab Tais Yes Xus hais rau tsoom sid tias : “Yog tus twg tsis tau ua txhaum kiag li, mas kom nws xuas pob zeb los txawb tus poj niam no.”

Thaum Huab Tais Yes Xus hais lo lus no poob nthav, ces ua rau sawv daws rov mus tsev zom zaws. Thaum kawg, ces tsuas tshuav Yes Xus thiab tus poj niam uas luag txhom tau thaum nws tab tom deev hluas lawm xwb. Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau tus poj niam no tias : “Koj rov mus, kuv kuj tsis muab txim dab tsi rau koj thiab. Tab sis txij no mus koj txhob ua txhaum ntxiv lawm mog.”

Kwv tij phooj ywg, hais txog Ntawv Moo Zoo nqe lus no, mas Vaj Qhia tau nthuav piav rau sawv daws tias : “Tus poj niam deev hluas uas luag ntes tau thiab coj tuaj rau Yes Xus txiav txim, mas Huab Tais Yes Xus tsis xav kom nws tau txais txoj kev tuag, ces Yes Xus thiaj hais kom nws thim xav tig rov los coj dua ib lub neej tshiab uas ua neeg zoo thiab txhob ua txhaum ntxiv.

Li ntawd, mas cov xwm uas tshwm nyob hauv zaj Ntawv Moo Zoo no kuj qhia rau peb pom tias cov Fas Lis Xais lawv tsis yog tuaj thov nug saib Yes Xus xav li cas txog ntawm kev uas poj niam deev hluas. Tab sis qhov lawv tuaj, yog lawv txhob txwm tuaj thom thiab cuab ntxiab rau Yes Xus, saib seb Huab Tais Yes Xus puas mag lawv rooj ntxiab xwb.

Ua li mas thaum Yes Xus teb tias : « Yog leej twg tsis tau ua txhaum kiag li, mas kom nws muab pob zeb los txawb tus poj niam uas deev hluas no tau. »

Tab sis thaum cov Fas Lis Xais uas yog ib cov txwj laus lawv hnov li ntawd, mas ua rau lawv txiav siab thim rov mus tsev tag. Vim tias lawv rov nco txog lawv tej txhaum, uas yav dhau los lawv kuj tau ua tsis zoo rau luag tej lawm thiab.

Yog vim li no, mas peb sawv daws yuav tau thim xav thiab muaj peev xwm tso lub pob zeb uas yuav muab txawb rau luag tej pov tseg.

Kwv tij, Vaj Qhia hais tias nyob hauv zaj Ntawv Moo Zoo no mas thaum kawg tsuas tshuav tus poj niam uas deev hluas thiab Huab Tais Yes Xus nkawd ob leeg lawm xwb. Nod yog tib neeg kev nyuaj siab ntsib Tswv Ntuj txoj kev hlub. Ua li mas peb yuav tau tu siab rau peb tej txhaum thiab thov kom Huab Tais Tswv Ntuj zam txim pub rau peb.

Yog vim li no, mas tus poj niam uas deev hluas ntawd nws thiaj thooj li yog tus sawv peb sawv daws chaw, uas yog neeg muaj txhaum. Tab sis Tswv Ntuj mas nws yog tus tswv ntawm txoj kev hlub, ces Huab Tais Tswv Ntuj thiaj tsis yws nws. Tswv Ntuj tau pub kom tus poj niam uas muaj txhaum no tau txais txoj kev dim los ntawm Huab Tais Yes Xus lub hwj chim.

Kwv tij, tom qab ntawm Vaj Qhia Faas Ntshis Kus nthuav zaj Ntawv Moo Zoo no tag, ces nws tau tshaj rau sawv daws tias : “Hnub no kuv yuav faib Lus Kas phau Ntawv Moo Zoo rau nej sawv daws nyob hauv lub tshav puam ntawm lub Tuam Tsev Teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb, kom xwv nej tau coj rov mus nyeem nyob hauv nej tej vaj tsev thiab nyeem Huab Tais Tswv Ntuj lub Moo Zoo txhua txhia hnub.»

13-03-2016 22-32-35
Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.