Aug
03/12
KEEB KWM ZOO TSWV ZOV YAJ
Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Friday, 3 August 2012 02:00

KEEB KWM ZOO TSWV ZOV YAJ

Tus Tso Cov Lus No: Zoo Tswv Zov Yaj
Tso Rau Hnub:Monday, 18 March 2013

Txiv Plig Nyiaj Pov

Xyoo 1949, lub Koom Haum OMI xa Txiv Plig Nyiaj Pov ( Fr. Yves Bertrais) tim Fab Kes teb (France), kom nws mus tshaj Ntuj Lus nyob Los Tsuas teb.

Xyoo ntawd, Txiv Plig thiaj caij nkoj hla hiav txwv tuaj txog (Hochimin) Nyab Laj teb. Txiv Plig tau hla Khas Phus Chas teb tuaj txog lub xeev Xab Vam Nab Khej (Suvamnkhet) hauv Los Tsuas teb, ces thaum kawg Txiv Plig thiaj tuaj nyob hauv nroog Vees Cas (Vientiane). Chiv thawj Txiv Plig xub kawm lus Los Tsuas ua ntej. Lub caij ntawd, Txiv Plig siv sij hawm ntev li 1 lub hlis mus xyuas cov zej zog uas nyob ib ncig ntawm Moos Loob (Louangphabang).

Xyoo 1950, Txiv Plig Nyiaj Pov txiav siab nrog Hmoob nyob, ces nws txawm sawv kev mus nyob pem ib lub zos Hmoob hu ua Roob Nyuj Qus. Cov Hmoob txais Txiv Plig zoo kawg thiab lawv sib pab ua ib lub me nyuam tsev me me pub rau Txiv Plig nyob. Txiv Plig coj ib lub neej zoo li tsoom Hmoob. Lub caij ntawd, Txiv Plig hais lus Fab Kis (France) rau cov me nyuam Hmoob thiab Txiv Plig kuj kom lawv qhia lus Hmoob rau Txiv Plig. Txiv Plig nyob li ntawd 6 hli, ces nws thiaj mam rov mus nyob Moos Loob, vim lub zim txwv ntawd lub teb chaws tsis tiaj tus.

Txiv Plig Nyiaj Pov xyaum coj lub neej zoo li Hmoob uas nyob toj siab.

Xyoo 1951, lub teb chaws rov nyob thaj yeeb, ces Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj rov qab mus nyob pem lub zos Roob Nyuj Qus dua. Txiv Plig mus zaum no, mas nws yuav tshuaj kho mob mus pab cov Hmoob uas lawv muaj mob. Thaum txog hnub ua lub ntees Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los, mas Txiv Plig thov Leej Ntuj Plig pab cov Hmoob thiab nws qhia Ntuj Kev Cai rau cov Hmoob yog thawj zaug.

Xyoo 1953, Txiv Plig Nyiaj Pov tau tsim ntawv Hmoob. Txiv Plig Nyiaj Pov thiab 2 tug tub hluas Hmoob nrog ib tug Xib Hwb Plos Tes Taas, sib pab tsim cov niam ntawv Hmoob kom tiav. Txiv Plig Nyiaj Pov siv cov ntawv Hmoob no coj los sau phau Ntawv Ntshiab ua lus Hmoob thiab cim Hmoob tej txuj rau hauv cov phau ntawv. Niaj hnub no tsoom Hmoob nyob tag qhov txhia chaw thiaj siv tus niam ntawv Hmoob no los sau ntawv sib fim.


Txiv Plig Nyiaj Pov tab tom qhia Ntuj Kev Cai rau cov me nyuam Hmoob.

Xyoo 1954, Txiv Plig tau ua lub Cim Ntxuav rau 4 leeg Hmoob. Yog thawj pab Hmoob uas tig los ntseeg txog Yes Xus.

Xyoo 1955, Txiv Plig xa 3 tug ntxhais Hmoob mus kawm ntawv npaj ua Leej Phauj nyob rau Paksan.

Xyoo 1956, cov neeg ntseeg coob zuj zus tuaj, ces Txiv Plig tau ua thawj lub tsev teev Ntuj nyob rau pem Roob Nyuj Qus. Txiv Plig nyob ntawd tau 9 xyoos.

Xyoo 1957, Txiv Plig tsim phau ntawv Kab Ke Pam Tuag raws li txoj kev ntseeg ua lus Hmoob. Thaum ntawd, twb muaj cov Hmoob ntseeg Ntuj nyob hauv 16 lub zos thiab muaj Xib Hwb 10 tawm leej lawm. Tib lub caij ntawd, cov tub rog Nyab Laj (Vietnam) tuaj txeeb Roob Nyuj Qus. Ces Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj rov qab mus nyob nram Vees Cas (Vientiane). Nyob hauv nroog Vees Cas, mas Txiv Plig tau qhib ib lub tsev qhia cov tub hluas npaj ua Xib Hwb.

Xyoo 1958, Txiv Tswv Qhia kom Txiv Plig Nyiaj Pov mus tshaj Ntuj Lus nyob pem lub nroog Xas Niam (Samneua).

Xyoo 1959, Txiv Plig rov qab tsa dua ib lub tsev teev Ntuj nyob Samneua. Thaum ntawd, thiaj yog thawj zaug uas cov Hmoob pib ua yees siv hais txog Huab Tais Yes Xus yug los.

Xyoo 1960, cov tub rog Nyab Laj (Vietnam) tuaj ntes cov Txiv Plig. Ces Txiv Plig Nyiaj Pov thiab ob peb leeg Txiv Plig thiaj li khiav rau hav zoov. Txiv Plig Nyiaj Pov mus ko taw do hauv hav zoov 24 hnub, ces nws thiaj mam mus txog Vees Cas. Txiv Plig nyob Vees Cas ib ntus, ces nws rov qab mus pem Moos Loob. Nyob ntawd, Txiv Plig tau sau phau ntawv txhais lus Hmoob ua lus Fab Kis (Dictionnary Hmong-France).

Xyoo 1962, Txiv Plig rov qab los nyob Vees Cas dua ib lwm,  ces nws rov qab tsim ib lub tsev qhia cov tub hluas npaj ua Xib Hwb thiab qhia cov ntxhais npaj ua Leej Phauj.

Xyoo 1963, Txiv Plig Nyiaj Pov tau tsim ib lub Koom Haum Xib Hwb Hmoob, uas muaj lub hauv paus nyob teb chaws Kas Nas Das (Canada). Txiv Plig Nyiaj Pov ua li ntawd, vim nws xav kom cov Xib Hwb Hmoob muaj ib txog cai pab kav lawv lub siab zoo li cov Xib Hwb uas nyob Kas Nas Das teb.

Thaum ntawd, muaj cov Xib Hwb Hmoob tuaj sib cog lus nyob rau hauv lub Koom Haum Xib Hwb coob leej. Ib xyoos twg, mas cov Xib Hwb tuaj sau siab ua ke ib lwm thiab lawv sib faib hauj lwm ua. Cov Xib Hwb kuj xaiv ib tug ua tus coj tas nrho sawv daws huv tib si.

Txiv Plig ua tej yam no los pab cov Xib Hwb, vim nws xav kom luag tej pom meej tias cov Xib Hwb yog ib pab neeg txawv cov neeg ntseeg. Lawv yuav tsum muaj tus cuj pwm thiab muaj kev ntseeg zoo dua cov neeg ntseeg.

Tib lub caij ntawd, mas Txiv Plig Nyiaj Pov tau sau phau ntawv ua Thaj Txi Ntuj ua lus Hmoob. Txiv Plig tau tsim phau ntawv pub lub Cim Ntxuav ua lus Hmoob. Txiv Plig kuj txhais phau ntawv Yes Xus lub Moo Zoo, uas tuab txog 400 los 500 phab tej ua lus Hmoob thiab. Txiv Plig tseem sau ib phau ntawv qhia kev ntseeg uas muaj txog 63 zaj nyob haud. Phau ntawv no, zoo pab cov Xib Hwb qhia kev ntseeg.

Xyoo 1964, Txiv Plig thiab cov Xib Hwb mus nyob hauv ib lub tsev tshiab, uas nyob Xim Moos (Simuang). Lawv tsiv mus nyob lub tsev tshiab, vim lub qub tsev tsis txaus ntim cov tib neeg lawm.

Xyoo 1975, lub teb chaws Los Tsuas tawg, ces Txiv Plig thiaj tshais chaw hla dej Naj Khoos mus nyob rau Thaib teb ib ntus. Lub caij ntawd, kuj yog lub caij uas cov Xib Hwb ri mus nyob lwm teb chaws tag, yam li : As Mes Lis Kas teb (USA), Kas Nas Das teb (Canada), Aus Thas Lias teb (Australia), Zes Mas Nias teb (Germany) thiab Fab Kis teb (France). Tsis tas li kuj muaj ib pab Hmoob uas Txiv Plig coj lawv mus nyob rau Nkws Yas teb (Guyana). Nyob ntawd, lawv sib pab tsim tau 2 lub zos, yog lub zos Zais Vais (Javouhey) thiab lub zos Kas Kaus (Cacao).

Xyoo 1994, nyob hauv lub pov txwv Guyana, mas Txiv Plig Nyiaj Pov thiab cov Xib Hwb thiaj tau sib pab npaj cov lus tshaj xo nyob hauv lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj (Radio Veritas Asia). Lub hauv paus tshaj xo yog nyob teb chaws Fis Lis Pees (Philippines). Tshaj xo mus rau tsoom Hmoob nyob tag As Xias tuam teb, yam li cov Hmoob nyob Suav teb, Nyab Laj teb, Los Tsuas teb, Thaib teb thiab Mias Mas teb. Cov lus tshaj xo, mloog tau nyob hauv Internet yog www.zootswvzovyaj.com

Kab lus tshaj xo yog  SW1 ncua lus 11.935 KHz. Los sis 25.14 Mev.

Txiv Plig kuj tau tsim 2 tsab ntawv xov xwm kom Hmoob tau kev sib fim, yog phau ntawv xov xwm Liaj Luv Xa Moo thiab phau ntawv xov xwm Tseb Nplej.

Hnub tim 14 lub 9 hlis xyoo 1999, Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj tshais chaw tim Fis Lis Pees teb los nyob hauv lub nroog Lomsak, Thaib teb. Nyob ntawd, Txiv Plig nrog ob peb leeg Hmoob sib pab ua cov hauj lwm npaj cov lus tshaj xo rau lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj thiab tseem ua ntau yam hauj lwm ntxiv. Txiv Plig Nyiaj Pov nyob Thaib teb tau 8 xyoo hauv lub Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj.

Hnub tim 26 lub 12 hlis xyoo 2005, Txiv Plig mob hnyav heev, ces nws thiaj rov mus kho mob nyob Fab Kis teb. Hnub tim  27  lub 5 hlis xyoo 2007, Txiv Plig Nyiaj Pov tas sim neej nyob Fab Kis teb.

 

                   

 

 

 

 

             

       Txiv Plig Tsom (Fr. Cyprian Czop.) Leej tij Bernard – Haam Kub – Vaj Lig Lauj.

 

 

Leej tij Bernard peb xa TP. Nyiaj Pov mus nce dav hlau rov mus kho mob nyob Fab Kis teb.

Xyoo 2006, Txiv Plig Cyprian Czop.thiaj tuaj ua cov hauj lwm hloov Txiv Plig Nyiaj Pov. Lub caij ntawd, mas lub Koom Haum O.M.I nyob Thaib teb tau xaiv ib pab neeg los nres Txiv Plig Nyiaj Pov cov hauj lwm nyob Lomsak, yam li yog cov muaj npe li no :

 1. Txiv Plig Bruno Arens.
 2. Txiv Plig Cyprian Czop.
 3. Txiv Plig Claudio.
 4. Leej Tij Bernard.
 5. Yaj Nom Thoob.

Xyoo 2007, Txiv Plig Cyprian Czop rov qab mus nyob teb chaws Uclain, ces Txiv Plig Bruno Arens thiaj tuaj nyob Lomsak hloov Txiv Plig Cyprian Czop.

Xyoo 2008, Txiv Plig Daudio raug tsa ua tus thawj coj ntawm lub Koom Haum O.M.I nyob Thaib teb, ces thiaj rov qab hloov dua cov tuav lub luag hauj lwm ib zaug ntxiv, xws li no :

 1. Txiv Plig Bruno Arens.
 2. Txiv Plig Thossapon Narinrak.
 3. Txiv Plig Varanyu Sikhon.
 4. Leej Tij Bernard.
 5. Yaj Nom Thoob.

Thaum chiv thawj, pab neeg tuav xam hauj lwm hauv Zoo Tswv Zov Yaj uas nyob Lomsak, mas niaj lub hlis sib sau sab laj ib zaug. Tab sis tom qab no tau hloov ua 3 lub hlis sib sau sab laj ua ke ib zaug. Lawv kuj xa txhua yam uas tau sib tham ua ke mus rau tus thawj coj thiab pab neeg tuav hauj lwm hauv lub Koom Haum O.M.I

Cov neeg tuav lub hauj lwm hauv Zoo Tswv Zov Yaj zim txwv no, Muaj xws li no :

1. Txiv Plig Jerry

2. Txiv Plig Thossapon

3. Txiv Plig Varanyu

4. Leej Tij Bernard.

5. Lis Maib

Xyoo 2008, Txiv Tswv Qhia Luies Chamnian, uas yog tus Tswv Qhia tswj cov neeg ntseeg hauv lub Cheeb Koom Txoos Nakhonsawan tau caw Txiv Plig Bruno mus koom lub rooj sab laj kev tshaj Ntuj Lus nyob Nakhonsawan.

Hnub tim 18 lub 6 hli xyoo 2009, Txiv Tswv Qhia Kriangsak Kovitvanit tau txais lub tsev tshaj Ntuj Lus Zoo Tswv Zov Yaj uas nyob Lomsak thiab tsa Txiv Plig Thossapon ua tus Txiv Plig tshaj Ntuj Lus rau Hmoob.

 

TP. Bruno Arens., yog tus tuaj hloov TP. Tsom chaw hauv Zoo Tswv Zov Yaj.

 

TP. Thossapon Narinrak, yog tus tuaj hloov TP. Bruno. Lub caij no,

 TP. Thossapon Narinrak, yog tus tuav Zoo Tswv Zov Yaj.

Niaj hnub no Zoo Tswv Zov Yaj ua hauj lwm dab tsi ?

 1. Niaj hnub Zoo TSwv Zov Yaj npaj cov lus tshaj xo nyob hauv lub xov tooj cua (Radio Veritas Asia), uas tshaj tawm Fis Lis Pees teb. Lub sij hawm tshaj xo yog thaum 7 : 00 – 7 : 30 pm. (Tsaus ntuj)

Cov lus tshaj xo muaj li no :

 • Hnub Chiv, nthuav cov zaj hu nkauj, zaj teev Ntuj thiab tshaj thaj txi Ntuj (Hnub Chiv kawg hauv niaj lub hlis).
 • Hnub ob, tshaj tej zaj pab kom Hmoob txawj ua neej thiab teb cov tsab ntawv rau sawv daws.
 • Hnub peb, tshaj lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev ntseeg.
 • Hnub plaub, tshaj cov xov xwm ntiaj teb.
 • Hnub tsib, teb ntawv thiab tshaj tej zaj pab Hmoob ua neej.
 • Hnub Rau, tshaj xov xwm thiab nthuav ntawv Moo Zoo ua lus Hmoob lees.
 • Hnub Xya, nthuav ntawv Moo Zoo ua lus Hmoob dawb.
 1. Tsim phau ntawv Tseb Nplej.
 2. Tsim phau ntawv Liaj Luv Xa Moo.
 3. Txais cov tsab ntawv uas tuaj ntawm cov kwv tij Hmoob tuaj thiab teb cov tsab ntawv.
 4. Teb xov tooj nrog cov kwv tij Hmoob sib tham txog tej yam lawv xav paub thiab teb lawv tej lus nug.

TP. Txhiaj Foom, yog tus saib cov hauj lwm tshaj xo Fis Lis Pees teb.

Zoo Tswv Zov Yaj txoj kev tshaj Ntuj Lus :

 1. Txhawb nqa txoj kev qhia ntawv Hmoob. Thiab tsim cov twj pab qhia ntawv Hmoob.
 2. Tsim cov phau ntawv hais txog Hmoob tej txuj ci.
 3. Pub tej lub tshuab txais xov (Radio) rau tej tus Hmoob uas nyob deb kev vam meej.
 4. Nrog ib tsoom kwv tij Hmoob nyob thoob ntiaj teb sib fim thiab ua phooj ywg.
 5. Qhia kev ntseeg.
 6. Npaj qhia tej tus Hmoob kom lawv ua Xib Hwb.
 7. Ua hauj lwm rau cov me nyuam yaus, pab lawv kom loj hlob nyob hauv txoj kev ntseeg thiab ua neeg zoo.

Tej pab Hmoob uas nrog Zoo Tswv Zov Yaj sib fim :

 1. Hmoob Thaib teb.
 2. Hmoob Los Tsuas teb.
 3. Hmoob Nyab Laj teb.
 4. Hmoob Suav teb.
 5. HmoobUSAteb.
 6. Hmoob Fab Kis teb.
 7. Hmoob Aus Thas Lias teb.
 8. Hmoob Kas Nas Das teb.Comment

Koj Yuav Tsum Ua Ntej Koj Yauv Tso Lus Rau Hauv No.
 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.