Teb Ntawv | ZOO TSWV ZOV YAJ, HMOOB, HMONG, HMONG CATHOLIC
        
 

 

 


 

Teb Ntawv

Feb
06/15
Cib Hawj

 

05/ 02 /15

Nnyob zoo, lub xyoos tshiab peb caug hmoob, cov tij laug thiab cov nkauj muam uas nyob hauv lub koom haum ZOO TSWV ZOV YAJ, kuv xav hais tias lub xyoo tshiab peb caug no, nej kuj noj qab nyob zoo thiab, kuv sau ntawv tuaj ntsib nej no, los yog vim kuv nyob hauv no, tau plaub tsib xyoos los lawm, vim ua rau kuv nyob tau mob mob siab thiab tau kho kho kuv siab li, ua rau kuv tsis pom qab yuav tham rau leej twg paub li. kuv xav kom cov tij laug, cov nkauj muam, nej pab xav thiab pab qhia rau ntawm kuv tus kheej thiab, kuv yuav tham txog ntawm kuv tus poj niam, los yog kuv tus hlub rau tau nej tau mloog, kom nej pab qhia rau kuv thiab, cov tij laug, ua cas lub ntuj no yuav tsim kuv tus hlub thiab kuv los sib tau tsis zoo yam luag tej txij nkawm li, lawv tej txij nkawm, los yog niam txiv twb nyob sib hlub, twb nyob sib tos tau, es ua cas kuv tus hlub ho nyob tos kuv tsis tau li, kuv yog cib xeem hawj nyob rau chiang rai, kuv muaj hnub nyoog nees nkaum yim xyoo rau xyoos no, hos kuv tus poj niam lub npe hu ua thanaya xeem thoj, nyob lub zos thab npawb, nyob lub xeev phetchabun. Thaum kuv yuav kuv tus poj niam, kuv muaj hnub nyoog 23 xyoos xwb, hos wb ho muaj ib tug me nyuam lawm. Lub sij hawm thaum ntawd, kuv thiab nws tseem nyob ua ke, mas nws hais lus dab tsi los zoo thiab qab zib tag txhua txhia yam, nws thiab kuv wb sib ntsib sib yuav tau ob peb xyoos los xwb,  nws hais rau kuv hais tias, nws nyiam thiab hlub hlub kuv tshaj li, tseem hais tias, kuv nyuav ciaj thiab yuav tuag los nws yuav nrog kuv ciag nrog kuv tuag, yuav nrog kuv nyob kom txog hnub tsis muaj kuv thiab tsis muaj nws nyob no. Thiab nws tseem hais rau kuv hais tias, nws yuav thov tsis muaj leej twg kiag li, tsuas muaj kuv ib leeg xwb thiaj nyob hauv nws lub siab xwb no, nws tsis muaj noj nws tsis muaj hnav los kuv nrhiav rau nws noj rau nws hnav kom nws zoo yam luag tej thiab. Kuv twb tsis pub nws ua teb khwv li, tab sis wb lub sij hawm nyob tau tsis ntev xyoo xwb, kuv lub sij hawm kuj los txog txoj kev txom nyem, uas kuv tuaj nyob hauv no. Lub sij hawm thaum kuv nyum qhuav tuaj nyob hauv no tshiab tshiab, ces nws kuv tuaj xyuas kuv thiab, hais lus los kuj tseem zoo rau kuv. Tab sis wb lub sij hawm, pib dhau los tau ntev ntev xyoo dhau zuj zus, los tau plaub tsib xyoos dhau los no, kuv sau ntawv mus nrhiav nws thiab kuv tus me nyuam, los kuj tsis pom nws teb kuv tsab ntawv tuaj rau kuv li. Ib xyoos dhau ib xyoos los, kuj tsis pom nws tuaj xyuas kuv li thiab. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv thiaj paub hais tias, nws coj lub siab tsis ncaj rau kuv lawm, thiab nws tseem ua lub siab phem rau kuv thiab, ua rau kuv paub thiab ua rau kuv tu siab tshaj li. Ua rau  kuv xav tsis tag rau ntawm kuv tus poj niam, kuv twb vam thiab cia siab hais tias, nws tej lus thaum ub, es nws hais rau kuv yuav zoo yam nws hais, kuv kuj xav hais tias, ntshe nws yuav nyob hauv tsev es nws yuav xyaum txim txiaj thiab, nws yuav saib xyuas wb tus me nyuam kom zoo zoo no. Thaum kuv hnov, ces ua rau kuv poob siab thiab ua rau kuv lub siab tuag tag tsis tshuav ib yam dab tsi li. Cov tij laug thiab cov nkauj muam, ua cas thaum kuv tus poj niam thiab kuv wb, tseem nyob ua ke nyob sab nraud, ua cas nws hos tsis ua nws lub siab phem rau kuv zoo li no, cas thaum kuv tuaj ntsib txoj kev txom nyem tuaj nyob hauv no, nws ho ua nws lub siab phem thiab ua lub siab tsis caj rau kuv os. Yog nws tsis hlub kuv thiab nws tsis nyob tos kuv, los ua cas nws ho yuav tsis tuaj xyuas kuv thiab tuaj hais lus zoo zoo rau kuv, kom kuv paub kuv thiaj li tsis tu siab, thiab thiaj li tsis xav ntau ntau rau ntawm nws. Cov tij laug, ua cas kuv yuav mob siab thiab tu siab ua luaj no, kuv raug kuv tus hlub ua phem rau thaum kuv tuaj ntsib txoj kev txom nyem nyob hauv no, mas chim kuv siab tshaj li, ua rau kuv tsis pom qab nyuav ua li cas  tas li. Ntawm kuv cov lus ces tsuas muaj npaum li no rau neb mloog li no xwb.

Thiab tom qab no, kuv xav thov cov tij laug thiab cov nkauj muam, nyob hauv lub KOOM HAUM ZOO TSWV ZOV YAJ pab cuam xa ib phau ntawv hmoob, noj peb caug Liaj Luv Xa Moo, xyoos 2557 no, tuaj rau kuv tau saib thiab tau nyeem puas tau ? Thiab lub xyoos tshiab peb caug no, kuv thov kom nej tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo, kuv thov ua tsaug ntau ntau rau nej thiab.

06/ 02 /15

Nyob zoo txog tus nus Cib Hawj, peb tau txais koj tsab ntawv lawm, pab nrog koj tu siab thiab, tiam sis, txawm li cas los xij, tsis txhob maj tu siab tag tag, thiab tsis txhob maj tag kev cia siab, vim tias, yus lub neej tseem tshuav ntev, xav kom koj ua siab loj thiab, cia nyob txog hnub uas koj tau tawm los tsev, koj mam li ua tib zoo mus soj qab taug lwg nug qhov tseeb, saib, puas muaj tseeb li ntawd tiag. Nyob tsam ho tsis muaj tseeb li qhov yus xav ne. Cuag li tej laus xij hais, ncauj hais tsis cuag qhov muag pom. Yog thaum yus mus soj tau qhov tseeb lawm, txawm muaj li hais thiab tsis muaj los, yus mam ua ib siab. Yog hnub ntawd, koj poj niam tseem nyob tos koj, los neb ho mam rov ua lub neej ntxiv mus, hos yog tias, nws twb mus muaj nws lub neej tshiab lawm los tsis ua cas, tej zaum nws tsis yog koj tug tav, es ho los sib ntsib li ib vuag li yam npau suav xwb, los neb ho muab nej txoj kev zoo kev hlub uas neb tau muaj rau yav tag los, khaws cia rau nruab siab, cia ua ib txoj kev zoo txoj kev npau suav rau neb xwb. Hos nyob ntawm koj lub neej, ces poj niam mauj coob muaj ntau, mam nrhiav dua tus tshiab los yeej tsis lig. Peb vam tias, koj yuav nrhiav tau ib tug uas nws yuav hlub koj raws li koj siab xav.

Qhov kawg no, thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau koj thiab cov phooj ywg txhua txhia leej nyob rau ntawm ko.

Sau Npe : Zoo Tswv Zov Yaj

 

 

 

Tus Tso: Teb Ntawv  |  Comments  No Comments
Nov
20/14
Tseem Yaj

13/11/14

Nyob zoo cov kwv tij, kuv npe hu ua Tseem xeem Yaj kuv nyob lub teb chaws Vietnam, kuv tuaj rau Thaib teb no, kuv raug tub ceev xwm ntes kaw nyob rau hauv I.D.C. Suanphlu  Bangkok Thailand no.  Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej Koom Haum, kuv thov nej cov ua hlob cov ntawv Dab Neeg uas yog phau 3  thiab phau 4 yog nej cov ua tij laug muab tau no thov nej xa tuaj rau kuv tau kawm thiab, vim kuv nyob hauv nkuaj no tau ntau lub xyoo los mas nyuaj siab heev kawg nkaus li, tsi paub tias lub neej tom ntej no yuav zoo li cas, yog tias nej txais tau kuv tsab ntawv nod no, thov nej teb tuaj rau kuv tau paub thiab, kuv yog cov Hmoob uas nrog tus kwv Sung A Chinh nyob hauv nkuaj I.D.O.

Thov  Tswv Ntuj foom koob moov zoo rau nej txhua tus ua nyob hauv Koom Haum kom ntsib kev noj qab nyob zoo, thov muaj lus ua tsaug ntau. Kuv nyob  rau chav 5 kuv tug I.D.C. num ber 2440

 

Sau npe :  Tseem xeem Yaj

 

 

Teb Tseem Yaj.

 

13/11/14

Nyob zoo tus npawg  Tseem Yaj, zoo siab ntau uas koj sau ntawv tuaj cuag peb, peb kuj vam thiab cia siab tias Tswv Ntuj yuav pov hwm nej thiab foom koob hmoov pub rau nej kom nej ntsib kev noj qab nyob zoo. Nyob rau lub xyoo tshiab no, thov kom nej nyob kaj lug thiab tau txais kev zam txim ntawm cov tseem hwv, kom nej tau rov los cuag nej tsev neeg thiab nej tej me tub me nyuam sai.

Peb Koom Haum Zoo Tswv Zov Yaj tau txais koj tsab ntawv lawm. Tsab ntawv uas koj sau tauj no yog koj xav thov phau ntawv Dab Neeg  phau 3 thiab phau 4, tab sis, qhia rau koj tias, peb tsuas muaj Dab Neeg phau 1 txog phau peb 3 xwb, hos phau 4 ces peb tseem tsis tau npaj os, yog nej leej twg muaj tswv yim sau tau ntxiv thiab xav txhawb nqa peb Hmoob tej txuj no los ho sau ntawv tuaj nrog peb tham tau nawb, tseem tshuav ntau yam uas peb tseem muaj tsis tau txhij thiab. Peb tseem xav tias, peb yuav nrhiav kom txhij thiab xav khaws peb Hmoob tej txuj ci kom txhij kom txhua cia rau hauv peb lub Koom Haum Hmoob Zoo Tswv Zov Yaj no, rau peb tej xeeb zeej xeeb ntxwv yav tom ntej tau saib tau kawm. Hais txog ntawm phau ntawv Dab Neeg phau 3, ces txhob poob siab, cia peb mam li npaj tuaj rau nej os nawb, vim tsis ntev no, yuav muaj neeg tuaj saib nej cov phooj ywg sawv daws rau nram ko, peb mam li muab rau lawv nqa tuaj rau nej nawb.

Qhov kawg no, thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau koj thiab cov phooj ywg txhua leej txhua tus, kom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo rau lub xyoo tshiab no.

 

Sau Npe : Zoo Tswv Zov Yaj

 

Tus Tso: Teb Ntawv  |  Comments  No Comments
Oct
13/14
Lee Koua

Nyob zoo ib tsoom niam txiv suav daw kuv yog Lee Koua kuv xav nug nej hai tia yog kuv xav tau nej cov ntawv no kuv yuav lica no ?

 

Teb Lis Kuam,

yog koj xav tau peb cov ntawv no koj hu xov tooj tuaj nrog peb tham tau rau hauv peb tus xov tooj yog 056912134. los yog sau ntawv tuaj nrog peb tham tau rau hauv peb tus email yog lomomi08@gmail.com

Tus Tso: Teb Ntawv  |  Comments  No Comments
Oct
13/14
Thong Vwj

Ntawm no kuv yog Thoob Xeej Vwj nyob teb chaws Viet Nam, los yog Cob Tsib teb. Kuv tau nyeem cov phau ntawv yog nej lub Koom haum tau tshab xo tawm los. Tim sis kuv tsis paub zoo cov “Plos Tes Taas” es yog cov neeg ntseeg dab tsi? Hais lus English hos yog li cas?
Thov nej pab qhia rau kuv thiab. Ua tsaug ntau…
Kuv lub email yog: vubathonghlu@yahoo.com.vn

 

Lus teb.

Nyob zoo Thong, zoo siab uas koj tuaj nrog sib fim nyob rau hauv peb lub website zootswvzovyaj no, peb Zoo Tswv Zov Yaj thov teb koj ob lo lus nug no tias, cov “Plos Tes Taas,” lus English sau tias “Protestant” lawv kuj yog cov neeg ntseeg txog Yes Xus ib yam li peb thiab, tsuas yog sib txawv ntawm cov kab kev teev hawm thiab lawv tsis zwm rau Vaj Qhia xwb. Cos Plos Tes Taas, los yog cov “Protestant” no nrog peb koom ib lub hauv paus los mus, tias sis, lawv los ncaim ntawm peb yog tiam tim 14-15 ntawd, kwv yees xyoo 1549.

Zoo Tswv Zov Yaj

Tus Tso: Teb Ntawv  |  Comments  No Comments
Oct
13/14
Tsawb Yaj (nyob los tsuas teb)

nyobzoo!ntawmnokuvyog tsawbxeemyaj nyobraulotsuateb lubxeev xiengkhoaund thiab kuvtseemyogibtubkawm.kuvzoosiabheevuatauntsibpebtsoomkwvtijsawvdaw.kuvtuxovtoojyog:0305156208 Email:tubkawm_yang@yahoo.com

Tus Tso: Teb Ntawv  |  Comments  No Comments


Page 1 of 512345


 • Ntawv Hmoob 1
 • Ntawv Hmoob 2
 • Ntawv Hmoob 3
 • Ntawv Hmoob 4
 • Ntawv Hmoob 5
 • Ntawv Hmoob 6
 • Ntawv Hmoob 7
 • Ntawv Hmoob 8
 • Ntawv Hmoob 9
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10
 • Ntawv Hmoob 10

NTAWV NTSHIAB

Yog phau ntawv ntim Tswv Ntuj cov lus nyiaj lus kub uas piav txij puag thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb los txog ntua rau thaum Tswv Ntuj leej tub Yes Xus yug los thiabTswv Ntuj ib cov lus uas qhib yav tom ntej.

×

HIS XAV LAIS LIV XWM

Yog phau ntawv pab peb txhais His Xas Lais tej keeb kwm uas nyob hauv phau Ntawv Cog QubLus. (Hauv Ntawv Ntshiab)

×

YES XUS COV LUS TEEJ QAV TEEJ NUM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

×

COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM

Yog phau ntawv pab peb txhais Huab Tais Yes Xus cov thwj tim txoj kev tshaj Ntuj Lus.

×

LEEJ NTSHIAB AWS ZES LUB NEEJ

Yog phau ntawv sau txog tus Leej Ntshiab Aws Zes lub neej uas nws tsim lub Koom Haum Tshaj Ntuj Lus OMI, hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv.

×

TSEB NPLEJ

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas cov Hmoob Kav Tos Liv tau ua nyob thoob ntiaj teb.

×

LIAJ LUV XA MOO

Yog ib phau ntawv piav txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tsoom kwv tij Hmoob uas tseem coj qub kev cai lub neej..

×

NKAUJ PAJ NRUAG

Yog phau ntawv ntim cov Nkauj Paj Nruag tag nrho uas nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus.

×

YES XUS LUB MOO ZOO

Yog ib phau ntawv cim Huab Tais lub tej hauj lwm tshaj Ntuj Lus uas Yes Xus 4 tug thwj tim tau sau tseg.

×

KAB TSHOOB KEV KOS

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab tshoob kev kos tseg cia.

×

KAB KE PAM TUAG COV TXHEEJ TXHEEM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag, uas hais txog cov txheej txheem.

×

KAB KE PAM TUAG COV ZAJ

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej kab ke pam tuag uas hais txog cov zaj.

×

XYAUM NYEEM COV NTAWV HMOOB THOOB TEB

Yog phau ntawv uas qhia txog cov tsiaj ntawv hmoob no.

×

KWV TXHIAJ PHAU 1

Yog thawj phau ntawv uas cim Hmoob ib cov kwv txhiaj tseg cia.

×

KEEB KWM HMOOB RAWS TSEV KOOM HAUM VIB NAIS

Yog ib phau ntawv uas lub Koom Haum Haum Xeeb nyob hauv yeej thoj nam Vib Nais piav txog Hmoob tej kwv huam.

×

DAB NEEG 1

Yog thawj phau ntawv cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 2

Yog phau ntawv 2, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

DAB NEEG 3

Yog phau ntawv 3, uas cim Hmoob ib cov dab neeg tseg cia.

×

ROG PAJ CAI

Yog ib phau ntawv uas Yaj Txooj Tsawb piav kwv huam txog ntsuj rog ua sib tug thawj coj Hmoob hu ua Paj Cai, nws coj tsoom Hmoob sawv los tiv tseem fwv Fab Kis txoj kev sau se nyob Los Tsuas teb xyoo 1918-1921.

×

HAIV HMOOB LIV XWM

Yog ib phau ntawv cim Hmoob tej keeb kwm thiab txhia ntsuj rog uas nyob Suav teb.

×

HMOOB PIV LUS TXHIAJ TEEB MEEM

Yog phau ntawv uas cim Hmoob ib cov lus uas tej laus niaj txhis piv txoj lus tseg cia.

×

HMOOB DAWB KWV TXHIAJ NYOB TSOOB KUJ

Yog ib phau ntawv cim cov Hmoob nyob Suav teb ib co kwv txhiaj tseg cia.

×

CIM XEEB HAAV TXIV DAW

Yog ib phau ntawv cim cov kwv tij Hmoob Suav uas nyob hauv xeev Yeej Naj tej kwv txhiaj, dab neeg, kab tshoob thiab kab ke pam tuag.

×

DAB NEEG KEEB KWM KWV TXHIAJ NYOB MOOS LAJ

Yog phau ntawv ntim cov kwv tij Hmoob Suav ib cov dab neeg, kwv txhiaj thiab keeb kwm uas nyob nroog Moos Laj.

×

HMOOB NYOB PAJ TAWG TEB

Yog phau ntawv cim cov Hmoob nyob Paj Tawg Lag ib cov keeb kwm me me tseg cia.

×
×

UA TSAUG UAS KOJ TUAJ SAIB PEB LUB TSEV VAS (Website).


Koj raug xaiv los ua ib tug teb peb cov lus nug, kom peb paub thiab to taub txog cov neeg tuaj tsham xyuas peb thiab xav mloog dab tsi nyob hauv peb lub tsev vas thiab ho pab kom peb paub koj zoo dua tuaj.